FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt18/09/2007

Kvarsittningsrätt

om jag får kvarsittningsrätt vid skilsmässa betyder det då att mitt ex aldrig kan få ut sin vinst/del av huset vi gemensamt äger.

Lawline svarar

Hej, Oavsett om både du och din före detta make eller endast en av er ansökt om äktenskapsskillnad (skilsmässa) följer i regel en viss betänketid som måste löpa ut innan dom om äktenskapsskillnad kan meddelas, se 5 kap. 1-2 §§ äktenskapsbalken. Sådan dom kan, enlig 3 § samma kapitel, meddelas då betänketiden löpt i minst sex månader. I väntan på domen kan tingsrätten besluta om rätt för en av makarna att, under betänketiden och fram tills beslutet om bodelning är klart, få bo kvar i den gemensamma bostaden, dvs. kvarsittningsrätt. Beslutet om kvarsittningsrätt är tillfälligt och det är vid bodelningen som frågan om vem som får bo kvar avgörs permanent. Vid beslutet om kvarsittningsrätt spelar det oftast ingen roll vem som äger bostaden. Det är den av makarna som har störst behov av den gemensamma bostaden som får bo kvar. Den andre maken måste genast flytta och har inte rätt att komma och gå som hon eller han vill och den som har kvarsittningsrätt kan byta lås och använda de saker som finns i bostaden. Som redan nämnts ovan så är det dock vid bodelningen som frågan om vem som har störst behov av den gemensamma bostaden avgörs permanent. Även vid detta beslut är det, enligt 11 kap. 8 § äktenskapsbalken, frågan om vem som har störst behov av bostaden som är avgörande. Ett övertagande av bostaden måste enligt samma paragraf även anses skäligt med hänsyn till omständigheterna för att få ske. Om du enligt bodelningen får rätt att överta bostaden så sker detta i avräkning på din lott. Detta innebär att du, enligt 10 § samma kapitel, måste tillgodose din före detta make med egendom som uppgår till halva bostadens värde ur giftorättsgodset eller betala motsvarande belopp i pengar. Om giftorättsgodset inte täcker denna del och om du inte heller kan betala på annat sätt kommer din före detta make att, enligt 11 § samma kapitel, ha en fordran på dig om det resterande beloppet. Om bodelning inte ägt rum inom ett år från beslutet om äktenskapsskillnad kan din före detta make till och med, enligt ett rättsfall från 2006, få rätt till ersättning för ditt nyttjande av bostaden enligt kvarsittningsrätten, från och med just den tidpunkt då ett år passerat sedan äktenskapsskillnadsbeslutet. Slutsatsen blir således att din före detta make kommer att få ut ”sin del” av fastigheten ekonomiskt sett även om du vid en bodelning anses få rätt att överta bostaden. Reglerna om kvarsittning och övertagande av en gemensam bostad finns inte till för att ge en av makarna ekonomisk fördel utan för att underlätta praktiskt för denne, främst av hänsyn för barn som finns med i bilden. Om du önskar att närmare studera aktuell lagtext hittar du en länk till äktenskapsbalken http://www.lagen.nu/1987:230. Vänligen,
Alexandra DahlénRådgivare