FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt21/07/2007

Efterarvsrätt

Make avlider som vi är arvsberättigade efter. Makan begär Äktenskapsbalken 12:2. Makan avlider. Det finns arvingar på bägge sidor, dock ej bröstarvingar. Hur skall arvet fördelas? Tittar man på hur det såg ut i bouppteckningen efter maken eller tittar man på bouppteckningen efter makans död?

Lawline svarar

Hej, Äktenskapsbalken 12:2 som kan läsas http://lagen.nu/1987:230#K12 rör bodelningen mellan makar i anledning av att äktenskapet på grund av dödsfallet upplösts. Bestämmelsen innebär att giftorättsgodset på den efterlevandes begäran inte skall delas, som annars är grundregeln vid bodelning, utan efterlevande make behåller sitt giftorättsgods samt eventuell enskild egendom. Resterande del av det gemensamma boet utgör den avlidnes kvarlåtenskap och ärvs av maken enligt reglerna om makes arvsrätt som regleras i 3 kapitlet Ärvdabalken, som kan läsas http://www.lagen.nu/1958:637#K3 . Vad den efterlevande maken ärver, ärvs med så kallad fri förfoganderätt. Detta innebär att maken under sin livstid har rätt att fritt förfoga över egendomen, det vill säga nyttja, sälja, förbruka och så vidare. Maken får emellertid inte testamentera bort den. När även den efterlevande maken dör får de närmast arvsberättigade av de så kallade efterarvingarna efter den först avlidne maken ärva. Efterarvingar kan vara bröstarvingar, föräldrar, syskon och syskons barn i den ordningen. Efterarvingarna blir då dödsbodelägare i den sist avlidne makens dödsbo, tillsammans med dennes egna arvingar. Efterarvingarna har rätt att ur den sist avlidnes kvarlåtenskap få ut samma kvotandel som den kvotandel av det gemensamma boet som den sist avlidne maken erhöll genom arv från den först avlidne. I de mest okomplicerade fallen utgör detta hälften av kvarlåtenskapen. I ert fall när den efterlevande makan begärde att vid makens död få behålla sitt giftorättsgods är det sannolikt att kvotandelen var en annan. Bouppteckningen efter den först avlidne maken kan här vara till hjälp för att få reda på rätt kvotandel att utgå ifrån vid fördelningen. Vardera makens arvingar har rätt att inom sin andel i första hand få ut egendom som tillhört respektive make, i den mån egendomen finns kvar. Fastighet kan lösas ut om värdet överstiger arvsandelen. Vänliga hälsningar
Johanna NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000