FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/01/2006

Ingår pensionsförsäkringen i bodelningen?

Jag vill skiljas och undrar om min mans stora pensionsförsäkring delas på båda då?

Lawline svarar

Frågan om pensionsförsäkringar vid bodelning är på många vis komplicerad, både strikt juridiskt och rättspolitiskt. (Det senare faktumet är knappast heller något som bidragit till att det förra klarnat.) Tyvärr kan jag alltså inte, med ledning av din fråga, ge dig ett enkelt svar. Huvuddragen ser dock ut som följer. I gällande rätt skiljer man principiellt på två huvudregler vad gäller din situation. För det första kan vi, som utgångspunkt, konstatera att man vid bodelning schematiskt kan uppdela pensionsrättigheter i två mycket grova undergrupper: överlåtbara och oöverlåtbara. Det hela kan verka forcerat, men får sin enkla förklaring i att du alla gånger inte äger din egen försäkring, t.ex. olika former av tjänstepensioner. Sådana oöverlåtbara försäkringar, i form av pensioner direkt från arbetsgivaren eller från en försäkring som arbetsgivaren tecknat, skall, som första huvudregel i sammanhanget, inte ingå i en bodelning redan av den anledning att pensionsfordran inte ägs av den ene maken. Har dock försäkringen förfallit skall den tillräknas denne som en tillgång och följaktligen ingå i bodelningen som vanligt giftorättsgods. Detta modifieras dock av en i 10:3 3 st. äktenskapsbalken införd jämkningsregel som medger vissa undantag. (Nämnda lagrum hittar du http://lagen.nu/1987:230#K10P3 ) För pensionsförsäkringar, vilka tecknas i privata försäkringsbolag, kan å andra sidan huvudregeln – huvudregel nummer två – sägas vara den, från ovan förda resonemang, diametrala. I alla fall formellt sett kan sägas att denna betraktas som en av den ene maken inköpt förmögenhetstillgång. Såvida denna försäkring inte gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord eller förmånstagarförordnande skall den således ingå i en eventuell bodelning. Vänligen
Joel LaackRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”