FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt05/05/2007

Förskott på arv

Min bror ska ev. köpa släktens sommarstuga av min mamma och min moster som nu äger 50 % var. Min moster har inga barn och min bror och jag har inga andra syskon. Vad gäller kring förskott på arv om min bror köper sommerstugan till ett värde som understiger det marknadsmässiga värdet? Hur värderas förskott på arv - till dagens pengavärde eller värdet vid en framtida boutredning?

Lawline svarar

Hej! Gåvor under en arvlåtares livstid till bröstarvingar presumeras vara förskott på arv enligt 6:1 ÄB (Äktenskapsbalken). Denna presumtion kan brytas om det kan utläsas en vilja hos arvlåtaren att det inte rör sig om ett förskott. Presumtionen beror på att arvsrätt bygger på principen att alla i varje gren i arvsordningen ska ha lika mycket, vilket gör att vid fördelningen av arvet ska gåvans värde läggas till kvarlåtenskapens värde och sedan får den bröstarvinge som fått förskottet avräkna detta beloppet på sin arvslott. Det är inte enbart rena gåvor som omfattas av presumtionen utan även andra dispositioner som huvudsakligen har benefik karaktär som t.ex. försäljning av egendom till underpris eller efterskänkande av fordran. Enligt 6:3 ÄB ska, om avräkningsskyldighet föreligger, gåvans värde vid gåvotillfället läggas till kvarlåtenskapen, om inte annat framgår av omständigheterna. Det är gåvans nominella värde som tas med. Eftersom ingen hänsyn tas till penningvärdets förändring tillgodoräknas gåvotagaren en eventuell värdeökning men bär även risken för en minskning av värdet. Vänliga hälsningar
Sara OlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?