FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt03/04/2007

Faderskapspreumtions hävande DNA-test

Hej! Efter ca: 30 års frånvaro som fader så kontaktar han sitt barn, via advokatbyrå då han har tvivel på om det är han som är den verklige fader till barnet, och önskar att dom tillsammans gör sk. DNA-test. Kan barnet( idag 40år ) vägra att utföra testet, och vad kan det ge för konsekvenser isådannafall för barnet? Tex bli arvslös eller annat för att barnet vägrar genomföra test. Föräldrarna var gifta vid barnets födelse. Hälsningar

Lawline svarar

För det fall modern är gift då barnet föds skall maken till henne anses vara fader till barnet. Detta stadgas i 1kap 1§ föräldrabalken (FB), som du för övrigt finner http://www.lagen.nu/1949:381 . Denna faderskapspresumtion kan brytas enligt förutsättningarna i 1kap 2§ FB. Enligt 1kap 2§ 2p finns det här utrymme för bedömningar av barnets arvsanlag i förhållande till den presumerade fadern, vilket alltså kan utgöra grund för hävande av faderskap. Om någon som enligt 1kap 1§ FB skall anses som fader vill häva denna presumtion får denne väcka talan mot barnet enligt 3kap 1§ FB. Frågan blir på det viset föremål för prövning av domstol i så kallat äktenskapsmål. För att grunda sin talan i detta mål kan den presumerade fadern begära att blodundersökning görs enligt Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap (som du kan hitta http://www.lagen.nu/1958:642 ). Detta sker enligt 1§ denna lag på förordnande av rätten. Det kan vidare enligt 2 & 2a §§ samma lag förenas med vite och i förlängningen ske genom biträde av polismyndighet för det fall förordnandet ej följs. Dessa offentligrättsliga sanktionsmedel syftar till att säkerställa att sådan undersökning sker och att denna kan läggas till grund för faderskapsmålet. För det fall faderskapsmålet bifalls och faderskapspresumtionen således hävs är den som tidigare ansågs som fader inte längre fader i förhållande till det aktuella barnet, varför någon legal arvsrätt således inte finns dem emellan. Detta är dock inte kopplat till en eventuell vägran att medverka till blodundersökning som förordnats av rätten. Sådan vägran sanktioneras endast enligt de ovan beskrivna offentligrättsliga rättsmedlen i form av vite och biträde av polismyndighet. Viktigt är dock att fadern måste väcka talan för att dessa regler skall aktualiseras. Barnet har inga skyldigheter att ställa upp på något genetiskt test i privat regi för att utreda faderskapet, vilket inte heller kan leda till att faderskapet hävs och således heller inte till att arvsrätten går förlorad. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000