FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt17/01/2007

Justering när egendom saknas vid bodelning

Jag söker stöd i lagen var det finns skrivet om att det gemensamma hushållets saker ska delas lika. Om den inte blir så, kan jag kräva att f.d, löser ut mig ekonomiskt. Om han slängt, gett bort eller på annat sätt gjort sig av med sakerna, hur gör jag då?

Lawline svarar

Hejsan! När jag läser din fråga är jag osäker på om ni är gifta och tagit ut skilsmässa eller om ni är sambor och ska separera, därför får du två skilda svar! Om ni är gifta och ska skiljas ska alla tillgångar, efter avdrag för skulder, delas lika när skilsmässan är klar. De reglerna hittar du i Äktenskapsbalkens 9 kap 1§ och 11 kap 3§ http://www.lagen.nu/1987:230 . Det enda som inte delas lika är enskild egendom enligt äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev. De f.d makarna får alltså hälften av värdet på all gemensam egendom, det s.k giftorättsgodset. Hur man sedan praktiskt delar upp egendomen bestämmer man tillsammans. Är ni fortfarande gifta gäller att en make inte får, utan den andra makens samtycke avhända sig gemensam egendom. Har detta ändå hänt skall domstolen förklara rättshandlingen ogiltig och egendomen skall återgå. Överlåtelse eller pantsättning av bohag skall dock inte förklaras ogiltig, om den nya innehavaren har fått egendomen i sin besittning i god tro. När det gäller bohag, ska talan skall väckas hos domstolen inom tre månader från det att maken fick kännedom om överlämnandet. Detta kan du läsa om i Äktenskapsbalkens 7 kap 5 och 9 §§. Är däremot skilsmässan redan klar kan justering ske vid bodelningen. I Äktenskapsbalkens 11 kap 4 § sägs nämligen att om en av makarna, utan samtycke, inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes i inte obetydlig omfattning genom gåva minskat sitt giftorättsgods eller använt sitt giftorättsgods till att öka värdet av sin enskilda egendom, ska den andra makens andel vid bodelningen beräknas som om gåvans värde eller värdet av det använda giftorättsgodset fortfarande hade ingått i den förstnämnda makens giftorättsgods. Dennes del i det sammanlagda giftorättsgodset ska därmed minskas i motsvarande mån. Om man varit gift kortare tid än 5 år finns möjlighet att frångå regeln om hälften var. Då delar man istället på en mindre del. Har man varit gift i exempelvis 3 år är det normalt 3/5 av giftorättsegendomen som delas lika. 5-års regeln omfattar även sambotiden före äktenskapet. Det finns också andra omständigheter som kan medföra att principen om hälften var frångås. Om ni varit sambor kan bodelning ske även då. En bodelning kan begäras av en sambo vid samboförhållandets upplösning, begäran ska göras senast 1 år efter det att förhållandet uppösts genom separation. I bodelningen ingår då bostad och bohag som man skaffat för gemensamt bruk, s.k samboegendom, och ska delas lika.. Dessa reglerna hittar du i Sambolagens 8§ http://lagen.nu/2003:376 . All annan egendom (som inte är samboegendom), som var och en av samborna äger, faller utanför bodelningen, - oavsett om den förvärvats före eller under sambotiden. En sambo får inte avhända sig samboegendom utan den andra sambons samtycke. Har detta ändå skett kan domstolen förklara att rättshandlingen är ogiltig och att egendomen skall återgå. Överlåtelse eller pantsättning av bohag skall dock inte förklaras ogiltig, om den nya innehavaren har fått egendomen i sin besittning i god tro. Talan skall väckas hos domstolen inom tre månader från det att den andra sambon fick kännedom överlämnandet av bohaget. Dessa reglerna hittar du i Sambolagens 23-25 §§.
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000