Kan revisorn i en ekonomisk förening vara medlem?

Hej, får en revisor vara medlem i och granskar en ekonomisk förening på samma gång?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om ekonomiska föreningar regleras i lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. Enligt 8 kapitlet 1§ lag om ekonomiska föreningar ska en ekonomisk förening ha minst en revisor. Vidare så krävs det att revisorn är auktoriserad om bolaget uppfyller mer än ett av kriterierna som stadgas i 8 kapitlet 5§ lag om ekonomiska föreningar. Dessa kriterier är:

1. medelantalet anställda i föreningen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

2. föreningens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

3. föreningens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Förarbetena till lag om ekonomiska föreningar (proposition 2005/06:97) poängterar vikten av att revisorn för en ekonomisk förening inte är jävig (en situation då en person kan uppfattas som partisk) och att revisorn därför inte har några bindningar till den som har hand om föreningens redovisning.  

8 kapitlet 7§ i lag om ekonomiska föreningar stadgar vem som inte får vara revisor i en ekonomisk förening. Om man uppfyller någon av paragrafens sex punkter får man alltså inte vara revisor för den ekonomsiska föreningen. Dessa punkter är:

1. är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i föreningen eller dess dotterföretag eller biträder vid föreningens bokföring eller medelsförvaltning eller föreningens kontroll däröver,

2. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till föreningen eller någon som avses i 1,

3. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder föreningen vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller föreningens kontroll däröver,

4. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses i 1,

5. är besvågrad med en person som avses i 1 i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

6. utöver vad som normalt sammanhänger med medlemskap i föreningen, står i låneskuld till denna eller ett annat företag i samma koncern eller har en förpliktelse som föreningen eller ett sådant företag har ställt säkerhet för.

   Sjätte punkten är till för att möjliggöra för medlemmar att vara revisor, så svaret på din fråga är Ja men för att det ska vara lagenligt får inga kriterier av punkterna vara uppfyllda och det är viktigt att den medlemmen inte på något sätt hjälper till med bokföringen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen 

Sofia LiljaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000