FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt12/12/2006

Latenta kostnader vid bodelning

I ett arvsskifte har man dragit av \"latent mäklararvode\" och \"latent reavinstskatt\" trots att en av dödsbodelägarna har för avsikt att behålla huset. Är detta korrekt och vad sker med reavinsskatt för oss andra dödsbodelägare? Kan övriga dödsbodelägare kräva att huset säljs till högstbjudande om man inte kan komma överens om värdet på huset?

Lawline svarar

Hej! Det är korrekt att latent mäklararvode samt latent realisationsvinstskatt skall dras av vid bestämning av en fastighets värde under bodelning. Detta är inget som följer av någon författning utan har vuxit fram genom HD:s praxis, se NJA 1975 s. 288. Utgångspunkten för avdraget bör vara det fiktiva fallet att mottagaren genast säljer fastigheten till ett pris motsvarande det antagna marknadsvärdet, sedan beräknas realisationsskatt och mäklararvode på det värdet. Själva syftet med avdragen är att få fram ett rättvisande värde på fastigheten, så att det inte skall bli oförmånligare att få en fastighet än annan egendom tillskiftad. För annan egendom än fast egendom skall inte motsvarande avdrag göras. Detta medför att arvingar som inte får fast egendom tillskiftad endast berörs av avdragen i den mån egendomsmassan i boet omfördelas med anledning av värdet på fastigheten. Huvudregeln är att varje delägare vid skiftet skall få lika del av var slags egendom, se ärvdabalken 23 kap. 3 § 1 st som du hittar http://lagen.nu/1958:637. Dock bör egendom som svårligen kan delas, exempelvis en fastighet, tillskiftas en delägare såvitt det är möjligt. Om delägarna som i ditt fall inte kan enas om fastighetens värde synes det i realiteten inte heller vara möjligt att låta någon få fastigheten på sin lott. En möjlighet är då att låta alla delägare få del i fastigheten i enlighet med huvudregeln. Samäganderätt uppstår då enligt ärvdabalken 23 kap. 3 § 2 st. varför samäganderättslagen blir tillämplig enligt dess 1 §, se http://lagen.nu/1904:48_s.1. Enligt 6 § samäganderättslagen får varje delägare, om annat inte är avtalat, ansöka hos rätten om att fastigheten skall säljas på offentlig auktion till högstbjudande om denne så vill. Med vänlig hälsning,
Rasmus FahlénRådgivare
Hittade du inte det du sökte?