FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder17/03/2013

Rimlig påföljd vid skadegörelse?

Hej, Min son (20 år) har fått ett strafföreläggande för att han krossade en fönsterruta i fastigheten där vi bor i en hyresrätt. Han var väldig berusad, hade inga nycklar med sig och försökte bryta in i fastigheten. Han kom inte in i fastigheten, greps av polisen och tillbringade natten på en polisstation. Kostnader av reparationer var SEK 8249, som han har betalt själv. Påfölden är dagsböter 110 à SEK 220 plus SEK 500 till Brottsofferfonden - totalt SEK 24 700. Min fråga är - är det här rättvist/rimligt? Det känns väldigt mycket. Tacksam för Ert råd.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

 

Det brott som är aktuellt är skadegörelse av normalgraden, 12 kap. 1 § brottsbalken. Den som begått ett sådant brott döms till böter eller fängelse i högst ett år.

 

Enligt 25 kap. 2 § st. 1 brottsbalken ska antalet dagsböter bestämmas till ett antal av minst trettio och högst etthundrafemtio. Utan att mer ingående veta detaljerna är svårt att säga huruvida antalet dagsböter är korrekt bestämt. Vid bedömningen ska dock beaktas den skada gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft.

 

Som försvårande omständigheter ska bland annat beaktas om den tilltalade visat stor hänsynslöshet och om brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering. Vid straffmätningen kan rätten dessutom i skärpande riktning ta hänsyn till om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott.

 

Som förmildrande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska bland annat beaktas om den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller av någon annan orsak haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande och om den tilltalades handlande stått i samband med hans eller hennes bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga.

 

Utifrån den information som finns tillgänglig och med hänsyn till aktuell praxis kan antalet dagsböter inte anses vara särskilt anmärkningsvärt.

 

Beloppet bestäms sedan efter vad som bedöms som skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt, 25 kap. 2 § st. 2 BrB.


Enligt riktlinjer från Riksåklagaren ska dagsboten bestå i 1/1000 av det belopp man får fram när man räknat ihop den misstänktes årsinkomst reducerat med:


1. 20 %
2. ½ prisbasbelopp/barn i hushållet
3. ett prisbasbelopp om den misstänktes sambo/äkta make inte har inkomst som är
högre än ett prisbasbelopp

Om det finns särskilda skäl så kan dagsboten jämkas. Möjligheten ska användas restriktivt. Det är svårt att uttala sig om rimligheten av dagsböternas belopp, eftersom någon information om den misstänktes årsinkomst saknas. Förhoppningsvis kan Ni själva utifrån den beräkningsmall som angetts ovan göra en sådan bedömning.

 

Brottsbalken finner Ni https://lagen.nu/1962:700

 

Riksåklagarens riktlinjer för beräkning av dagsbotsbeloppet vid
strafföreläggande finner Ni här: http://www.aklagare.se/PageFiles/3772/R%C3%A5R%202007%2002%20Ber%C3%A4kningen%20av%20dagsbotsbeloppet.pdf

 

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo