Får dömda sexbrottslingar skaffa barn?

2005-11-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Får dömda våldtäktsmän och pedofiler skaffa barn?
SVAR
Att ingå äktenskap och bilda familj är en mänsklig rättighet (Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna, art 11) och att tvångsmässigt ifrånta en människa denna rätt skulle alltså vara ett brott mot dessa mänskliga rättigheter. Det finns ingen annan positiv utfästelse i lag angående en människas rätt att skaffa barn.

Det finns dock en lag i Sverige om kastrering (1944:133) som säger att en person får kastreras om denne på grund av sin könsdrift kan komma att begå brott som medför allvarlig fara eller skada för annan, men samtycke krävs då från personen i fråga. I undantagsfall kan personen ändå komma att kastreras om denna inte är i stånd att lämna ett giltigt samtycke. (Det finns dock inga rättsfall att finna där undantaget tillämpats.)

Ovanstående gäller när man skaffar barn på naturlig väg. Vad gäller adoption, där det sker en lämplighetsbedömning av den som vill adoptera, är det allra troligast att en person som dömts speciellt för sexualbrott eller pedofili inte anses vara lämplig för att ta hand om ett barn.

En lämplighetsbedömning kan även komma ifråga om ett barn kommit till på naturlig väg (alltså när det redan finns ett barn). Enligt Föräldrabalken (6:e kap) har barn rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Vidare skall barn behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Vanligtvis har föräldrar vårdnad om sina barn, men barnets bästa ligger till grund för bedömningen om huruvida föräldrar är lämpliga vårdnadshavare. Risken för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa skall beaktas vid bedömningen av vad som är bäst för barn. En förälder eller båda föräldrarna kan förlora vårdnaden om han/hon gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen av barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling. Om barnet således fanns innan den fällande domen är det troligt att föräldern inte längre anses som lämplig vårdnadshavare. Om barnet däremot kommer till efter den fällande domen bör inte föräldern anses olämplig enbart på grund av den tidigare domen, utan det fordras att en ny risksituation uppkommer för att en förälderns lämplighet skall ifrågasättas.
Lorraine Sauvy
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll