Tidpunkt för bestämning av egendomsförhållanden vid bodelning

Hej! Min make och jag har skilt oss och vi har haft en bodelningsförrättare till hjälp vid bodelning. I bodelningsbeslutet togs en skuld upp för ett lån som min make tagit 3 veckor efter att jag skickat in anmälan om äktenskapsskillnad och 5 dagar innan han själv skrivit under den stämning han fått. Lånet har han tagit själv utan min vetskap. Jag har begärt att bodelningsförrättaren ska ta in underlag som visar vilka tillgångar som min make har i den nya bank som lånet togs i men det har han inte gjort. Är inte bodelningsförrättaren skyldig att ta in alla verifikat som kan tänkas finnas, särskilt dom jag specifikt påpekar? Och ska detta lån, som inte är taget i gemensamt syfte, verkligen ingå som giftorättsgods?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Regler om bodelning med anledning av äktenskapsskillnad återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB) som du hittar här: https://lagen.nu/1987:230. Enligt ÄktB 9 kap 2 § 1 st. ska bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Talan om äktenskapsskillnad väcks genom att ansökan om stämning skickas in till behörig tingsrätt, se ÄktB 14 kap 3-4 §§. Det är alltså felaktigt av bodelningsförrättaren att ta upp din makes lån eftersom detta lån togs efter det att talan om äktenskapsskillnad väcktes. Enligt ÄktB 9 kap 3 § är varje make skyldig att tills dess att bodelningen förrättats, redovisa sin egendom samt egendom som denne har haft hand om men som tillhör den andra maken. Makarna är även skyldiga att i övrigt lämna uppgifter som kan ha betydelse för bodelningen. Med hänsyn till detta är det givetvis så att bodelningsförrättaren bör undersöka och hämta in uppgifter om makarnas samtliga tillgångar och skulder. Lån räknas ej som giftorättsgods, men trots detta så påverkar makars skulder (både de som ingåtts gemensamt och enskilt) bodelningen, eftersom skulderna avräknas på makens giftorättsgods enligt ÄktB 11 kap 2 §. Detta gäller dock, som ovan sagts, enbart skulder som ingåtts före talan om äktenskapsskillnad har väckts. Lånet i fråga ska därmed inte ingå i bodelningen. Vänligen Amanda Harrysson
Amanda HarryssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”