Att driva mål om förtal

FRÅGA
Hej! Idag blev vi varslade på mitt jobb och eftersom jag hade ett nytt jobb på gång så valde jag att säga upp mig. Mitt nya jobb har ringt till min gamla chef och då har han spridit ut rykten om mig. Bland annat att jag skulle utnyttjat min tjänstebil på fel sätt. Någon har utnyttjat tank kortet till min jobb bil och tankat utanför vårt distrikt vilket inte är tillåtet. Då det är flera som har tillgång till korten och bilen och detta var något som hände under hösten 2011 kan de inte bevisa vem som var skyldig. De har valt att se mig som misstänkt eftersom jag står som förare på bilen. Att de sprider ut detta och framställer mig som skyldig till mitt nya företag medför att jag nu riskerar att inte få min nya anställning. Var precis på väg att åka och skriva på anställningen när jag fick den här informationen. Hur går man vidare?
SVAR
Hej och tack för din fråga.

Den som utpekar annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta personen för andras missaktning, kan ha gjort sig skyldig till brottet förtal. Se 5 kap 1 § Brottsbalken (här). För att brott ska vara för handen krävs att det har lämnats en uppgift om personen i fråga (inte bara ett värdeomdöme) som är ägnad att (och att den typiskt sett kan) utsätta personen för omgivningens missaktning. Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal. Men det krävs i princip att uppgiften lämnas till någon utomstående person. Man behöver inte bevisa att dessa påståenden faktiskt har lett till andra personers missaktning utan det räcker med att påvisa att de spreds i syfte att misskreditera den utpekade personen.

_Din förre arbetsgivare har, som jag förstår det, lämnat uppgifter om dig till utomstående. Har din förre arbetsgivare gjort detta med syftet att utsätta dig för andras missaktning, dvs för att skada dina chanser till detta nya arbete, kan denne ha gjort sig skyldig till brottet förtal._

Den som lämnat uppgiften ska dock inte dömas till ansvar om han var skyldig att uttala sig, eller det annars med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgifter i saken. Se 5 kap. 1 § 2 st Brottsbalken (här). Denne ska också visa att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den.

_Man är som arbetsgivare inte skyldig att upplysa andra, för den tidigare anställde, presumtiva arbetsgivare om ev. misstankar om brott eller misskötsamhet. Har din förre arbetsgivare emellertid skälig grund för att anta att du gjort dig skyldig till brott eller misskötsamhet på arbetsplatsen kan det ev. anses försvarligt med hänsyn till omständigheterna att denne lämnat uppgifterna i fråga om dig vid en referenskontroll från den ev. blivande arbetsgivarens sida. I sådant fall ska din förre arbetsgivare inte anses ha gjort sig skyldig till förtal._

_Huruvida din tidigare arbetsgivare gjort sig skyldig till brottet förtal eller inte är alltså beroende av flera faktorer vilka måste utrönas först._

När man blivit utsatt för brott ska man göra en anmälan till Polisen. Du kan antingen ringa Polisen på telefonnummer: 114 14, eller vända dig direkt till polisstationen där du bor. Vidare information om polisanmälan hittar du på polisens hemsida under fliken “Gör en anmälan” (http://www.polisen.se/sv/Utsatt-for-brott/Gor-en-anmalan/) Något som är speciellt med förtal är att det är ett så kallat målsägandebrott. Det betyder att det är målsäganden själv, alltså den som utsatts för brottet som ska väcka åtal och driva målet, inte åklagaren enligt 5 kap 5 § Brottsbalken.
Det du kan göra för att eventuellt få upprättelse är att med stöd av 47 kap. 1 § RB väcka enskilt åtal i egenskap av målsägande. Detta gör du genom att till tingsrätten ge in en ansökan om stämning. Domstolen du ska ge in stämningsansökan till är domstolen i den ort där brottet begicks. Viktigt är att det du blivit utsatt för verkligen uppfyller kriterierna i brottsbeskrivningen för ärekränkningsbrottet förtal enligt 5 kap 1 § Brottsbalken (här), vidare om dessa kriterier nedan. För framgång med åtalet krävs även att man kan bevisa att förtal har förekommit. Straffet för förtal är böter. Skulle domstolen besluta om en fällande dom finns det även möjlighet att få skadestånd, förutsatt att han yrkat på detta i samband med att åtal väcktes.

_Värt att påpeka är att det är relativt ovanligt att mål om förtal utmynnar i fällande domar, det är vanligen mycket svårt att bevisa denna typ av brott samt vanligt med överseende._

Vänligen
Angelica Hage
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93062)