Särkullsbarn, arvsrätt

Då min far nu gått bort så har han efterlämnat sig fru och två barn, jag och deras gemensamma barn, jag är då ett särkullebarn. Min fråga är, då vi sitter vid bouppteckningen så framkommer det att de tillgångar som finns kan räknas till ca 500 tkr samt en sommarstuga vär ca 500 tkr. Men, vid boupteckningen så framkommer även ett äktenskapsförord där min fars maka skall ha 50% av sommarstugan som enskild egendom. Hur skall man tolka de övriga 50% av sommarstugan? Hur skall arvet i sin helhet fördelas? Jag vore glad om ni kan hjälpa mig med denna fråga då jag försökt läsa på er hemsida om vad som gäller vid enskild egendom till 50% av ena parten men de övriga 50% ej är omnämda. Tack på förhand

Lawline svarar

Hej. Tack för din fråga! Regler om arvsrätt finner du i 3 kap ärvdabalkens (ÄB), se http://lagen.nu/1958:637. Enligt Ärvdabalken 3:1 har du som särkullbarn rätt att direkt ta ut din del av din fars arv. Innan du kan få ut din arvslott måste din fars änka dock erhålla egendom som motsvarar minst fyra basbelopp vid bodelningen (basbeloppsregeln) (3 kap 2 § ÄB), vilket det finns täckning för i ert fall. Den resterande delen arvet tillfaller hans fru. Deras gemensamma barn får ut sina arv från er far när även deras mor går bort enligt 3:2 ÄB. Denna uppskjutna arvsrätt kallas efterarv. Du (som särkullbarn) kan även överlåta arvet till din fars fru enligt 3:9 ÄB. Vid din fars frus död kommer det i sådant fall att göras en bodelning där du ska tilldelas 1/3 av värdet av allt giftorättsgods som din far ägde. Enligt 7 kap 1 § utgörs laglotten av hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvinge. Resterande del av kvarlåtenskapen kan arvlåtaren fritt förfoga över genom testamente. Laglotten utgörs alltså av hälften av den avlidnas kvarlåtenskap och ska fördelas mellan bröstarvingarna. I ditt fall finns det tillgångar på totalt 1000 000 kr. varav 250 000 kr utgör enskild egendom (50 % av sommarstugans värde). Att 50 % av sommarstugans värde ska utgöra enskild egendom enligt din fars och hans frus äktenskapsförord är helt enligt lagreglerna, se 7 kap 2 § Äktb 1 p. Det återstår således 750 000 kr i form av giftorättsgods. Av dessa utgör 375 000 kr (50 %) din fars del. Dessa 375 000 kr ska delas på tre då din far har tre barn. En tredjedel av 375 000 kr är 125 000 kr, din tredjedel kan du som nämnts, begära att få ut på en gång enligt 3:1 ÄB, eller ta ut senare vid din fars frus död enligt 3:9 ÄB. Jag hoppas att mitt svar kan vara till hjälp och önskar dig lycka till.
Isabelle JanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning