FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder28/02/2012

Böter utomlands-svenska belastningsregistret

Har åkt fast för snatteri i Danmark. Värdet på de snattade varorna var 750 dkr. Fick betala böter på plats. Kommer detta föras in i det svenska belastningsregistret, om så hur länge finns det kvar?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Reglerna om det svenska belastningsregistret finner du i lag (1998:620) om belastningsregister. I 4 § stadgas om domar och beslut som meddelats i utlandet. Dessa ska föras in i det svenska belastningregistret om det rör en situation som stadgas i 3 § samt om uppgiften kommer från ett land anslutet till Interpol eller Europol och uppgiften rör en svensk medborgare. I 3 § står bland annat följande om vad som ska föras in i registret: Registret ska innehålla uppgifter om den som 1. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott, Mot bakgrund av detta samt att Danmark är med i både Interpol och Europol kommer din förseelse med största sannolikhet dess värre föras in i belastningsregistret. Böter gallras ur registret efter 5 år enligt 17 §, punkt 9. Som enskild har du rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår ta del av vad som finns registrerat om dig i beslastningsregistret, ett så kallat registerutdrag, se 9 §. Lagen hittar du här: https://lagen.nu/1998:620#R5 Med vänlig hälsning,
Linn TorstenssonRådgivare