Samfällighetsförening eller ideell förening?

Hej, Kan en samfällighetsförening jämställas med en ideell förening? Ordföranden i vår samfällighetsförening menar att det är en ideell förening...

Lawline svarar

Hej, En samfällighetsförening lyder under lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Beträffande ideella föreningar saknas skriven lag som reglerar dessa. För att bedöma huruvida er förening utgör en samfällighetsförening eller en ideell förening behöver jag emellertid mer uppgifter. Jag skall dock nedan försöka redogöra för de krav som är avgörande för bedömningen av om en förening utgör en samfällighetsförening eller en ideell förening. En ideell förening är en förening som inte kombinerar ekonomisk verksamhet med syftet att främja sina medlemmars ekonomiska intressen. Det kan således föreligga tre slags ideella föreningar. 1) Föreningar som genom icke-ekonomisk verksamhet främjar sina medlemmars ekonomiska intressen, t. ex. fackliga organisationer. 2) Föreningar som genom icke-ekonomisk verksamhet främjar ideella intressen, t. ex. politiska partier. 3) Föreningar som genom ekonomisk verksamhet främjar ideella intressen, t. ex. hemslöjdsföreningar. En ideell förening blir en juridisk person då den bildas. Med juridisk person avses att föreningen själv kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. Förutsättningarna för att en ideell förening skall anses ha bildats fördras att ett antal individer/juridiska personer har gått samman för att under organiserade former under viss tid eller tills vidare, samverka för en gemensam målsättning. Själva avtalet måste vidare ha formaliserats i stadgar vilka ska innehålla namn, ändamål samt hur beslut i föreningens angelägenheter skall åstadkommas. Vidare brukar krävas att det finns en styrelse som kan företräda föreningen mot tredje man. Reglerna för tillvägagångsättet för hur man går till väga för att bilda en samfällighetsförening framgår av Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. När de åtgärder som framgår av lagen har företagits föreligger en samfällighetsförening (se primärt 20-29 §§ Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter). Att notera är att det är krav på registrering för samfällighetsföreningar (se 25 § i lag om förvaltning av samfälligheter). Om samfällighetsföreningen inte registreras blir den inte någon juridisk person (se 27 § i lag om förvaltning av samfälligheter). Då ansvarar varje medlem personligen för det som denne åtar sig. För att kort besvara frågan om ideella föreningar kan likställas med samfällighetsföreningar är svaret att både ideella föreningar och samfällighetsföreningar är – förutsatt att de krav som uppställts har vidtagits – juridiska personer och kan på så vis jämställas med varandra. Samfällighetsföreningar lyder dock under lag vilket inte ideella föreningar gör. Beträffande ideella föreningar så styrs dessa av praxis och allmänna principer. Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter hittar du här: https://lagen.nu/1973:1150 Hoppas att svaret kan vara till hjälp. Med vänliga hälsningar, Sebastian Fahlgren
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”