Vad menas med sambo?

2006-09-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej!! vad menas med sambo? vem , hur och när blir man sambo?hur kan en sambo ta över lägenheten? måste man inskriva sig i skattehuset? Tack i förhand. Gerry
SVAR
Hej,

Sambo är man i lagens mening när man som två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Det spelar ingen roll om dessa båda personer är av samma eller olika kön, däremot får ingen av dem vara gift eller leva i ett registrerat partnerskap.

Ett samboförhållande uppstår när samborna flyttar ihop, de måste alltså bo ihop och det får inte vara i en alltför kortvarig förbindelse. I allmänhet torde det därför krävas att de har gemensam folkbokföringsadress.

Vidare krävs det att de har ett parförhållande vilket innebär att de ska sammanleva i ett heterosexuellt eller homosexuellt förhållande. Det avses således att det i förbindelsen normalt ingår sexuellt samliv.

För att det ska anses som ett samboförhållande krävs det ytterligare att paret har ett gemensamt hushåll. Med detta menas att de har samarbete i vardagliga göromål, och ett visst mått av ekonomisk gemenskap eller i vart fall ett ekonomiskt samarbete.

Samboförhållandet upphör om samborna gifter sig eller någon av dem gör det eller ingår registrerat partnerskap. Om samborna flyttar isär eller någon av dem dör upphör det också. Ifall någon av samborna ansöker hos domstolen om att en bodelningsförrättare ska utses, om att få rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden eller om rätt att få överta bostaden, upphör samboförhållandet även då.

Sambolagen reglerar endast sambornas gemensamma bostad och deras gemensamma bohag. Till detta räknas vad som samborna har förvärvat för gemensam användning, oavsett om det endast är den ena av samborna som har förvärvat denna. Avgörande är om egendomen när den förvärvades var avsedd att användas gemensamt. Om en sambo äger egendom innan samboförhållandet och inte förvärvade det i syfte att ha det till gemensamt användande så omfattas inte denna av sambolagen och egendomen ska således inte ingå i en bodelning. Egendom som används för fritidsändamål omfattas inte heller.


Vad gäller rätten att överta en bostad som är samboegendom men som tillhör den andra sambon så krävs det för att få ta över bostaden att det med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses som skäligt. Huvudregeln är alltså att man vid bodelningen har rätt att behålla det som är ens eget av samboegendomen. Se 16 § sambolagen. Man har rätt att lämna pengar till den andra sambon istället för egendom när man ska uppnå likadelningen. För att få ta över bostaden måste det alltså bedömas som skäligt.

Observera att detta gällde bostad som ingick i bodelningen. Det finns en annan regel som gäller även om bostaden inte är förvärvad för gemensamt begagnande och därmed inte ingår i bodelningen, se 22 § sambolagen. Denna särskilda övertaganderätt gäller endast beträffande bostadsrätter och hyresrätter. Regeln är dessutom tvingande och går inte att avtala bort i ett samboavtal. Övertaganderätt föreligger om den andra sambon bäst behöver bostaden och ett övertagande även i övrigt kan anses skäligt. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans, gäller övertaganderätten dock endast om synnerliga skäl talar för det. Synnerliga skäl kan vara att kvinnan är gravid. Skillnaden i denna övertaganderätt jämfört med när bostaden ingår i bodelningen är alltså att det förutom skälighet även krävs synnerliga skäl om inget barn är inblandat.

Om en sambo vill utnyttja denna möjlighet att överta den andra sambons lägenhet (som utgör gemensam bostad men inte samboegendom) så måste denne framställa anspråk om det inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, eller om sambon flyttat från bostaden inom tre månader. Den övertagande sambon måste betala fullt pris för bostadsrätten. Om det är en hyresrätt behövs dock ingen ersättning lämnas eftersom det är staffbelaggt att överlåta dessa mot ersättning.


Sambolagen hittar du här .


Med vänliga hälsningar,

Anna Bergman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3627)
2021-06-16 Kan jag byta förskola utan den andra vårdnadshavarens tillåtelse?
2021-06-14 Har mor- och farförälder rätt till umgänge med sina barnbarn?
2021-06-10 Vilken förälder som betalar resorna vid umgänge med barnet
2021-05-31 Ska gemensamma barn kallas till bouppteckningen, om den förs innan dödsfall?

Alla besvarade frågor (93175)