FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder07/03/2011

Påföljder för brott - under 18 år

Min son är tidigare dömd för tre fall av misshandel och olaga hot. Då var han under 18 år och straffet blev samhälls-tjänst 90 timmar samt skadestånd. Nu är han än en gång åtalad, denna gång för att ha misshandlat mig vid två tillfällen samt för att ha mordhotat min särbo. Vad är troligt att han får för straff för detta? Vänliga hälsningar

Lawline svarar

MISSHANDEL För misshandel av normalgraden kan han dömas till fängelse högst 2 år. Om brottet är ringa till böter eller fängelse i högst 6 månader. Om brottet är grovt dvs. om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet till fängelse i lägst ett och högst sex år (Kap 3 § 5 Brottsbalken). Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms dock till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är synnerligen grovt ska särskilt beaktas om kroppsskadan är bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet(Kap. 3 § 6 Brottsbalken). MORDHOT För olaga hot kan han dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Är brottet grovt, kan han dömas till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. (4 kap 5 § Brottsbalken). Dödshot måste ha ansetts ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person, det måste anses varit allvarligt menat, se https://lagen.nu/dom/rh/2002:6 . PÅFÖLJDSBEDÖMNING Kap 30 § 5 stadgas att för brott som någon begått innan han fyllt arton år får rätten döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl. Rätten skall i första hand bestämma påföljden till sluten ungdomsvård i stället för fängelse enligt 31 kap. 1 a § Brottsbalken. 31 § 1 a Brottsbalken: ”Har någon begått brott innan han fyllt 18 år och finner rätten med tillämpning av 30 kap. att påföljden bör bestämmas till fängelse, skall den i stället bestämma påföljden till sluten ungdomsvård under viss tid. Detta gäller dock inte om det, med hänsyn till den tilltalades ålder vid lagföringen eller annan omständighet, finns särskilda skäl däremot. Rätten får bestämma tiden för sluten ungdomsvård till lägst fjorton dagar och högst fyra år”. Vidare kommer rätten att ta hänsyn till förmildrande och försvårande omständigheter se http://www.alden.se/BrbStraffmatning.htm . Enl. kap 29 § 4 Brottsbalken anges att rätten skall, vid straffmätningen ta hänsyn till om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft, vilken tid som förflutit mellan brotten samt om den tidigare och den nya brottsligheten är likartade eller brottsligheten i båda fallen är särskilt allvarlig. I Er sons fall tycks brotten vara likartade och det finns (enl. rättslig bedömning) upphov till fortsatt brottslighet. Då inga detaljer getts om i brottslighetens grad etc., är en straffmätning omöjlig att göra. Såsom Ni besktivit händelsena tycks sluten ungdomsvård enl. kap. 31 § 1 a Brottsbalken ligga närmast till hands. Beroende på brottslighetens art. Om brottsligheten var särskilld grov eller hänsynslös kan även fängelse bli aktuellt. Mer fakta om påföljdsbedömning finns på hemsidan: http://www.alden.se/Pafoljder.htm Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo