FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt20/11/2010

Skilsmässa

Jag och men man gifte oss väldigt hastigt och jag har nu börjat tveka om det var rätt att gifta sig.....hur ska jag gå till väga om jag vill få giftemålet ogiltigtförklarat??

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga. Reglerna om skilsmässa återfinns i Äktenskapsbalken kapitel 5, vissa bestämmelser finns även i kapitel 14. Bestämmelserna bygger på principen att en make ska ha rätt att få äktenskapet upplöst. Om du och din man är överens om skilsmässa väcker ni talan om äktenskapskillnad genom att lämna in en gemensam ansökan till den tingsrätt som din kommun tillhör (ÄktB 14:4), ansökan finns att ladda ner på Domstorverkets hemsida (www.domstol.se). Som regel avgörs själva skilsmässofrågan av domstolen efter ett enbart skriftligt förfarande. Äktenskapet är upplöst när en dom på äktenskapskillnad vinner laga kraft (ÄktB 5:6). Respektive make har tre veckor på sig att överklaga tingsrättens dom. Gör ingen det så har domen på äktenskapskillnad vunnit laga kraft tre veckor efter att tingsrätten har meddelat sin dom. Om det bara är du som vill att äktenskapet ska upplösas måste skilsmässan föregås av betänketid (ÄktB 5:2). Du väcker själv talan genom ansökan om stämning hos tingsrätten (ÄktB 14:4). Betänketiden börjar löpa när ditt yrkande delges din make. Sedan betänketiden löpt under minst sex månader, ska dom på äktenskapsskillnad meddelas om någon av makarna då framställer ett särskilt yrkande om det. Men om ett sådant yrkande inte har framställts inom ett år från betänketidens början, har frågan om äktenskapsskillnad fallit. Målet ska då avskrivas av domstolen (ÄktB 14:14) och äktenskapet fortsätter som om någon ansökan om skilsmässa aldrig har skett. Äktenskapskillnad ska föregås av betänketid i ytterligare två fall (ÄktB 5:2). Det ena fallet föreligger om någon av makarna varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad. Det andra fallet är om båda makarna begär att äktenskapskillnaden ska föregås av betänktetid. För ytterligare information hänvisar jag till www.domstol.se. Med vänlig hälsning, Sanna Söder
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000