FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad31/08/2010

Femårsregeln. Jämkning av bodelning med anledning av kortvarigt äktenskap.

Hej! Vi är tyvärr på väg att skilja oss redan efter 1 års äktenskap. Innan dess var vi sambos i 7-8 år. Jag vet att allt ska delas lika men har hört något om 5 års gränsen. D.v.s att man inte behöver dela allt lika om man inte varit gifta i 5 år. Kan ni förklara vad som gäller vid den regeln? Tack

Lawline svarar

Hej! Regeln som du talar om handlar om jämkning av bodelning i anledning av äktenskapsskillnad. Den finns i 12 kap 1 § äktenskapsbalken (som du kan läsa här: https://lagen.nu/1987:230#K12P1S1 ). Den används när det, med särskild hänsyn tagen till hur länge äktenskapet varat, blir oskäligt med en hälftendelning av giftorättsgodset. Hänsyn ska också tas till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Med andra ord: Om det pga att äktenskapet varit kortvarigt blir oskäligt att den ena maken ska lämna egendom till den andra i den utsträckning som annars ska ske enligt huvudregeln i en bodelning kan bodelningen jämkas så att den maken inte behöver lämna över lika mycket. Med kortvarigt äktenskap menas äktenskap som varat i mindre tid än fem år. Jämkningen sker schablonmässigt och kopplas till äktenskapets längd i förhållande till fem år: om äktenskapet varat i 1 år medför jämkning enligt 12:1 äktenskapsbalken att endast en femtedel av vardera makens giftorättsgods delas på. Emellertid beaktas även tid som makarna levt som sambor före äktenskapet vid bedömningen om äktenskapet varit kortvarig. Eftersom tiden som ni varit gifta och sambor överstiger fem anses ert äktenskap inte kortvarigt enligt 12 kap 1 § äktenskapsbalken. Jämkningsregeln är därför, utifrån informationen som ni lämnat i frågan, inte tillämplig på ert äktenskap. Med vänliga hälsningar
Lawline RådgivareRådgivare