Fördelning av arv

2006-08-01 i Alla Frågor
FRÅGA |jag är ett särkullsbarn nu undrar jag ,min fars fru har avlidit och mina bägge halvbröder på kort tid.hur delas ett eventuellt arv upp. är jag nu ensam bröstarvinge? mina bröder hade ju barn.
Magdalena Åhlberg |Hej! Jag utgåt från att du menar ett kommande arv efter din pappa. Du har helt rätt i att du är enda bröstarvinge, men det förhindrar inte att arvet delas på dig och dina två avlidna halvbröder. Deras arv går vidare till deras barn och delas mellan dem. Hör gärna av dig om du har fler frågor. Mvh

Fritidshus räknas som bostadsarrende?

2006-08-02 i Alla Frågor
FRÅGA |Angående besittningsskydd vid bostadsarrende: arrendatorn har besittningsskydd om bostad finnes på arrendestället. Är fritidshus likställt med bostad i detta fall?
Anna Bergman |Hej! Bostadsarrende är en upplåtelseform där arrendatorn har rätt att på arrendestället uppföra eller behålla hus som huvudsakligen är avsett som bostad. Även fritidsbostäder räknas dit. Besittningsskyddet gäller alltså även när man har ett fritidshus. Dock får det inte vara en byggnad med endast primitiva bostadsmöjligheter såsom t.ex oinredda sjöbodar. Inte heller husvagnar eller tält ger besittningsskydd. Mvh

Vilket äktenskapsförord gäller?

2006-07-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Ett gift par skriver ett äktenskapsförord. Två år senare skriver de ett nytt. Gäller då båda eller är det sist skrivna som gäller? Båda äktenskapsförorden är registrerade hos tingsrätten.
Daniel Svensson |Hej och tack för din fråga, Båda äktenskapsförorden är giltiga men för det fall att de på något vis rör samma egendom är det det senaste som gäller. Se ÄktB 7:3§ 3 stycket http://www.lagen.nu/1987:230. Med Vänliga Hälsningar,

Behörighet att förfoga över samägt gods.

2006-08-19 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej ! Jag undrar vad som gäller om man är flera delägare om en sommarstuga och en delägare ingår ett avtal utan de andras samtycke, kan då de andra delägarna bli ekonomiskt ansvariga om delägaren som skrivit på avtalet inte betalar det som står i avtalet ?
Elzbieta Kaczorowska |Hej, Enligt 2 § lagen om samäganderätt (se http://www.lagen.nu/1904:48_s.1 ) krävs samtliga delägares samtycke vid ett förfogande över godset, såvida inte den vidtagna åtgärden var av sådant slag att den skäligen inte kunde väntas med. När en delägare ensam förfogar över godset i dess helhet handlar han därför utan behörighet. Han har nämligen endast rätt att förfoga över sin egen andel i den samägda egendomen. Anser ni att delägaren utan rätt ingått avtal rörande hela egendomen så kan förfarandet angripas genom prövning i domstol. Om parten inte förfogat över hela egendomen, utan endast över sin egen del, blir ändå inte ni andra betalningsansvariga för hans skulder i fall han hamnar på obestånd. I stället kan hans ideella andel t ex tas i mät för hans skulder. Med vänlig hälsning,

Mervärdesskatt och gemenskapsinternt förvärv

2006-08-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Blev tillfrågad av en vän att skriva mig som ägare på en sprillans ny bil som importerats. Var tveksam först men han sa att bilen var tvungen att stå på någon för att kunna besiktas, att det var en gråzon som alla bilförsäljare använde sig utav. Han gav mig även lite betänketid så jag tänkte inte efter så mycket och sa ja, nu i efterhand så känns det som jag blivit blåst. Hörde med andra polare och fick reda på att bilförsäljare importerar och skriver privatpersoner på bilarna för att slippa momsen. Och att ett företaget åkt dit, en av dem som skrivit en bil på sig fick betala momsen som var på 200,000kr. Nu vet jag inte vad jag ska göra, vem ska jag tro på först o främst? Hur orolig ska jag vara? Ska jag ringa snuten? Kan jag t.o.m. vara så fräck och anmäla bilen stulen då bilen står på mig?
Jacob Öberg |Inledning Jag tänkte inledningvis redogöra för momsens karaktär, sedan göra en straffrättslig bedömning och slutligen redogöra för vad som händer om du inte anmäler detta till polisen. Moms Moms, eller mervärdesskatt regleras av mervärdesskattelagen ( ML), och är en skatt på konsumtion som egentligen belastar den slutlige användaren av tjänsten eller produkten. Det är dock näringsidkare som i princip är skyldiga att betala in skatten till staten. Som antyds av din frågeställning är det bara under vissa förutsättningar som mervärdesskatt aktualiseras. För att skattskyldighet till mervärdeskatt ska uppkomma fordras att det är skattepliktig omsättning av vara eller tjänst i en yrkesmässig verksamhet (ML 1 kap. 1 §,2, 3, 4, 6 kap ML, 10 kap. 11 § ML, och 13 kap inkomsskattelag). Alltså uppkommer ínte skattskyldigheten förrän man säljer,importerar, gör ett gemenskapsinternt förvärv eller byter bort bilen och i ditt fall så torde inte heller din eventuella försäljning anses som yrkesmässig då inget i din frågeställning antyder att du driver någon näringsverksamhet där bilar ingår i verksamheten. Bilförsäljaren ska dock betala svensk mervärdesskatt på förvärvet från ett annat EG-land ( 1 kap. 1 §, 2 kap. 5 § ML) om det är han som köpt bilen ( gemenskapsinternt förvärv, GIF). Om det istället är du som formellt köpt bilen vilket delvis antyds i frågeställningen så ska du betala mervärdesskatt till staten om vilen är helt ny ( 2a Kap 2, 3 §§). Det finns alltså en del som talar för att det formellt sett är du som ska betala mervärdesskatt om förvärvet skett från ett annat EG-land och bilen är helt ny. Denna konstruktion förklarar varför detta företag fick betala 200.000 i moms då det var GIF. Ett utdrag ur förarbetena till ML kan illustreraras för att förstå den invecklade konstruktion som följer med en import av vara ur mervärdesskattesynpunkt: "När en näringsidkare i ett EG-land säljer varor till en mervärdesskatteregistrerad näringsidkare i ett annat EG-land, skall förvärvet således anses vara en beskattningsgrundande händelse. Förvärvaren/ din vän skall då betala mervärdesskatt. För det fall förvärvaren är en näringsidkare vars verksamhet inte medför skattskyldighet eller en juridisk person som inte är näringsidkare skall detsamma gälla om det sammanlagda värdet av förvärven överstiger en viss årlig beloppsgräns. I andra fall skall omsättningen av varor anses som den beskattningsgrundande händelsen och säljaren blir då skyldig att betala skatt. Det gäller bl.a. för det fall förvärvaren är en privatperson i ett medlemsland och transporten skall ske genom säljarens försorg. Varan anses då omsatt i förvärvslandet och säljaren skall betala mervärdesskatt enligt det landets mervärdesskattebestämmelser". 3. Straffrättslig bedömning och trafikregister Som jag förstår denna situation även om detta endast är en spekulation så har bilförsäljaren bilen i sin besittning/ägo. Jag utgår i från detta scenario och står du som ägare kommer fakturan för mervärdesskatt komma till dig då du står som ägare . Även om du står som ägare så är detta inte avgörande för äganderättsfrågan i en rättegång utan det är snarare bevisfaktum i ägandrättsfrågan. Att du står som ägare innebär ju ett bevisfaktum för att du verkligen är ägare i en civilrättslig,skatterättslig eller straffrättslig rättegång. Om dock bilförsäljaren tillägnar sig hela köpeskillingen och du kan bevisa att han faktiskt importerat bilen och därefter övertalat dig att stå som ägare så talar övervägande skäl för att han ska anses ha varit ägare hela tiden. Men detta är som sagt vanskliga bevisfrågor som egentligen inte kan få ett svar förrän en domstolsprövning. I praxis från regeringsrätten kan dock faktumet att någon står som ägare i bilregistret inte anses tillräckligt för att denne civilrättsligt ska anses vara ägare om det i det enskilda fallet finns flera omstädnigheter som talar mot detta bevisfaktum. Skatteverket har ju ingen formell skyldighet att utreda äganderättsfrågan eller vem som egentligen förvärvat bilen när de utfärdar faktura om inbetalning av mervärdesskatt. I det nämnda fallet från regerinsgsrätten ansågs dock myndigheten på grund av omständigheterna i det enskilda fallet ha en utredningsplikt. Av naturliga skäl så är den straffrättsliga bedömningen beroende av äganderättsfrågan. Formellt sett ska ju du erlägga mervärdesskatt för det gemskapsinterna förvärvet. Du torde dock kunna göra skatterverket uppmärksam på omständigheterna i ditt fall och få dem att utfärda fakturan till din vän istället eller försöka bli avförd från bilregistret. Detta kan dock vara svårt då ni ändå ingått ett skenavtal och din rätt kanske anses så skyddsvärd. Du kan ju alltid vägra att betala men KFM kan på exkekutiv väg driva in denna fordran. Du kan dock bestrida fordran om de söker ett utslag om betalningsföreläggande mot dig. Då kommer målet upp i TR:n och då utreds ju hela äganderättsfrågan och därmed vem som i slutändan är skyldig att betala momsen för GIF:n. Jag kan dock förstå dig om du inte vill bli indragen i en rättegång. Det finns en hel del som i frågan talar för att bilhandlaren gentemot dig har gjort sig skyldig till bedrägeri eller i vart fall till oredligt förfarande ( 9 kap 1, 8 §§ brottsbalken). Med hot om detta eller polisanmälan så kommer nog din komplicerade situation att utredas och ditt problem lösas. Detta torde vara mitt bästa tips jag kan ge dig i fall du står ut med en polisutredning. Här bör dock omtalas att du ändå bör vara ganska säker ( mer än 50 %) på att det är ett brottsligt förfarande. Om du på vaga grunder och med insikt om att du kan ha fel pekar ut denne importör som brottslig så kan du själv drabbas av ansvar för vårdlös tillvitelse eller förtal ( 5 kap, 15 kap 7 § BrB).Av det som du sagt till mig torde det dock vara riskfritt att omtala detta för polisen. Du bör dock som första åtgärd göra din vän uppmärksam på vilka risker som denne tar och det faktum att denne kan drabbas av åtal och hot om fängelsestraff.. Du bör också så klart begära att bli avregistrerad som ägare till fordonet och be din vän att skriva sig som ägare.Du bör ju så klart inte anmäla bilen som stulen då det inte skett någon stöld rent juridiskt.

Vem bär ansvaret om min gris biter någon?

2006-08-12 i Alla Frågor
FRÅGA |Hejsan, jag är ägare till en sällskapsgris, en så kallad kanadensisk minigris. Vi har satt upp staket och grind för att hålla henne här på vår gård. Om barn klätrar över staketet utan vårt lov eller sträcker in handen och lockar på grisen och försöker mata eller klappa henne utan vårat tillstånd. Vems är felet om grisen tar okända människors beteende som hot och hugger efter dem? Är det ägarens fel även om man som ägare har berättat att grisen är brunstig var tredje vecka och har grinigt humör och man skall inta klappa eller mata utan att vi är med?
David Andersson |Hej! Det som kan bli aktuellt i detta fall är skadestånd och då finns det två olika ansvarsgrunder som aktualiseras. Dels pratar man om strikt ansvar och sen finns det också culpa-ansvar. Med strikt ansvar menas att man som ägare till djuret alltid svarar för skadorna som detta orsakar. Strikt ansvar gäller bland annat hundägare samt de som har vilda djur i fångenskap. Culpa-ansvar innebär att man endast blir ersättningsskyldig om man varit oaktsam. Culpa-ansvar är det normala och gäller för kattägare, hästägare och i princip alla andra djurägare. I detta fallet blir alltså frågan om det är culpa-ansvar eller strikt ansvar som gäller för din gris. Det krävs lagstöd för att kräva strikt ansvar av en djurägare och det finns ej för grisar. Det som då skulle kunna leda till att du drabbas av strikt ansvar är om grisen räknas som vilt djur i fångenskap. Mina kunskaper om grisar är begränsade, men vad jag vet är en gris inte ett vilt djur. Därmed borde du ha ett culpa-ansvar. Detta innebär dock inte att du garanterat slipper skadeståndsansvar. En domstol skulle till exempel kunna anmärka på att du genom att placera inhägnaden på annat ställe eller genom att ha ett högre stängsel kunde undvikit skadan. Ju allvarligare skada som grisen kan åsamka någon, desto högre krav ställs på dig för att undvika att det inträffar. Det gäller alltså att du har gjort så mycket för att undvika en skada att du ej kan anses har varit oaktsam.

tidsbegränsning av timanställning?

2006-08-07 i Övrigt
FRÅGA |Hur länge får man vara timanställd på samma företag, finns det någon tidsbegränsing för det? Om jag skulle bli sjuk, skall då min arbetsgivare betala för de första 14dagarna, om jag nu skulle vara sjuk tex en månad, eller det "skyddet" har jag inte som timanställd? Med Vänliga Hälsningar Jenny
Magdalena Åhlberg |Hej Huvudregeln är att en anställning gäller tills vidare. I vissa, särskilt angivna, fall får dock avtal om tidsbegränsad anställning träffas. Dessa fall finns angivna i 5 och 5a §§ anställningsskyddslagen. Exempel på fall där avtal om tidsbegränsad anställning får träffas är säsongsanställningar, feriearbeten eller visstidsanställningar p.g.a. tillfällig arbetsanhopning. Det är även tillåtet att träffa avtal om tidsbegränsad anställning med stöd av kollektivavtal. En tidsbegränsad anställning avslutas automatiskt vid den tidpunkt då avtalet löper ut. Detta gäller för såväl arbetstagaren som arbetsgivaren och innebär alltså att en tidsbegränsad anställning inte kan sägas upp. Att ha timanställning innebär att du arbetar de antal timmar som arbetsgivaren bedömer att det behövs och du får lön per timma. Det finns alltså ingen tidsbegränsning för hur länge du kan vara timanställd. Du har rätt till sjuklön från arbetsgivaren men bara för det antal timmar de bett dig arbeta på. Blir du sjuk övriga dagar får du ingen ersättning eftersom du inte går miste om någon lön. Arbetsgivaren betalar ut sjuklön i 14 dagar, dock är första dagen en karensdag. Skulle du vara sjuk längre blir det försäkringskassan som betalar för de timmar som du var schemalagd för den aktuella perioden. Mvh Mvh

Uthyrning till närstående

2006-08-13 i Alla Frågor
FRÅGA |Vi ska köpa min mors hus. Mor ska bo i en lägenhet i villan och vi i den andra. Nu har vi tänkt att vi ska dela på alla fasta utgifter. Måste vi ta upp intäkterna som hyra och skatta för vinsten om vi ska vara laglydiga? Det är ju ingen som vet vad mor betalar. Vi tänker inte skriva något hyresavtal utan det hela är en helt privat affär.
Jesper J Silow |Hej! Vad gäller skatteskyldigheten så är Er mor närstående i den mening som avses i IL 2:8§, detta innebär att er villa fortfarande ses som privatbostad. Uthyrningen kommer därmed inte att ses som någon form av näringsverksamhet. Dock ses hyresinkomsten traditionellt sett som kapitalinkomst enligt 42 kap 30-31§§ IL. I lagförarbetena till denna paragraf nämns dock att en annan bedömning görs om "hyran" egentligen är en sorts ersättning för t.ex. el, vatten och andra vanliga fasta avgifter för boendet. Detta verkar stämma bra in på Er situation. Jag tror därför att Ni med ordentlig dokumentering av vad ersättningen för Er mors boende används till kan undvika kapitalbeskattning för summorna. Märk väl att jag inte med största säkerhet kan garantera riktigheten i uppgifterna, och jag råder Er därför att ringa till skattemyndigheten, de har informationsplikt, och stor kompetens i den här sortens frågor. Lycka till!