FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt11/12/2018

Vilket samarbete kan krävas kring resor för umgängesrätt?

Hej! Jag har 2 barn tsm med en tjej. 8 och 5 år gamla. Jag har valt att flytta 11,5 mil nu för att jobbmöjlighet finns där. Nu kom vi överens om att barnen ska vara hos mig varannan helg och lov. Men tills det att jag har jobb så har jag önskemål att mötas upp halva vägen för överlämning av helgumgänge. Men mamman hävdar då att jag ska köra dom 11,5 milen 2 ggr med en inkomst på 11.000 och hyra på 6.000 så är det inte möjligt.

Är då mitt önskemål rimligt med halva vägen?

Jag är då snäll och kör mer då det är 7,4 mil till den platsen och 5,1 mil för henne till den.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkt för svaret

Jag utgår i det följande från att modern är vårdnadshavare samt boendeförälder, det vill säga hos vilken barnen stadigvarande bor. Det framgår inte huruvida du är vårdnadshavare till barnen men då detta inte påverkar nämnvärt avseende frågan om umgänge då du är förälder så kommer jag inte beakta denna aspekt vidare. I det följande kommer jag besvara i vilken mån modern är skyldig att bidra till barnens umgänge med dig.

Vad gäller angående umgängesrätten

Umgängesrätten är en rätt för barnen att umgås med sina föräldrar och inte tvärtom, varvid barnets bästa är avgörande för hur umgänget ska ske (6 kap. 15 § första stycket samt 6 kap. 2 a § föräldrabalken, hädanefter FB). Föräldrarna ansvarar gemensamt för att umgänget faktiskt sker med den förälder barnen inte stadigvarande bor hos (6 kap. 15 § andra stycket FB). I detta fall ankommer det även på modern att ge dig upplysningar om barnen som är väsentliga för att främja umgänget (6 kap. 15 § fjärde stycket FB).

Vad gäller angående resor för uppfyllande av umgängesrätten?

Som nämnt är umgänget ett gemensamt ansvar för föräldrarna. Vilka skyldigheter som ankommer på föräldrarna beror på vad som ligger till grund för umgänget, det vill säga om det fastställts genom dom eller avtal och vilka villkor som däri stadgas (se 6 kap. 15 a § FB). Om inget har fastställts verkar det inte helt orimligt att du åker hela vägen för att hämta barnen. Däremot är det vanligt att avtala om viss fördelning av resekostnad utifrån vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska situation och övriga omständigheter (6 kap. 15 b § FB). Primärt ligger dock ansvaret på föräldern som inte bor med barnen. För rätt till ersättning krävs antingen att du och modern enas därom eller att du väcker talan i rätten om fastställande av ersättning.

Vad krävs för rätt till hel eller delvis ersättning för resekostnader?

Bedömning av kostnad för resor skall ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter (se 6 kap. 15 b § FB). För ersättning torde även krävas att distansen är relativt stor, varvid tio mil har uttalats som en ungefärlig minimidistans (se SOU 1995:26 s. 522).

I skälighetsbedömningen beaktas härvid framför allt om föräldern flyttat långt bort utan skälig anledning. Att tidigare arbetslös flyttar för nytt jobb på annan ort har uttalats som ett typexempel på skälig anledning. Förutsatt att det är proportionerligt till omständigheterna torde även flytt för sökande av arbete anses skäligt, om samma syfte inte rimligen kunnat uppnås på kortare distanser. Hänsyn tas även till sådant som den andra förälderns ekonomiska kapacitet samt alternativa resmöjligheter innebärande lägre kostnad. Med hänsyn till barnens ålder ter det sig mindre lämpligt att sätta de ensamma på ett tåg eller dylikt. Utifrån dina ekonomiska omständigheter bör du vara berättigad viss ekonomisk kompensation, förutsatt att du kan skäligen kan motivera din flytt. Det är inte omöjligt att det även anses skäligt med ett "avlämnande" halvvägs, även om detta mindre troligt anses lika skäligt som viss ekonomisk ersättning.

Sammanfattning

Bägge föräldrar ansvarar för att umgänge mellan föräldrarna och barnen kommer till stånd, förutsatt förenlighet med barnets bästa (6 kap. 15 § och 2 a § FB). Det primära ansvaret för resa och resekostnader ankommer på den förälder som barnen inte bor hos. I skälig mån kan den andre föräldern förpliktas utge viss ekonomisk kompensation för resekostnader (6 kap. 15 b § FB). Andra lösningar kan avtalas mellan föräldrarna (se 6 kap. 15 a § tredje stycket FB). Lagen har lämnat stort utrymme för anpassning av lösningar till det enskilda fallet och reglerar inte omständigheterna mer specifikt.

Hoppas du fick din fråga besvarad!

Vänlig hälsning,

Joar LindénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”