Vilken egendom ska ingå i bodelningen vid en äktenskapsskillnad och vilka värderingsregler gäller i samband med denna?

Hej, ska upprätta ett bodelningsavtal och funderar på vilka datum jag ska använda mig av vid beräkning av följande: TILLGÅNGAR -Bankkonton -Värdepapper -Bil -Båt -Hus -Bohag SKULDER -Bolån -Studielån CSN Huset ska säljas, bolån lösas och vinst delas. Ingen ska ta över varken lån eller hus. Jag har tagit lån efter att skilsmässan gått igenom. Ska det regleras i avtalet? Ska studielån via CSN ingå och delas? Det finns tre datum att förhålla sig till som jag har förstått det: Ansökan om skilsmässa, beslut om skilsmässa och datum för bodelningsvtalet. Vänligen ange vilket datum som ska användas vid beräkning av respektive tillgång och skuld. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är äktenskapsbalken (ÄktB).


Allmänna hållpunkter


Under äktenskapet gäller den äktenskapsrättsliga principen om särförvaltning, vilken kommer till uttryck i 1 kap. 3 § ÄktB. Däri sägs att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Till skillnad från vad många i allmänhet ofta tror föreligger det alltså ingen egendomsgemenskap inom ett äktenskap. Inte heller finns någon skyldighet att betala den andra makens skulder. Men makar kan naturligtvis också, precis som alla andra, äga saker gemensamt och ingå låneavtal tillsammans.


Vid en äktenskapsskillnad, dvs. en skilsmässa, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, 9 kap. 1 § ÄktB. Notera begreppet ”ska”. Det handlar således om en obligatorisk regel varför ingen utav makarna kan vägra den andre ett sådant förfarande. Bodelningen ska vidare göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, alltså när ansökan om äktenskapsskillnad kom in till tingsrätten (vilken även brukar kallas brytdagen eller den kritiska tidpunkten),  9 kap. 2 § 1 st. ÄktB. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå och med giftorättsgods avses sådan egendom som inte är enskild, 7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB. Enskild egendom är egendom som exempelvis till följd av äktenskapsförord har gjorts till enskild, 7 kap. 2 § 1 st. 1 p. ÄktB. Under vissa förutsättningar kan i och för sig även enskild egendom adderas till övrig egendom som omfattas av bodelningen, vilket kan bli fallet vid en överenskommelse mellan makarna, 10 kap. 4 § 1 st. ÄktB.


Bodelningen utförs sedan i etapper och först upprättas en bouppteckning där en genomgång av tillgångar och skulder görs. De tillgångar och skulder som tagits upp i bouppteckningen ska sedan värderas eftersom varje make har rätt att först använda så mycket av sin egendom som krävs för att täcka sina eventuella skulder, 11 kap. 2 § ÄktB. Därefter görs en värdemässig hälftendelning, 11 kap. 3 § ÄktB, för att sedan övergå till den s.k. lottläggningen i vilken parterna rent konkret bestämmer hur tillgångarna ska fördelas mellan dem så att värdet av deras respektive lotter blir lika stort, 11 kap. 7 § ÄktB. Om någon får egendom till ett värde som överstiger andelen, dvs. om lotten blir större än andelen, ska den maken utge en s.k. skifteslikvid till den andra maken, dvs. en slags kompensation motsvarande mellanskillnaden, 11 kap. 9 § ÄktB, se även 11 kap. 11 § ÄktB. Slutligen ska bodelningen och lottläggningen fastslås i ett bodelningsavtal, vilket bör registreras hos Skatteverket. Det sistnämnda är dock inget krav, men brukar ändå vara en fördel i bevishänseende, 13 kap. 6 § ÄktB.


Dina frågor och den nu uppkomna situationen - Vad gäller?


Du uppger att ”skilsmässan har gått igenom”, vilket jag tolkar som att dom på äktenskapsskillnad har vunnit laga kraft, dvs. att äktenskapet formellt redan är upplöst, se 5 kap. 6 § ÄktB.


Inledningsvis och som svar på din första delfråga kan sägas att det lån som du tog upp efter skilsmässan (och därmed och rättare sagt efter att den nu aktuella ansökan om äktenskapsskillnad hade kommit in till tingsrätten) är en skuld vilken du dessvärre inte äger rätt att göra någon avräkning för. Den ska med andra ord inte beaktas i förevarande fall. För precis som anfördes ovan är det ju brytdagen som utgör utgångspunkten. Det finns i och för sig ingenting som hindrar er från att avtala om ett delat ansvar i den här delen, men det förutsätter att din make frivilligt går med på detta.


När det sedan gäller frågan avseende CSN-lånen är principen densamma. Om du hade den här krediten på brytdagen har du rätt att göra avräkning för den skulden, dvs. använda (undanta) så mycket av ditt giftorättsgods som krävs för att täcka CSN-skulderna, innan nettot av ditt och din makes giftorättsgods läggs samman för att sedan värdemässigt hälftendelas.


Beträffande den tredje och sista delfrågan, alltså den som avser värderingen av den egendom som är föremål för den kommande bodelningen, kan följande anföras. Det finns dessvärre inga lagstadgade värderingsregler. En bodelning sker nämligen på avtalsrättslig grund, vilket i praktiken innebär att det ankommer på parterna själva, dvs. makarna, att regler vad som ska gälla. Eller annorlunda uttryckt: Parterna har möjlighet att på egen hand komma överens om vilket värde som ska åsättas egendomen. Detta gäller i synnerhet sådan egendom som i mångt och mycket endast har ett affektions- och/eller bruksvärde. Om enighet inte kan uppnås måste dock värderingen överlåtas på en sakkunnig person. I fråga om annan egendom är det brukligt att låta marknadsvärdet (nuvärdet) utgöra det faktiska beräkningsunderlaget. När det sedan gäller tidpunkten bör värderingen, som svar på din fråga i den här delen, ske i så nära anslutning som möjligt till bodelningen.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Men vi kan naturligtvis bistå dig i eventuell kommande process och även fortsättningsvis agera om ombud och föra din talan i domstol och/eller vid annan typ av förhandling om så skulle önskas. Vi kan också bistå med upprättande av all nödvändig dokumentation, exempelvis vid författandet av det kommande bodelningsavtalet. Låt mig bara få veta i så fall genom att skicka ett mail till den ovan nämnda adressen.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”