Vilka rättigheter har en konsument när garantin inte gäller?

2020-12-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Min syster har köpt en bil av en bilförsäljare (företag), i september. Vid köpet skrevs avtal om att säljaren åtog sig 6 månaders garanti vid större fel på bilen (exv motorhaveri), via ett försäkringsbolag, Autoconcept. Bilförsäljaren tecknar alltså garantier med Autoconcept. Bilen har haft diverse fel, vi har försökt nå bilförsäljaren flertal gånger, han har svarat någon enstaka gång. För en vecka sedan fick vi hem ett brev av försäkringsbolaget där de sa att garantin inte längre gäller eftersom bilförsäljaren (som då även var ett annat namn) inte betalat in avgiften till dem. Eftersom det var ett helt annat "företag" som stod i brevet ringde vi upp autoconcept för att dubbelkolla företagen. Det verkade som att de två företagen hade något samarbete. Vi har försökt ringa bilförsäljaren - till båda "företagen", men utan svar. Finns det något mer man kan göra här? Hur ser man på att bilförsäljaren har brutit sin del av avtalet till privatkunder?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att din syster köpte bilen som privatperson varför konsumentköplagen (KKöpL) är tillämplig.

Till en början kan det vara bra att känna till att avtalsvillkor som avviker från konsumentköplagen till nackdel för konsumenten är utan verkan (3 § KKöpL).

Fel på varan

Jag tolkar din fråga som att det föreligger fel på bilen då bilens skick skiljer sig från vad som har avtalats. Huruvida det föreligger fel på varan är en bedömning som görs med hänsyn till varans skick vid dess avlämnande (20 § KKöpL). Det innebär att säljaren svarar för fel som fanns vid tidpunkten för avlämnandet även om felet har visats senare.

Fel som visar sig inom sex månader efter avlämnandet anses ha funnits vid avlämnandet. Det gäller dock inte om annat kan visas eller om det är oförenligt med varans eller felets art (20a § KKöpL). Bestämmelsen avser fel som funnits ursprungligen och inte fel som beror på onormalt brukande, vanvård och dylikt.

Säljarens garanti

Säljare som åtar sig en garanti under en viss tid ska svara för fel på varan om varan under garantitiden försämras i det avseende som garantin omfattar (21 § KKöpL). Med försämring menas olika typer av funktionsfel, inte förslitning eller försämring som beror på normalt brukande.

Reklamation

För att kunna åberopa fel på varan krävs det att köparen reklamerar felet. Det innebär att du som köpare ska lämna ett meddelande till säljaren om att varan är felaktig inom en skälig tid. Reklamation som lämnas inom två månader från det att felet upptäckts anses alltid ha lämnats inom en skälig tid men en längre tid godtas i vissa fall. Reklamationen kan dock inte göras senare än tre år från det att köparen tagit emot varan, om inte en längre tid har avtalats (23 § KKöpL).

Påföljder vid fel av varan

Om ett fel föreligger har köparen rätt att kräva omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Det är även möjligt att kräva skadestånd och hålla inne betalningen (22 § KKöpL).

Rätten att hålla inne betalningen

Köparen får hålla inne betalningen som säkerhet för dennes krav på grund av att varan är felaktig (25 § KKöpL). Bestämmelsen innebär dock inte att säljaren får hålla inne betalningen utan fog.

Avhjälpande

Köparen kan i första hand kräva att företaget avhjälper eventuella fel kostnadsfritt, dock endast om det kan ske utan oskäliga kostnader för säljaren. Avhjälpandet ska ske inom skälig tid från det att köparen framställt sina krav (26 § KKöpL).

Observera att säljaren har rätt till att försöka avhjälpa felet på egen bekostnad även om köparen gör gällande andra påföljder (27 § KKöpL).

Prisavdrag

Om avhjälpande inte sker kan köparen kräva prisavdrag som motsvarar felet. Detta kan alltså göras i andra hand. Köparen har även rätt till ersättning för vad det har kostat att avhjälpa felet. Dock föreligger ingen sådan rätt om kostnad är oskäligt stor eller om denna täcks genom prisavdraget (28 § KKöpL).

Hävning

I sista hand kan köpet hävas genom att erlagda prestationer återgår. I ditt fall skulle det innebära att bilen återlämnas till säljaren samtidigt som säljaren gör en återbetalning. Hävning förutsätter dock att felet är av väsentlig betydelse (29 § KKöpL). Vad som avses med väsentligt betydelse är en bedömning som görs i det enskilda fallet. Vanligtvis gäller det allvarliga fel som inte kan avhjälpas.

Rätt till skadestånd

Köparen har även rätt till ersättning för den skada som den lider genom att varan är felaktig om inte felet har berott på hinder som ligger utanför säljarens kontroll (30 § KKöpL). Ersättningen gäller främst utgifter och förluster exempelvis utlägg för resor, transporter, inkomstförluster m.m. (flera exempel på vad som omfattas finner du här).

Hur du kan gå vidare

Rätten till reklamation påverkas inte av säljarens garantiåtaganden. Din syster kan därför göra sin rätt gällande med hjälp av konsumentköplagens påföljder om felen i fråga har funnits vid varans avlämnande (även om de visat sig senare). Fel som beror på onormalt brukande, vanvård osv. omfattas således inte.

Det din syster bör göra i första hand är att reklamera felen till säljaren. Om detta har gjorts, bör kraven för avhjälpande, prisavdrag och i sista hand hävning framföras. Eftersom felen uppkom inom sex månader efter avlämnandet presumeras det enligt lag att felen har funnits vid avlämnandet. Det åligger säljaren att bevisa annat om så inte är fallet.

Om företaget bestrider kraven är det möjligt att vända sig till allmänna reklamationsnämnden (ARN). Myndigheten avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag och kan fatta beslut om rekommendationer om hur tvisten ska lösas. Mer information om ARN och hur man gör en anmälan hittar du här.

Du kan även få hjälp av våra duktiga jurister på lawline. Information om hur man kommer i kontakt med dem hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia Slovak
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1185)
2021-04-11 Bilhandlares garanti täcker inte fel
2021-04-10 Vilka rättigheter har jag vid fel i vara?
2021-04-09 Reklamera solceller
2021-03-31 Rätt till avbeställning enligt konsumentköplagen?

Alla besvarade frågor (91095)