Vilka möjligheter har makar att bo kvar i den gemensamma bostaden vid respektive makes dödsfall?

2019-10-10 i Bodelning
FRÅGA
Min make köpte en bostadsrätt! Han står som ägare! Vi har tre särkullsbarn! Min make två döttrar jag en! Vad händer vid dödsfall! Har min dotter rätt att kräva arv från bostadens värde? Vi vill helst skydda varandra så att en kvarlevande kan bo kvar i lägenheten!Hans döttrar skulle låta mig bo kvar! Men jag är osäker på min dotter i det motsatta! Min make står som ensam ägare till bostadsrätten som är köpt i vårt äktenskap! Med vänlig hälsning, Ewa G
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

I mitt följande svar utgår jag från bestämmelserna i äktenskapsbalken respektive ärvdabalken. Dessa två lagar reglerar frågor om bland annat makars förmögenhetsförhållanden, bodelningar och arv. Jag utgår vidare från att den bostadsrätt som frågan gäller används som er gemensamma bostad. En kortare sammanfattning med lite råd finns i slutet av svaret.

Giftorättsgods

Inom ett äktenskap så är utgångspunkten att all egendom som makarna äger utgör så kallat giftorättsgods, oavsett om egendomen ägs av makarna gemensamt eller om någon av makarna är ensam ägare. Detta betyder att den bostadsrätt som din make köpt och står som ägare på har status som giftorättsgods om det inte finns ett äktenskapsförord som säger någonting annat. Innebörden av att egendom utgör giftorättsgods är att den ska ingå i en eventuell framtida bodelning.

Bodelning

När ett äktenskap upphör så ska det enligt lag ske en bodelning, oavsett om äktenskapet upphör på grund av dödsfall eller skilsmässa. I en bodelning ingår som sagt all egendom inom äktenskapet som har status som giftorättsgods. Något förenklat uttryckt så är utgångspunkten att det totala värdet på giftorättsgodset ska delas på hälften mellan makarna eller, för det fall det skett ett dödsfall, mellan den kvarlevande maken och dödsboet.

Viktigt att påpeka är också att vid ett dödsfall så ska bodelning ske innan arvet fördelas.

Rätten att få den gemensamma bostaden på sin lott

Exakt vilken egendomen som ska gå till vem vid bodelningen står det parterna fritt att förhandla om. För det fall man inte kan komma överens finns det dock regler om fördelning av egendom. En sådan regel säger att den efterlevande maken har rätt att få den gemensamma bostaden på sin lott. Skulle bostadens värde vara väldigt högt i förhållande till resten av giftorättsgodset kan den efterlevande maken dock komma att behöva skjuta in pengar för att dödsboet ska ha ett tillräckligt värde kvar efter bodelningen. Men dödsboet kan alltså inte vägra den efterlevande maken att få ta över bostaden förutsatt att den efterlevande maken kan betala för sig om det krävs.

Ytterligare en förutsättning är att den efterlevande maken kan ta över eventuella lån på bostaden om sådana finns.

Arvsrättsliga frågor

Eftersom ni inte har gemensamma barn så gäller inte vad som kallas för makes arvsrätt. Vid ett dödsfall går då allting i dödsboet efter bodelningen omedelbart till det eller de barn som respektive make lämnar efter sig.

Sammanfattning och råd

Vid dödsfall inom äktenskap sker alltså bodelningen innan arv fördelas. Det finns dessutom en regel som uttryckligen ger efterlevande make rätt att få den gemensamma bostaden på sin lott i bodelningen oavsett vem som stod som ägare till bostaden innan dödsfallet. För att detta ska vara möjligt krävs dels att den gemensamma bostaden inte gjorts till enskild egendom genom ett äktenskapsförord eller gåvovillkor. Dels krävs att att den efterlevande maken har ekonomisk möjlighet att kompensera dödsboet för det fall bostadens värde är mycket högt i förhållande till makarnas övriga förmögenhet.

För att ni ska kunna utnyttja rätten att få bostaden på er respektive lott vid ett hypotetiskt dödsfall bör ni alltså se över era ekonomiska möjligheter att så att säga "köpa ut" dödsboet om detta skulle krävas.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2426)
2020-02-22 Ska aktiebolag ingå i bodelning mellan makar?
2020-02-20 Vem har rätt till bostaden vid separation mellan sambos?
2020-02-17 Enskild egendom och bolag
2020-02-17 Ingår en fastighet som man fått i gåva i en bodelning?

Alla besvarade frågor (77247)