Vilka förutsättningar krävs för att ett hemfridsbrott ska vara för handen?

FRÅGA
En bekant drar inte jämnt med sin granne. Häromdagen urartade en diskussion varpå grannen och besökare till denne rusade över till vår bekants tomt där handgemäng uppstod och vår bekant ådrog sig flera skador. Han tillkallade polis och gjorde en anmälan, men den avskrevs. Är inte detta ett hemfridsbrott oavsett vem som påbörjade diskussionen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När aktualiseras hemfridsbrott

Brottet hemfridsbrott regleras i 4 kap. 6 § Brottsbalken (BrB) och begås av den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad. Det är dock inte bara själva bostaden som omfattas av bestämmelsen, utan även närliggande trädgård eller gård. Enligt lagen krävs inte att en sådan gård är inhägnad, däremot måste det vara tillräckligt tydligt att marken tillhör bostaden.

För att ett brott begåtts krävs alltså att någon intränger eller kvarstannar i annans bostad. För att ett inträngande ska ha ägt rum måste någon form av fysiskt eller psykiskt hinder övervunnits. Att gå in i någon annans bostad är som huvudregel alltid ett sådant inträngande även om ytterdörren är öppen eller olåst. Att gå in på någon annans gård räknas dock i sig inte som ett inträngande, utan förutsätter att personen har korsat ett staket eller annat uttalat hinder (exempelvis muntligt eller skriftligt).

Det sista rekvisitet för att ett hemfridsbrott ska vara för handen är att inträngandet eller kvarstannandet skett olovligen – alltså att det ska saknas ett samtycke från den som bor i bostaden. Kraven på ett giltigt samtycke är enligt BrB följande: samtycket måste vara allvarligt menat, lämnats frivilligt, samtycket måste finnas från början och under hela gärningen, den som lämnar samtycket måste förstå innebörden av det samt vara behörig att förfoga över det berörda intresset, dessutom ska den samtyckande accepterat gärningen, 24 kap. 7 § BrB. Är samtycket inte giltigt kan den som utför gärningen inte gå fri från ansvar.

Spelar det roll vem som påbörjade diskussionen?

Jag tolkar din fråga som att du vill veta på vilket sätt det spelar roll att den som utsatts för brottslighet på ett eller annat sätt provocerat gärningspersonerna.

Enligt lagen påverkar inte eventuell provokation gärningspersonens straffrättsligt ansvar. Trots att beteendet hos offret inte beaktas i ansvarsfrågan så kan det användas som ett argument från gärningspersonen vid påföljdsvalet. Enligt 29 kap. 3 § punkten 1 BrB räknas nämligen provokation som en förmildrande omständighet för gärningspersonen. Enligt bestämmelsen beskrivs provokation som "någon annans uppenbart kränkande beteende". Det ska framstå som förståeligt att den tilltalade har agerat som han eller hon gjort. Vad som anses vara provokation varierar från fall till fall, men regeln tillämpas relativt restriktivt. I många fall är det exempelvis ett förolämpningsbrott som förorsakat en misshandel.

Bedömningen av provokation är så kallat objektiv, dvs den utgår från en utomståendes bedömning snarare än från din subjektiva känsla där och då.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?