Vilka följder kan diskriminerande beteende resultera i?

FRÅGA
Hej!Enligt diskrimineringsombudsmannen reglerar inte diskrimineringslagen händelser mellan privatpersoner. Innebär det att man som privatperson bara kan säga diskriminerande saker och göra diskriminerande saker mot andra personer utan konsekvenser (såvida det inte blir olaga hot)?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga undrar du dels vad som regleras i diskrimineringslagen, dels vilka rättsliga konsekvenser som kan följa av att en privatperson agerar diskriminerande mot en annan.

Diskrimineringslagen
I diskrimineringslagen finns skydd mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder (diskrimineringslagen (DiskL) 1 kap 1 §). Skyddet mot diskriminering kommer till uttryck på olika sätt i lagen. Till att börja med får en arbetsgivare inte diskriminera arbetstagare, arbetssökande, praktikant eller inhyrd personal (DiskL 2 kap 1 §). Den som bedriver utbildningsverksamhet (exempelvis skola) får inte diskriminera barn, elever, studenter eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten (DiskL 2 kap 5 §). Vidare finns det diskrimineringsförbud vad gäller bland annat medlemskap i arbetstagarorganisationer (fackföreningar) (DiskL 2 kap 10 §), hälso- och sjukvård (DiskL 2 kap 13 §), socialförsäkring (DiskL 2 kap 14 §), med mera. Händelser mellan privatpersoner, exempelvis två vänner, regleras alltså inte i DiskL. Däremot kan lagen bli aktuell vid exempelvis en arbetsintervju, om något kränkande om till exempel personens kön skulle yttras.

Brott
Diskriminerande eller kränkande beteende kan i vissa fall vara brottsligt och därmed leda till straff, såsom böter eller fängelse. Jag kommer nedan gå igenom några exempel på när så kan vara fallet.

Straffbelagda gärningar regleras främst av brottsbalken (BrB).

Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år (BrB 4 kap 5 §).

Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år (BrB 4 kap 6 a §).

Den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida bild eller uppgift om någons sexualliv, hälsotillstånd, uppgift om att någon utsatts för ett brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid, bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation eller bild på någons helt eller delvis nakna kropp, döms för olaga integritetsintrång om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada (BrB 4 kap 6 c §).

Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år (BrB 4 kap 7 §).

Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter (BrB 5 kap 1 §).

Den som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms för förolämpning till böter, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (BrB 5 kap 3 §).

Den som sexuellt berör ett barn under 15 år, förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd eller blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år (BrB 6 kap 10 §).

En näringsidkare (det vill säga någon som bedriver ett företag) som i sin verksamhet diskriminerar någon på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck genom att inte gå personen till handa på de villkor som näringsidkaren i sin verksamhet tillämpar i förhållande till andra, ska dömas för olaga diskriminering till böter eller fängelse i högst ett år. För olaga diskriminering döms även anordnare av allmän sammankomst eller offentlig tillställning och medhjälpare till sådan anordnare, om han eller hon diskriminerar någon på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck genom att vägra personen tillträde till sammankomsten eller tillställningen på de villkor som gäller för andra (BrB 16 kap 9 §).

Av dessa brott skulle framförallt förtal, förolämpning och olaga diskriminering kunna bli aktuellt i samband med kränkande uttalanden och kränkande beteende. Det ska dock sägas att det krävs en bedömning av det enskilda fallet för att bedöma om ett kränkande uttalande eller beteende är straffbart enligt bestämmelserna ovan.

Skadestånd
Kränkande beteende kan i vissa fall också leda till skadestånd.

Den som bryter mot förbuden mot diskriminering enligt DiskL ska betala diskrimineringsersättning för den kränkning som överträdelsen innebär (DiskL 5 kap 1 §). Om någon av de förbjudna handlingarna i DiskL (se ovan) begås, ska alltså diskrimineringsersättning betalas till den diskriminerade.

Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som kränkningen innebär (så kallad kränkningsersättning) (skadeståndslagen 2 kap 3 §). Om någon av de straffbelagda gärningarna (ovan) begås, kan det alltså resultera i att personen i fråga också får betala skadestånd i form av kränkningsersättning.

Sammanfattning
Diskriminerande beteende av olika slag kan vara olagligt och i vissa fall brottsligt, vilket kan resultera i skadestånd, böter, fängelse och andra straff. Dock är det svårt att konkret definiera vilka fall som skulle resultera i sådana följder, eftersom man alltid behöver bedöma det enskilda fallet för sig.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Johannes Ljusteräng
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1254)
2021-10-17 Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?

Alla besvarade frågor (96531)