Vad utgör lösöre och vad händer om en dödsbodelägare vägrar att skriva på arvskiftet?

2021-09-28 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej ! Vi är två systrar ,vår mamma dog 2000 ,hon hade då fyra år tidigare upprättat ett gåvobrev till mej, samt ett testamente där gåvobrevet ingår ,och det står att gåvobrevet inte ska vara förskott på arv .I gåvobrevet står att jag får "allt bohag och lösöre sedan hon flyttat till äldreboendet " Vidare står att det är som kompensation för allt jag hjälpt henne med..Dessa handlingar är upprättade av bankjurist och bevittnade av två stycken samtidigt, så det finns inga konstigheter kring det formella, ej heller något ifrågasättande av dessa papper.Däremot så vägrar min syster nu att skriva under arvskiftet. Hon hävdar att smycken inte går under begreppet lösöre ,och alltså ska delas lika! Hon har godkänt bouppteckning och testamentet tidigare. Nu kräver hon att jag ska värdera smyckena på pantbank ,samt ta bild och vidarebefordra för att bevisa att allt är med.Det är ju snart fem år sedan jag fick gåvan ,och eftersom den inte är förskott på arv och ska räknas som kompensation för det jag hjälpt mamma med ,så undrar jag vidare om det över huvud taget ska beaktas vid arvsskiftet .Jag har sagt tidigare och vidhåller fortfarande att jag visst kan dela med mej av några smycken som minne, men inte på de villkor hon nu upprättat och de krav hon nu ställer .Tacksam för er kunskap i fråga!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är ärvdabalken (ÄB).

Gåvan och smyckena, vad gäller?

Det bör inledningsvis noteras, även om det inte får någon bäring på bedömningen av äganderätten till smyckena, att en gåva kännetecknas av en konstaterad förmögenhetsöverföring som skett frivilligt där gåvogivaren (din mamma) med gåvoavsikt har överfört ett värde till gåvotagaren (du). Gåva är vidare en benefik rättshandling, dvs. en rättshandling utan krav på motprestation, varför överlåtelsen av smyckena eventuellt inte kan betraktas som en gåva i det här fallet. Begreppet "kompensation" vittnar om att det inte föreligger något egentligt gåvomoment. Samtidigt är det sannolikt ganska svårt att värdera den hjälp som du har bistått din mamma med. I förekommande fall kan nämligen en gåva som lämnas i tacksamhet bibehålla karaktären av gåva om prestationen är obetydlig i förhållande till gåvans värde. Oavsett vilket har smyckena överlåtits till dig varför äganderätten också har övergått på just dig och ingen annan. Och eftersom din mammas yttersta vilja, såvitt jag förstår, var att du skulle få allt lösöre är min uppfattning att även hennes smycken omfattas av det nu sagda. Definitionen av lösöre är lösa saker, alltså lös egendom som inte utgör likvida medel, värdepapper, bostadsrätter, fordringar, olika typer av rättigheter och annat dylikt. Begreppet lösöre innefattar således lösa saker som exempelvis smycken eftersom lösöre (lösa saker) jämställs med sådant som är naturligt flyttbart. Slutsatsen blir, som svar på din första fråga, att dessa inte ska beaktas vid arvskiftet. Smyckena tillhör med andra ord inte dödsboet efter din mamma.

Din systers vägran att skriva under arvskiftet, vad gäller?

Arvskifte förrättas av arvingar och universella testamentstagare, 23 kap. 1 § 1 st. ÄB, och över arvskiftet ska det upprättas en handling som skrivs under av dödsbodelägarna, 23 kap. 4 § ÄB. Det föreligger alltså ett formkrav för den här typen handlingar, vilket i praktiken innebär att boet inte kan skiftas genom en muntlig överenskommelse. Om någon dödsbodelägare vägrar att skriva på skifteshandlingen kan övriga, i det här fallet du, ansöka om att en domstol, en tingsrätt, ska utse en skiftesman, 23 kap. 5 § 1 st. ÄB. Finns det redan en boutredningsman eller testamentsexekutor ska denne dock utses till skiftesman om inte den som framställde begäran om skiftesman önskar att skiftet ska genomföras av någon annan. Skiftesmannen uppgift är sedan att värdera kvarlåtenskapen och fördela arvet, vilket kan ske tvångsmässigt och mot din systers vilja. Dödsboet svarar för arvoderingen varför det naturligtvis är fördelaktigt om fördelningen av arvet istället kan lösas på frivillig väg mellan dig och din syster. Notera också att om dödsboets tillgångar inte skulle räcka för att täcka ersättningen till skiftesmannen kan den som ansökte om förordnandet åläggas en personlig betalningsskyldighet.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (669)
2021-10-11 Styvmors syster tar egendom ur dödsboet - vad gäller?
2021-10-01 Behöver jag jämka för att få laglott?
2021-09-29 Kan skulder ärvas?
2021-09-28 Vad utgör lösöre och vad händer om en dödsbodelägare vägrar att skriva på arvskiftet?

Alla besvarade frågor (96369)