Vad skiljer särkullbarns arvsrätt från gemensamma barns arvsrätt?

2021-03-20 i Särkullbarn
FRÅGA
1. Ärver ett särkullbarn 100%, 50% eller endast 25% efter sin förälder?2. Inget testamente och dylikt fanns för någonting och i bilden finns jag (ett särkullbarn till den avlidne), hennes make och deras gemensamma barn. Som jag förstått det, det gemensamma barnet får ärva hela 0? Har inte det barnet rätt att på något sätt kräva sin del av mors arv när han går bort då?3. 100, 50 eller 25%? Frågan gäller hennes privata bankkonto, privat kredit med ett låneskydd och kvarvarande skuld, försäkringar (alla med förmånstagare - 1. make, 2. barn), tex. livförsäkring, pågående olycksfallsförsäkring om en olycka som ledde till hennes bortgång, pension som den tydligen finns att hämta i 12 månader enligt det som står hos Pensionmyndigheten (trots att brevet kom från Fora) med återbetalningsskydd och familjeskydd på det, tjänstegrupplivförsäkring via hennes jobb i vilket ingick begravningshjälp men även 3 försäkringar hos Folksam vilket ingen hade kännedom om. Förmodligen blev dessa tecknade via hennes Fackförbund som inte ens hon visste om.4. Mors och makes fast egendom, en villa, står 50/50 på dem två, varsin bolån, även det med en kvarvarande skuld och ett låneskydd. Han måste få sin halva ju. Vem ärver och i vilken % hennes del?5. Är jag som ett särkullbarn till henne också en dödsbodelägare, precis som hennes make är?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår dig som att du undrar över: (1) Vad som skiljer särkullbarns arvsrätt från gemensamma barns arvsrätt samt med vilken andel barnen ärver ur kvarlåtenskapen, (2) vilken egendom som ingår i den avlidnes kvarlåtenskap.

Som jag tolkar din fråga finns det endast ett gemensamt barn mellan din mor och hennes make.

Regler om arvsrätt återfinns i ärvdabalken (ÄB) och regler om bodelning i äktenskapsbalken (ÄktB)

(1) Vad skiljer särkullbarns arvsrätt från gemensamma barns arvsrätt?

Med vilken andel ärver särkullbarn från sin förälders kvarlåtenskap?

Om den som avlidit inte skrivit ett testamente är det den avlidnes närmaste släkt som ska ärva. Hur arvet fördelas regleras i olika arvsklasser och det är den första arvsklassen som i första hand ska ärva den avlidne. Den första arvsklassen utgörs av den avlidnes barn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Barnen ska då ärva var sin lika stor del från den avlidnes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Eftersom du bara har ett syskon så ska ni alltså ärva hälften av din mors kvarlåtenskap var.

Dödsbodelägare är den avlidnes arvingar. Eftersom du är arvinge efter din mor är du dödsbodelägare.

Särkullbarns arvsrätt och gemensamma barns arvsrätt

Om arvlåtaren vid dödsfallet var gift går dock efterlevande makens arvsrätt går före gemensamma barns arvsrätt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Gemensamma barns arvsrätt aktualiseras alltså först då även den efterlevande maken gått bort (3 kap. 2 § ÄB). De får då en så kallad efterarvsrätt. Vad gäller särkullbarn har de dock rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Särkullbarn kan även välja att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken, och får i så fall ut sitt arv som efterarv när den efterlevande maken avlider (3 kap. 9 § ÄB).

Ditt syskon som är ett gemensamt barn mellan din mor och hennes man kommer alltså inte få ut sitt arv med en gång, utan får en efterarvsrätt som aktualiseras först då din mors man avlider. Du som särkullbarn har dock rätt att få ut ditt arv omgående.

(2) Vilken egendom ingår i arvet.

När ett äktenskap upplöses genom dödsfall ska en bodelning förrättas (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom blir enskild bland annat om det följer av ett äktenskapsförord eller om ena maken fått en gåva eller ett arv med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB).

Det är tillgångarna efter bodelningen som utgör den avlidnes kvarlåtenskap och som sedan fördelas mellan arvtagarna. Eftersom din mor var gift ska en bodelning ske mellan din mors dödsbo och hennes make innan arvet fördelas. Det framkommer inte av din fråga om någon egendom är enskild eller om det finns ett äktenskapsförord, men om så ej är fallet ska i princip all egendom ingå i bodelningen, inklusive bland annat fastigheten och din mors bankkontotillgodohavanden. Din mors pensionssparande ska dock inte ingå (10 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Vid en bodelning ska makarna som huvudregel dela lika på giftorättsgodset enligt något som kallas likadelningsprincipen (11 kap. 3 § ÄktB). Man beräknar alltså vad vardera maken har i giftorättsgods (tillgångar – skulder), adderar makarnas giftorättsgods och dividerar det totala giftorättsnettot med två. På så sätt får man fram vardera makes andel i det totala giftorättsnettot. Det är den lott som tillfaller din mors dödsbo efter denna bodelning som kommer utgöra hennes kvarlåtenskap tillsammans med sådan egendom som ej ingått i bodelningen. Alltså är det detta du och ditt syskon kommer ärva.

Vad gäller försäkringarna ska de undantas från bodelningen om förmånstagare finns (10 kap. 5 § ÄktB och 14 kap. 7 § försäkringsavtalslagen). Försäkringsersättning som efterlevande make erhåller som förmånstagare efter makens död ingår varken i bodelning eller kvarlåtenskap. Försäkring tillfaller istället respektive förmånstagare direkt. Det framgår inte av din fråga vem som är förmånstagare till vilken försäkring, men de ska oavsett inte ingå i bodelningen.

Sammanfattning

En bodelning kommer förrättas mellan din mors dödsbo och hennes man där deras tillgångar fördelas dem emellan. Det är den lott som tillfaller din mors dödsbo efter denna bodelning samt eventuella andra tillgångar din mor haft som inte ingått i bodelningen som du och ditt syskon kommer få ärva. Eftersom ni är två syskon ärver ni hälften av er mors kvarlåtenskap var. Du som särkullbarn kommer kunna begära din andel direkt, medan ditt syskon istället får en efterarvsrätt efter att din mors man gått bort.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia Engdahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1232)
2021-10-14 Kan man återkalla ett arvsavstående + hur beräknas ett särkullbarns efterarvsrätt
2021-10-05 Särkullbarns arvsrätt
2021-09-29 Särkullbarns laglott
2021-09-29 Vad skiljer särkullbarns arvsrätt från gemensamma barns arvsrätt?

Alla besvarade frågor (96379)