Vad krävs för att någon skall dömas för olaga hot?

Hej jag undrar vad som händer om det är ord mot ord och den ena parten säger att det är olaga hot och den andra förnekar ? måste inte detta kunna styrkas av utomstående part? och vad krävs för att någon ska dömmas för olaga hot? Räcker det att säga någonting i stil med " jag kommer tillbaka " eller liknande?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Olaga hot regleras i 4:5 brottsbalken (BrB) och där framgår vilka kriterier som skall vara uppfyllda för att en sägning/handling skall bedömas såsom olaga hot. För det första krävs det att man ”hotar om brottslig gärning”. ”Att komma tillbaka” är inget brott i lagens mening och därför räcker det inte att man säger något i stil med att ”jag kommer komma tillbaka” för att det skall bedömas som olaga hot. Om däremot någon säger ”jag skall döda dig” kan detta utgöra ett olaga hot eftersom det är brottsligt att döda någon annan, se 3:1 BrB.

För det andra skall hotet vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet. Denna formulering innebär att hotet skall vara framfört på ett sätt så att det har framstått, eller i vart fall har kunnat framstå, som att hotet var allvarligt menat. Denna typ av kvalifikation använder man för att skilja allvarligt menade hot från sådana hot som framförs ”på skämt”. Det är alltså endast sådana hot som kan ha uppfattats som allvarligt menade som är straffbara. Huruvida den hotade blev rädd eller inte saknar betydelse för den bedömningen. Orden ”allvarlig fruktan” innebär dessutom att hotet skall avse en brottslig gärning som inte framstår som lindrig. Hot om misshandel av lindrigare sort, s.k. ringa misshandel, se 3:5 BrB är därför exempelvis inte straffbart.

För att bedömas såsom olaga hot kan hotet antingen vara riktat direkt mot brottsoffret eller någon annan person eller egendom (exempelvis hustru, barn, hus, bil etc.) Dessutom skall hotet ha kommit till den hotades kännedom. För att bedömas såsom olaga hot räcker det alltså inte med att en person uttalar ett hot i närvaro av exempelvis sina vänner, om den hotade aldrig får reda på att något hot har uttalats gentemot henne/honom. Slutligen krävs det att gärningsmannen har uppsåt till alla dessa kriterier dvs. att gärningsmannen har uttalat sägning/handlingen med ”vett och vilja”.

Vad krävs då för att faktiskt dömas för brott? I brottmål är det åklagaren som ”bär bevisbördan”. Det innebär att åklagaren måste kunna bevisa att gärningsmannen har begått den brottsliga gärningen som åklagaren påstår att han/hon har gjort sig skyldig till. För att kunna dömas för brottet krävs det att bevisningen är såpass stark att det är ”ställt utom rimligt tvivel” att gärningsmannen faktiskt har begått brottet. Som bevisning brukar åklagaren använda sig av vittnen eller teknisk bevisning såsom DNA eller fingeravtryck. I situationer där ”ord står mot ord”, och det saknas teknisk bevisning eller utomstående som kan användas som vittnen blir det klurigare för domstolen att bedöma vad som faktiskt har hänt och domstolen gör då ofta en trovärdighets- och tillförlitlighetsbedömning av de uppgifter som har lämnats av, å ena sidan brottsoffret, och å andra sidan gärningsmannen. Om domstolen anser att det inte går att avgöra vad som faktiskt har hänt med ledning av de lämnade uppgifterna bör gärningsmannen frias eftersom det då inte är ”ställt utom rimligt tvivel” att han faktiskt har begått brottet.

Sammanfattningsvis, det är flera kriterier som skall vara uppfyllda för att en sägning/handling skall bedömas såsom olaga hot. Att uttala "jag kommer tillbaka" utgör inte ett olaga hot eftersom det inte är ett "hot om brottslig gärning". Åklagagaren skall bevisa att gärningsmannen har begått brottet. Om det inte finns något vittne till händelsen får domstolen göra en trovärdighetsbedömning och tillförlitlighetsbedömning av de uppgifter som brottsoffret och gärningsmannen har lämnat. Gärningsmannen kan endast dömas för brottet om det är ställt utom rimligt tvivel att han faktiskt har begått brottet.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Isabel EkströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo