Vad krävs för att man ska kunna göra felansvar gällande vid köp av båt mellan privatpersoner?

2020-08-05 i Köplagen
FRÅGA
Jag har köpt en båt av en privatperson. Inför köpet uppgav säljaren att ingen av de förekommande lagningarna på skrovet avsåg lagning av skrovbrytande skada utan endast ytliga skav- & skrapmärken. Det var avgörande för mig då jag INTE avsåg köpa båt med lagat skrovbrott. Jag har dokumentation av samt vittne till samtalet där säljaren lämnar dessa uppgifter. Vid min besiktning inför köpet såg jag de förekommande lagningarna men kunde inte se om någon av dem avsåg lagning av skrovbrott trots säljarens uppgift om motsatsen. Redan under andra dagens brukande började båten uppträda konstigt under gång och när jag la den vid brygga höll den på att sjunka. När jag tar upp båten ur vattnet forsar det vatten ur skrovet. Jag tar båten till verkstad för skadebesiktning där det konstateras att det är en gammal lagning av en skrovbrytande skada som gått upp och orsakar läckaget. Jag reklamerar skriftligt till säljaren och yrkar på hävning. Säljaren anlitar advokat som skriver ett brev och tillbakavisar ansvar utan att göra någon koppling till gällande lagrum. Säljaren har ställt ut kvitto avseende köpet dvs inget ytterligare kontrakt finns. Hur bedömer ni mitt rättsläge?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur rättsläget ser ut i din situation, och hur möjligheten att häva ser ut för dig. Det är en ganska komplex fråga som beror på många aspekter men jag ska försöka göra det så lättförståeligt och koncist jag kan. Initialt kan jag säga att du har ganska så goda chanser att få rätt i din situation. De aspekter som är relevanta för din fråga är främst:

- Vilken lag gäller?
- Är det fel på båten?
- Vems ansvar är felet?
- Har reklamation skett på rätt sätt?
- Vilka påföljder kan göras gällande?

Vilken lag gäller?

Det är köplagen som gäller vid köp mellan två privatpersoner av lös egendom (1§ köplagen (KöpL)). Dock vill jag betona att köplagen är dispositiv, vilket innebär att avtalet mellan dig och säljaren är det som är avgörande. I de fall ni inte har avtalat om något annat, gäller köplagen (3§ KöpL).

Är det fel på båten?

Båten är fel i juridisk mening huvudsakligen:

- Om båten inte överensstämmer med avtalet utifrån kvalitet, art och andra egenskaper (17§ första stycket KöpL).
- Om båten inte kan användas för det allmänna eller specifika ändamål som båten syftas att användas till (17§ andra stycket 1-2 p. KöpL).
- Om båten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17§ tredje stycket KöpL).
- Om båten inte överensstämmer med uppgifter om dennes egenskaper som säljaren lämnat i samband med marknadsföringen eller köpet, och som kan antas ha inverkat på köparens beslut att köpa båten (18§ KöpL). Detta gäller oavsett om säljaren insåg att uppgiften var felaktig.

Samtliga punkter ovan är relevanta i din situation, men främst fjärde punkten, då säljaren har uttryckligen sagt till dig att sådana skador som du uttryckligen frågar om, inte finns. Detta villkor kan även anses vara en del av avtalet mellan er, och på så vis avviker båten också enligt första punkten från vad ni avtalat om.

Befintligt skick
Även om säljaren sagt att båten säljs i "befintligt skick", får den ändå inte avvika från vad säljaren före köpet uppgett om dennes egenskaper och användning. Då anses båten vara felaktig. Båten anses också vara felaktig om säljaren underlåtit att upplysa dig om väsentliga förhållanden om båtens egenskaper, som säljaren borde känt till och som inverkat på köpet. Så om säljaren sålt båten i befintligt skick, kan den även i din situation vara felaktig då den avviker från vad säljaren uppgett vid köpet, och om säljaren dessutom visste om att dessa skador fanns, men ljög/undanhöll sanningen om deras karaktär, är båten också felaktig (19§ KöpL).

Undersökning av varan före köpet
Dock får du som köparen inte åberopa fel som du måste antas ha känt till vid köpet eller som köparen borde ha upptäckt om köparen undersökte varan, såvida säljaren inte handlat i strid mot tro och heder. Så har du sett skadorna vid undersökningen, finns det en risk att du inte får åberopa dessa som fel. Dock kan undersökningsplikten neutraliseras om säljaren som i din situation, gett dig lugnande besked eller en trovärdig förklaring på lagningarna och liknande. Det innebär att du inte förlorar din rätt att göra gällande felet (20§ KöpL).

Vems ansvar är felet?

För att du ska få åberopa felet krävs det dock att det är säljaren som ansvarar för felet (21§ KöpL). Den avgörande tidpunkten för när ansvaret gå över från köparen till säljaren, är när båten kommit i köparens besittning. Om båten transporteras via ett självständigt transportföretag, går risken över på dig när båten levererats till företaget (7§ andra stycket KöpL). Om du hämtat båten hos säljaren, eller om säljaren själv transporterat båten till dig, då går risken över på dig när du tagit hand om båten(6§ KöpL). Detta innebär att fel som uppstått innan denna tidpunkt, står säljaren för (13§ KöpL). Då dessa skador verkar ha funnits innan köpet, så ansvarar alltså säljaren för dessa.

Även om skadorna är resultatet av en försämring som uppstått efter att du tagit omhand båten, kan säljaren ändå anses ansvarig om det beror på säljarens avtalsbrott, om säljaren särskilt utfäst att sådana skador inte finns eller kommer uppstå från lagningarna som gjorts (21§ andra stycket KöpL).

Har reklamation skett på rätt sätt?

Det framgår inte heller av dina uppgifter om hur länge sedan du genomförde köpet, när du reklamerade eller upptäckte felet. Du måste reklamera felet inom skälig tid från det att du upptäckt eller borde upptäckt felet (32§ KöpL). Om du upptäckte felet två dagar efter köpet, börjar alltså tiden räknas från denna tid. Om du istället hade väntat med att sätta båten i vatten i ett halvår, hade det kunnat riskera att förlora rätten att reklamera båten. Köparen ska undersöka varan så fort som möjligt efter avlämnandet (31§ första stycket KöpL). Du har alltså ett utrymme att upptäcka felet och ta båten till besiktning för att bekräfta felet, innan du reklamerar. Den generella preskriptionstiden för reklamation är två år enligt köplagen (32§ andra stycket KöpL). Du måste vara specifik om felet, men du behöver dock inte uppge vilka påföljder som du gör gällande.

Jag tolkar dina uppgifter som att du kontaktar säljaren ganska omgående efter köpet och att du upptäckt felet, och då har du reklamerat i tid.

Vilka påföljder kan göra gällande?

Om båten är felaktig och det är säljarens fel, och om reklamation skett i tid – kan köparen göra gällande en rad påföljder så som avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning och skadestånd (30§ KöpL). Dock är utgångspunkten att köparen inte direkt kan kräva hävning av köpet, om inte avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren borde insett detta (37§ första stycket KöpL). Generellt måste avhjälpande eller omleverans först göras gällande. Omleverans kan sällan bli aktuellt mellan privatpersoner.

Avhjälpande innebär att säljaren ska åtgärda felet. Men om varken säljaren eller köparen kräver avhjälpande, behövs detta inte göras heller. Säljaren kan alltså själv kräva att få avhjälpa felet, innan köparen kräver hävning, om detta kan ske utan olägenhet för köparen (36§ första stycket KöpL).

Hävning får köparen då kräva om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och om säljaren insåg detta (37§ KöpL). Det är en objektiv bedömning, och väsentligheten måste varit synbar för säljaren vid köpet. Då båten inte kan användas för sitt generella ändamål, och att du uttryckligen frågat om dessa lagningar och uppgett att du inte ville köpa en båt med skrovbrytande skador, skulle jag kunna tänka mig att dessa skador kan anses vara av väsentlig betydelse för dig rent objektivt och att det var synligt för säljaren vid köpet. Därmed har du hävningsrätt.

Du kan även ha rätt till skadestånd om du lidit skada av köpet, exempelvis för kostnader för besiktningen, prisskillnader och liknande. Här måste säljaren visa att ansvaret ligger på dig och att felet inte ligger inom säljarens kontroll. Bevisbördan för att du inte lidit skada är alltså säljarens här (40§ KöpL).

Sammanfattning och rekommendationer

Utifrån de uppgifter du lämnat, låter det som att du har rätt i att båten är felaktig då båten avviker från vad säljaren uppgett vid köpet och vad ni avtalat om. Det är även säljaren som står risken för dessa fel då de fanns innan köpet eller försämrats trots säljarens utfästelse om felets egenskaper. Du verkar ha reklamerat i tid och får då göra olika påföljder gällande. Om säljaren kräver avhjälpande är dock huvudregeln att sådan först måste ske, innan hävning kan bli aktuell. Dock får du kräva hävning om felet är av väsentlig betydelse för dig, och säljaren borde insett detta. Det kan man nog argumentera för att så är fallet i din situation, och att du därmed har rätt till hävning.

Som du märker är det många aspekter som spelar roll i denna bedömning. Jag kan därför inte ge dig ett definitivt svar, utan detta är något som ni bör ta till tingsrätt om ni inte kan komma överens. Då rekommenderar jag dig att själv kontakta en advokat för vidare hjälp i ärendet och som kanske kan ge dig en bättre insikt i varför säljarens advokat tillbakavisade ansvar. I dessa processer gäller ömsesidig bevisbörda, vilket innebär att varje part måste som utgångspunkt kunna göra övervägande sannolikt att det som denne säger är sant. Därför är det en stor fördel om du har bevis och dokumentation på att säljaren sagt att skadorna som fanns inte var av den karaktär som det sedan visade sig vara fallet.

Nu vet jag inte var det är för båt det rör sig om, men en tingsrättsprocess kan vara kostsam om man inte vinner den i sin helhet, och är det då en lite billigare båt kanske det är att föredra om ni kan lösa problemet utanför en rättsprocess.

Du kan även boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer rådgivning.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du har fått någon vägledning i din fråga!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1299)
2021-01-17 Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?
2021-01-17 Ett fel uppstår efter ett bilköp mellan två privatpersoner, vem har gjort fel och kan en stämning bli aktuell?
2021-01-17 Kan ägandet gå tillbaka om köparen inte hämtar varan?
2021-01-17 Måste jag köpa tillbaka en trasig sadel?

Alla besvarade frågor (88291)