FrågaKÖPRÄTTKöplagen04/09/2020

Vad krävs för att kunna häva köp av en husbil?

Hej vi har köpt våran första husbil. när vi kommer hem och börjar städa så ser vi att det är fukt och det är konstigt för säljaren sa att fukt inte fans, han vägrar ta den tillbaka för på kvittot står det köpt i befintligt skick.

vi har smsat så allt finns han skyller på att dom inte visste och att jag skulle ha kollat vad gör jag nu?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mitt svar kommer att utgå från att det handlar om ett köp mellan två privatpersoner. När det gäller köp mellan två privatpersoner blir köplagen (KöpL) tillämplig. Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som krävs för att kunna häva köpet. Nedanför kommer jag redogöra i detalj vad som gäller. En sammanfattning kommer finnas längst ner i dokumentet.


Köplagens felregler

Först och främst ska det konstateras att köplagen är dispositiv. Detta innebär att man kan avtala bort reglerna i köplagen i avtalet. Och det är avtalet som man ska först ta hänsyn till (3§ KöpL).

En vara anses vara felaktig enligt lagen om varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning inte stämmer överens med avtalet (17 § KöpL). Redan här kan vi konstatera att fel föreligger. Detta eftersom husbilen inte stämmer med avtalet, i och med att den är behäftad med fel i form av fuktskada.

Av din fråga framgår dock att husbilen har sålts i befintligt skick. Även om en vara har sålts i befintligt skick ska den anses felaktig om:

-varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,

-säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller

-varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (19 § KöpL).

Här finns det flera rekvisit som inte är kumulativa, dvs. man behöver bara uppfylla en av dem för att kunna konstatera att varan är felaktig.

Eftersom jag kan bara utgå från uppgifterna som finns i din fråga, kan jag endast konstatera att det verkar som att du uppfyller rekvisitet i första punkten, "varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet". Som framgår av din fråga så har köparen sagt att fukt inte fanns. Säljaren har alltså lämnat sådana uppgifter som kan antas ha inverkat på köpet. Av det sagt kan jag konstatera att det föreligger fel enligt köplagens mening.


Undersökningsplikt

Som köpare har du en skyldighet att undersöka en vara innan köpet sluts. Denna undersökningsplikt måste ha uppfyllts för att man ska kunna gå vidare till påföljderna vid fel i varan. Enligt lagen får en köpare inte åberopa fel som han måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § första och andra stycket KöpL).

Reglerna innebär att du har en skyldighet att undersöka husbilen innan du köper det, om du fick möjligheten att undersöka. Du får då inte hävda fel som du borde ha upptäckt vid undersökningen. Det ska bedömas i det enskilda fallet hur långtgående undersökningen varit eller borde ha varit och vilka praktiska möjligheter köparen haft att vid undersökning upptäcka felet. I NJA 1996 s. 598 hade köparna av husbil vid två tillfällen besiktigat bilen, dock utan att mer ingående undersöka dess tillstånd och utan att anlita fackman. Köparna ansågs inte förhindrade att göra felpåföljder gällande för de i bilen befintliga fuktskadorna.

Du som köpare behöver dock inte ha uppfyllt din undersökningsplikt om säljaren har handlar i strid mot tro och heder.


Påföljder vid fel

Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (21 § första stycket KöpL). Paragrafen innebär att en säljare ska svara för fel som har funnits innan överlåtelsen.

Köparen har en möjlighet att göra påföljderna vid fel om varan är felaktig och köparen har uppfyllt sin undersökningsplikt. Påföljderna innebär att köparen kan kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § KöpL).

När varan har avlämnats skall köparen så snart omständigheterna medger det undersöka den i enlighet med god affärssed (31 § första stycket KöpL). Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Reklamerar köparen inte inom två år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse (32 § KöpL). Av din fråga så verkar det som att du har undersökt varan efter köpet och har även reklamerat i tid via sms.

Eftersom det är hävning som är av intresse så ska jag inte gå igenom de andra påföljderna. En Köpare får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Detta innebär att du kan endast häva avtalet om felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren ska ha insett eller åtminstone bort inse detta. Uttrycket "väsentlig betydelse" ger inte någon egentlig vägledning. Vad som ska anses vara av väsentlig betydelse får avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Beroende på omständigheterna kan även ett i och för sig obetydligt fel ha så stor betydelse för den enskilde konsumenten att kontraktsbrottet måste betraktas som av väsentlig betydelse för honom. Bevisbördan för hävningsrätt ligger hos köparen.

En annan påföljd som jag tycker skulle kunna vara av intresse för dig är avhjälpande. Köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § första stycket KöpL). Även om köparen inte kräver det, har säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans, om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren (36 § KöpL).


Sammanfattning

För att kunna göra häva köpet måste man först konstatera att det föreligger fel enligt köplagens mening. Vidare måste man ha uppfyllt sin undersökningsplikt. Hur långtgående undersökningen behöver vara ska bedömas i det enskilda fallet. Slutligen måste man också ha reklamerat i tid så att man inte förlorar rätten att åberopa felet. Är dessa uppfyllda så har man rätt att åberopa påföljderna vid fel som finns i lagen (34 – 40 § KöpL). För att sedan kunna häva köpet måste felet vara av väsentlig betydelse för dig och att säljaren ska ha insett eller borde ha insett det - detta är något som du måste bevisa.


För vidare hjälp med ditt ärende kan du boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00


Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Nabyiel MarionellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”