Vad kan vi göra för att ändra felaktiga identitetsuppgifter för ensamkommande?

Vår "son" A kom som ensamkommande från Afghanistan och har nu två olika datum på sina ID-handlingar. Ett som MIG satte (datum för asylavslag blev satt till 18-årsdagen) och ett som A vid ankomst meddelade MIG och levt med i 2,5 år innan asylavslaget kom. Detta datum sökte han också Tazkira på från Sverige, som han nu erhållit. Dock kom Tazkiran tillbaka med ett datum som skilde 2 dagar mot vår ansökan, troligen översättningsfel. Nu har A fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen men sitter således fast i en rävsax och kan inte söka afghanskt pass eftersom uppehållstillståndskortet inte har samma datum som Tazkiran, det skiljer ca 8 månader. Vi har försökt ändra Tazkiran med en ansökan som varit och vänt i Kabul men fick avslag för det var för långt emellan datumen. Vi försöker ändra svenska datumen hos Skatteverket men kommer få avslag om vi inte hittar några argument. De hänvisar till HFD Mål 5905-17 och säger att vi behöver bevisa att MIG satt fel datum och att vi måste dokument med högt bevisvärde för det afganska datumet. A kommer aldrig kunna få några sådana dokument, hans föräldrar saknade tazkira och är döda, syskonen och de enda släktingarna han kände är bortförda, han gick inte i skolan och har ingen födelseattest. F.ö går det inte att få någon att besöka området pga krig o Talibaner. A har ju nu uppehållstillstånd i två år till, så det är inte en fråga om att påverka ett asylärende, vi vii bara ha synkade datum så A kan resa med oss. Vad ska vi göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Enligt de uttalanden HFD gjorde i det rättsfall ni hänvisar till (mål nr 5905-17, även benämnt HFD 2019 ref 9) läggs uppgifterna i folkbokföringen direkt till grund för en rad rättigheter och skyldigheter för den enskilde, både i förhållande till samhället och till andra enskilda. Det är därför angeläget att uppgifterna är korrekta, dvs. överensstämmer med verkliga förhållanden. För att få bifall till en begäran om ändring av registrerade identitetsuppgifter måste den enskilde presentera bevisning som innebär att det klart framgår att de nya uppgifterna är riktiga. Rättsfallet är att anse som gällande praxis. För att ändra uppgifterna ställs det höga krav på bevisningen.

I ett rättsfall från Kammarrätten i Jönköping (mål nr 3393-18) ville en man från Irak ändra identitetsuppgifter. Till stöd åberopades födelsebevis intygat av tre olika irakiska myndigheter och hade även vidimerats av Iraks ambassad i Köpenhamn. Det som talade emot att uppgifterna var felaktiga var att mannen vidhållit uppgifterna under en längre tid innan han begärde dem ändrade. De irakiska handlingarna som åberopats bedömdes ha ett lågt bevisvärde, trots att de vidimerats och intygats. I den sammantagna bedömning som gjordes ansågs mannen inte ha presenterat tillräcklig bevisning.

I de förenade målen 3308-19 och 3309-19 från Kammarrätten i Göteborg ville en man och en kvinna att de skulle registreras som föräldrar till ett barn som de sa att var deras biologiska dotter. Till stöd för sin talan hade de bifogat en kopia på barnets födelsebevis, fotografier samt kvitton på sina egna, barnets och övriga syskons asylsökningar. Enligt domstolen hade födelsebeviset ett lågt bevisvärde då det var utfärdat i Irak och kunde inte ensamt ligga till grund för att registrera den aktuella familjerelationen. De identitetshandlingar som hade lämnats in var utfärdade i Irak och hade därmed ett begränsat bevisvärde när det gällde frågan om att styrka den aktuella familjerelationen. Med beaktande av den bevisning som lämnats in framgick det inte klart att den familjerelation de ville få registrerad var riktig och paret fick inte bifall till sin ansökan.

I ett annat rättsfall, avseende en kvinna som ville registreras som förälder till ett barn ansågs ett kinesiskt födelsebevis ensamt ha lågt bevisvärde, men var tillsammans med notarieintygad skilsmässobok och notarieintygad vårdnadsdom vara tillräcklig för att styrka uppgifterna (jfr Kammarrätten i Stockholm, mål nr 10063-18). Enligt ett uttalande av Kammarrätten i Göteborg (mål nr 5036-17) har afghanska handlingar generellt ett lågt bevisvärde. Det innebär att det inte är säkert att en tazkira är tillräcklig för att få uppgifterna ändrade i en identitetshandling i Sverige.

I ert fall kan ni bara få ändrat uppgifterna, precis som ni är medvetna om, om det kan presenteras bevisning som innebär att det klart framgår att de nya uppgifterna är riktiga. Som redogjort för enligt ovan är domstolarna i regel väldigt restriktiva med att ändra uppgifter i identitetshandlingar. Dokument från Afghanistan kan hjälpa, dock har sådana generellt ett lågt bevisvärde. Om ni inte kan presentera tillräcklig bevisning kommer det inte heller att ske någon ändring av uppgifterna. Sådant som, i kombination med annan bevisning, kan tala till A:s fördel i den helhetsbedömning som kommer att göras är om han vidhållit uppgifterna under en längre tid, eller direkt när han uppmärksammade de felaktiga uppgifterna begärde ändring.

Tyvärr går det inte att ge något närmre förslag på vilka dokument ni kan lämna in, just mot bakgrund av det höga beviskrav som ställs enligt praxis och den svårighet ni har att skaffa bevisning. En av våra jurister kan givetvis vara behjälplig i ansökan och överklagan om så önskas och kan sätta sig in i ert ärende närmre. Om ni är intresserade av att anlita en av våra jurister för ändamålet är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för ett kostnadsförslag och tidsbokning. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”