Vad kan man göra för att ensam få fatta beslut för ens barn?

2021-11-23 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag har en dotter med en man, vi har gemensam vårdnad men en lång historia av konflikt. Hon har hela tiden bott mest hos mig och i perioder inte haft kontakt med honom alls, då han har mått psykiskt dåligt och inte velat ha kontakt med henne. Senaste gången han kastade ut henne var i januari 2019, då träffades de inte alls på tio månader och jag gick till domstol för att begära enskild vårdnad. Där ångrade han sig och grät och domaren gick på hans linje, vi tilldömdes fortsatt gemensam vårdnad och umgänge hos honom avseende fem dagar per 14-dagarsperiod. Umgänget återupptogs men fungerade inte särskilt bra, han mådde dåligt och dottern ville inte vara där. I juni i år sade hon till honom att hon inte ville åka till honom. Han sade då att hon inte behöver vara där alls och efter det har de inte hörts en enda gång (nu är det november). Han svarar varken på hennes eller mina kontaktförsök. Nu bor hon alltså på heltid hos mig och har ingen kontakt alls med honom, samtidigt som han fortfarande har beslutanderätt över t ex skolval och passansökan. Vad gör jag? Jag vill ogärna gå till domstol igen eftersom han "vann" sist och eftersom situationen för henne, som boende hos mig på heltid, nu är lugn och skön. Jag vill inte riskera något. Samtidigt är det lite ohållbart att ha gemensam vårdnad med en person man inte har någon som helst kontakt med. Har ni ett råd att ge?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har funderingar kring vad du kan göra för att du enskilt ska kunna fatta beslut för ditt barn. Reglerna som är relevanta för att besvara din fråga återfinns i Föräldrabalken (FB).

Vilka beslut fattas av vårdnadshavare

Det är barnets vårdnadshavare som bestämmer i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, 6:11 FB. Vid gemensam vårdnad, vilket är fallet i din situation, gäller att besluten ska fattas gemensamt av båda vårdnadshavarna, 6:13 FB. Att utgångspunkten är att besluten ska fattas av er gemensamt innebär dock inte att alla beslut behöver fattas av er båda. Vissa beslut har du rätt att fatta själv förutsatt att besluten rör daglig omsorg. Exempel på sådana beslut är beslut av mer vardaglig karaktär som ditt barns mat, kläder, sovtider osv. Beslut om skolgång och passansökan är dock, som du är inne på, sådana beslut som en förälder inte får fatta ensamt då de anses ha mer ingripande betydelse för barnets framtid, 6:13 2 st FB.

För att du ska kunna fatta alla beslut själv krävs ensam vårdnad

I ditt fall verkar det vara svårt att få samtycke från den andra vårdnadshavaren vid beslut. Det som krävs för att du enskilt ska kunna fatta alla beslut utan samtycke från den andre föräldern är dessvärre att du behöver få ensam vårdnad om ditt barn. Om den gemensamma vårdnaden inte längre fungerar på grund utav att ni som vårdnadshavare inte kommer överens eller ens kan kontakta varandra har du möjlighet att väcka en ny talan om ensam vårdnad hos tingsrätten.

Jag är medveten om att du inte vill väcka en ny talan och har full förståelse för detta. Men möjligheterna för dig att få ensam vårdnad är beroende av nuvarande omständigheter kring frågor såsom bland annat vårdnadshavarnas samarbetsförmåga, en vårdnadshavares olämplighet samt barnets relation till den andra föräldern. Vidare är det som alltid ska vara avgörande vid en vårdnadstvist det som är barnets bästa, 6:2 a FB.

I ditt fall har omständigheterna förändrats sedan förra gången du väckte talan om ensam vårdnad. Den andre föräldern har uttryckligen medgivit sin ovilja att ha kontakt med barnet och svarar inte vid kontaktförsök. Att den andre föräldern inte svarar vid kontaktförsök gör det näst intill omöjligt för dig att kunna fatta beslut för ditt barn. Jag kan givetvis inte uttala mig om hur en domstol skulle välja att hantera en talan om enskild vårdnad i detta fall då jag vet alldeles för lite. Men att den andre vårdnadshavaren gör det omöjligt för dig att fatta beslut för ditt barn är troligen något som rätten kommer fästa vikt vid då det påverkar ditt barns rätt till en trygg uppväxt och det är trots allt barnets bästa som ska vara avgörande. Det finns därför anledning för dig att påbörja en ny process om ensam vårdnad.

Det finns möjlighet att få hjälp av familjerätten

Som sagt är jag medveten om att du inte vill väcka en ny talan om ensam vårdnad. Därför råder jag dig att först och främst vända dig till familjerätten. Familjerätten är en del av socialtjänsten i din kommun. Familjerätten kan erbjuda (kostnadsfria) samarbetssamtal där ni vårdnadshavare kan få hjälp att förbättra ert samarbete och komma överens i frågor rörande ert barn. På så vis slipper du ännu en domstolsprocess.

Utöver samarbetssamtal kan familjerätten också erbjuda möjligheten att teckna juridisk giltiga avtal avseende vårdnad, boende och umgänge. Det går alltså bra att hos familjerätten avtala om att den ena föräldern ska få ensam vårdnad om barnet utan att behöva väcka talan om saken i domstol. Beslutet får samma verkan som en dom förutsatt att avtalet upprättats på rätt sätt. För att ett avtal som upprättats hos familjerätten om ensam vårdnad ska anses vara upprättat på rätt sätt krävs dock att båda föräldrarna är överens om att beslutet ska fattas och därför att båda undertecknat beslutet. Vidare måste avtalet vara skriftligt och godkännas av socialtjänsten, 6:6 FB. Godkännandet av socialtjänsten avgörs av vad som utgör barnets bästa.

Sammantaget finns det alltså två sätt för dig att få ensam vårdnad och på så vis få ensamrätt att fatta beslut för ditt barn. Vilken av de två sätten du har möjlighet att välja är beroende av om du har den andre vårdnadshavaren samtycke eller inte. Om samtycke finns till att du ska få ensam vårdnad går det bra för er båda att tillsammans med socialtjänsten teckna ett juridisk giltigt avtal om saken hos familjerätten. Om samtycke inte föreligger behöver du dessvärre gå vidare i ärendet genom att väcka en ny talan om ensam vårdnad i domstol. För att inleda en sådan process tar du kontakt med ett juridisk ombud som kan hjälpa dig vidare med ärendet.

Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga och jag önskar dig all lycka till i framtiden!

Mvh,

Jennifer Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (890)
2022-01-16 Kan ena föräldern bestämma hur umgänget ska fördelas?
2022-01-08 Kan pappan få gemensam vårdnad?
2021-12-31 Hur bör ett avtal om vårdnad se ut för att godkännas av socialnämnden?
2021-12-29 Finns det någon möjlighet att tvinga fram ett juridiskt bindande avtal kring vårdnaden om barn?

Alla besvarade frågor (98576)