Vad kan jag göra när jag fått en kontrollavgift trots att jag lastat i/ur saker ur mitt fordon?

2021-06-28 i Fordringar
FRÅGA
Hej,jag har blivit stämt vid Tingsrätten, pga parkeringsbot, som jag vägrat betala. Kontrollavgiften utfärdades mellan 12:15-12:20, då jag bara gick in i fastigheten för att lasta av och på saker. Servern på Sveriges parkering var nere och även då jag försökte betala p-avgift kom jag inte fram. Vad har jag att förvänta mig i domstolen? Kommer jag att bli dömd? Jag har även haft vittne med mig som såg allt som hände.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kommer jag gå igenom när begreppet "lastning/lossning" kan sägas övergå i att bli en parkering". Därefter nämner jag vad som krävs för att kunna göra din invändning om urlastning gällande i den fortsatta processen.

Vad innebär det att du ägnat dig åt lastning/lossning? – Inledningsvis bör sägas att om man lastar på eller av (tungt eller skrymmande/otympligt) gods ur ett fordon utgör detta inte någon "parkering" och några parkeringsförbud gäller då inte. Däremot räknas det fortfarande som ett "stannande", och då är du fortfarande skyldig att följa olika slags stannandeförbud dvs. förbud mot att bli stillastående med sitt fordon (om än bara i någon sekund) i princip oavsett varför man stannar. Allt detta följer av förordningen om vägtrafikdefinitioner (FDEF) 2 §.Det beror alltså på om ditt fordon stått uppställt i strid mot ett parkeringsförbud/parkeringsvillkor, eller någon form av stannandeförbud (t.ex. att stå i/för nära en vägkorsning, på/för nära ett övergångsställe, på gångbana/cykelbana, på ett skyltat stoppförbud, osv). Vilken överträdelse det rör sig om här framgår inte helt tydligt av din beskrivning (även om man kan anta att du blivit rapporterad för att inte ha betalt p-avgift). Redan här kan sägas att om det rört sig om ett stannandeförbud finns inte mycket att göra i ditt fall annat än att betala parkeringsanmärkningen.

Är det så att ditt fordon däremot stått i strid mot ett parkeringsförbud/parkeringsvillkor (t.ex. skyltat p-förbud, parkering utan erlagd avgift/p-skiva, parkering längre än tillåten tid, osv), vilket du som sagt får göra vid lastning/lossning, gäller följande.

I ett mål från Svea hovrätt (mål nr 3294-18) rörde det sig på samma sätt som i ditt fall om frågan huruvida en persons fordon var uppställt för lastning/lossning eller istället var parkerat (på privat mark), efter ha fått en kontrollavgift för att ha stått parkerad i strid mot gällande villkor. Domstolen hänvisade till definitionen i FDEF 2 § och uttalade att lastning/lossning enligt fast praxis inte ska bedömas som parkering om den företagits "tillfälligt under kortare tid". Någon tidsgräns för när lastningen/lossningen kan sägas upphöra kan dock inte sägas vara skriven i sten, utan det väsentliga är att det kan visas att lastning/lossning faktiskt pågått kontinuerligt för att det ska anses röra sig om detta istället för "parkering" (detta understryks även i rättsfallet RH 1983:87). För att avgöra om det rört sig om en lastning/lossning behöver man alltså ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Det kan dock inflikas att i ett flertal tidigare fall en uppställning som varat i max 10 minuter godtagits såsom lastning/lossning, medan en uppställning på 15 minuter har ansetts utgöra parkering (rättsfallen NJA 1959 s. 349, NJA 1961 s. 468 och NJA 1963 s. 1 samt fallet från Göta hovrätt). I fallet RH 2020:13 har hovrätten därtill uttalat att en uppställning under sju minuter utan att någon aktivitet vid fordonet förekommer som utgångspunkt ska anses ("presumeras") utgöra parkering och alltså inte lastning/lossning.

Vad krävs för att framgångsrikt hävda lastning/lossning i detta ärende (förutsatt att du inte stått i strid mot ett stannandeförbud)? – Frågan om hur bilister såsom du själv kan leda i bevis för att en kontrollavgift (eller parkeringsanmärkning) är felaktigt utfärdad har tagits upp i ett antal rättsfall. I NJA 2013 s. 711 uttalar HD att det som en parkeringsvakt har antecknat i samband med att en kontrollavgift/parkeringsanmärkning har utfärdats har ett starkt bevisvärde till förmån för parkeringsövervakaren. Det räcker normalt sett inte bara med ett påstående från fordonsägaren om att felparkering inte har skett för att betalningsansvaret ska undanröjas. Fordonsägaren kan dock motbevisa parkeringsövervakaren om det framställs en befogad invändning såsom att kontrollrutinerna inte varit tillförlitliga eller om stark bevisning lagts fram till stöd för fordonsägarens uppgifter.

För att påpeka att du enbart lastat ur gods ur bilen bör du alltså ta fram så mycket bevisning som du kan för att visa detta. Använd dig av ditt vittne, och eventuella ytterligare uppgifter (t.ex. ett kvitto på de inköpta föremålen) som kan belysa att du faktiskt lastat ur föremål ur fordonet. Det kan inflikas att ett närstående vittnes uppgifter inte är lika mycket värda i form av bevisning, jämfört med om du inte är närstående till vittnet (även detta underströk hovrätten i fallet RH 2020:13 ovan). Det kan vara till nytta för dig att påpeka att övervakningstiden enligt kontrollavgiften varat mellan kl. 12:15-12:20 dvs. i drygt fem minuter, en tidsrymd som enligt vad jag skrev ovan ofta kan godtas såsom lastning/lossning.

Vad kan du göra nu? – Du anger att du fått en kontrollavgift, och sådana utfärdas i fall av felparkering på privat mark enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) 1 §. Parkering på privat mark/tomtmark handlar i grunden om ett rättsförhållande mellan enskilda, ett s.k. civilrättsligt förhållande (dvs. mellan parkeringsbolaget å ena sidan och dig å andra sidan). Allmänt gäller i sådana fall att det är den som vill kräva något av någon annan, t.ex. betalning, som måste verka för detta genom att försöka använda sig av t.ex. inkasso, Kronofogdemyndigheten eller domstol (precis som om det hade rört sig om vilken slags faktura som helst). Det är alltså upp till parkeringsbolaget att försöka driva in beloppet av dig. Det du bör göra är att vända dig till deras kundtjänst och förklara situationen och presentera det material du har till stöd för din uppfattning (du kan även dra nytta av mitt svar här). På så sätt kan det bli så att de drar tillbaka sin talan mot dig och att målet alltså avskrivs vid tingsrätten. I annat fall kommer du behöva infinna dig vid förberedelse och huvudförhandling i rätten. Förutsatt att du har någorlunda bra bevisning (t.ex. ditt vittne) för att urlastning skett under övervakningstiden bedömer jag att du skulle kunna få rätt i detta fall och alltså inte bli "dömd" även om det är svårt att uttala sig om detta på förhand. Det kan även inflikas att du inte kommer att bli "dömd" för något brott om det är det du menar, utan enbart få en förpliktelse att betala det/de belopp som parkeringsbolaget/markägaren yrkar, om det skulle bli så att du förlorar.

Om du har fler frågor i detta ärende eller önskar ytterligare hjälp är du välkommen att höra av dig till info@lawline.se så att vi kan ta detta vidare.

Lycka till i fortsättningen!

Kevin Läräng
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (829)
2021-10-18 Få tillbaka bortspelat lån
2021-10-15 Vad kan man göra när återbetalning av ett skuldebrev inte skett enligt överenskommelse?
2021-10-12 Vad kan jag göra för att få tillbaka mina pengar om jag köpt en vara som inte levererats?
2021-10-07 Regressrätt

Alla besvarade frågor (96471)