Vad kan en arbetstagare göra åt ett plötsligt avsked på jobbet och dåligt bemötande av sin chef?

FRÅGA
Jobbar på ett LSS boende i 30 år! och det har alltid fungerat bra. Plötsligt i tisdags blev jag kallad till chef, HR och verksamhetschef som hade fått till dig att jag hade brister i bemötande mot brukare och personal.Blev avstängd med omedelbar verkan under utredningen. Detta kom som en chock och jag mår dåligt av denna plötsliga åtgärd. Ska inte arbetsgivaren ge en varning om de ser missförhållanden?. Borde de inte upptäckt det på 30 år?? Kan tillägga att jag inte har bemött någon på felaktigt eller kränkande sätt. Däremot har den chef jag haft de senaste tre åren tydligt visat att han inte gillar mig. Han skriker och skäller på mig och ifrågasätter allt jag gör. Säger att det är han som är chef och bestämmer!! Gott bemötande?? Misstänker maktmissbruk från hans sida. Vad har jag för rättigheter och vad ska jag göra???
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du dels undrar gällande avskedandet och om det gick till på rätt sätt och dels vad du kan göra åt att du blivit bemött på ett otrevligt sätt av din chef.

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av lagen om anställningsskydd (LAS), lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och arbetsmiljölagen (AML).

Vad som gäller för avsked rent allmänt

För att en arbetstagare ska bli avskedad krävs det att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren, (LAS 18 § första stycket). Det ska röra sig om väsentliga kontraktsbrott som en arbetsgivare inte ska behöva tåla.

Din chef borde ha varnat

Vanligtvis leder inte enstaka fall av olämpligt uppträdanden till avskedning så länge inte händelsen är så pass allvarlig att arbetstagaren måste visat sig vara klart olämplig för sitt arbete. Du skriver endast att motiveringen till att du blev avstängd var att chefen ansåg att du hade brister i bemötande mot brukare och personal. Jag vet inte riktigt vad exakt din chef menade att du hade för brister i ditt bemötande men om det skulle röra sig om till exempel brott som begås så är det grund för avsked. Utifrån det du skriver skulle jag ändå tro att din chef borde ha varnat dig innan avsked sker eftersom det finns en skyldighet för arbetsgivare att varna arbetstagare om konsekvenserna för olämpliga uppträdanden på arbetsplatsen.

Vad kan du som arbetstagare göra gällande avskedandet?

Du kan i detta fall kan kontakta ditt lokala fackliga ombud om du är med i facket det vill säga. Facket har möjlighet att begära förhandling med arbetsgivaren och parterna kan då diskutera avskedandet, (MBL 10 § första stycket).

Vad som gäller angående hur du har blivit bemött av din chef

Till att börja med ansvarar din arbetsgivare för att arbetsplatsen har en god arbetsmiljö (AML 3 kap. 2 a § första stycket).Det är mycket som ingår i en god arbetsmiljö. Det kan dels handla den fysiska arbetsmiljön där det är viktigt att till exempel ljuset på arbetsplatsen är bra, dels den psykosociala arbetsmiljön där till exempel det är viktigt att alla arbetstagare trivs på arbetsplatsen och känner att de inte blir för stressade. Du skriver att din chef tydligt har visat att han inte gillar dig samt skriker, skäller och ifrågasätter dig för allt du gör. Det låter alltså som att din arbetsgivare inte har lyckats upprätthålla en god arbetsmiljö där du trivs eftersom du kanske känner att du inte duger fastän du jobbar hårt eller att du känner dig oaccepterad av din chef.

Vad kan du som arbetstagare göra åt din chefs bemötande?

Det första jag skulle vilja råda dig att göra är att prata med din chef om hur du upplever situationen. Om det inte skulle hjälpa skulle jag råda dig att vända dig till arbetsplatsens skyddsombud och förklara situationen. Finns det minst fem arbetstagare som regelbundet sysselsätts på din arbetsplats så ska det finnas ett skyddsombud (AML 6 kap. 2 § första stycket). Skyddsombudet ska synliggöra ohälsan på arbetsplatsen och även se till att arbetsgivaren vidtar åtgärder (AML 6 kap. 4 § första stycket och 6 kap. 6 a § första stycket). För det fall du är med i ett fackförbund skulle jag annars rekommendera dig att kontakta ditt lokala fackliga ombud och förklara situationen. Skulle kontakt med skyddsombud eller fackförbund inte vara aktuellt kan du annars göra en anmälan till Arbetsmiljöverket med grund i att arbetsgivaren inte följer sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen (AML 7 kap. 1 § första stycket). Arbetsmiljöverket får besluta om förelägganden eller förbud som behövs för att skyldigheterna enligt arbetsmiljölagen ska följas. Ett sådant beslut får dessutom förenas med vite vilket alltså innebär att arbetsgivaren i så fall blir skyldig att betala ett visst belopp (AML 7 kap. 7 § första och andra stycket).

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1795)
2021-06-16 Hur gör jag om jag är sommarvikarie men inte vill arbeta mer?
2021-06-15 Måste uppsagd arbetstagare förbli arbetslös för att åtnjuta företrädesrätt?
2021-06-12 Mobiltelefon på jobbet?
2021-06-12 Kan arbetsgivaren avtala om en längre uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (93147)