Vad innebär kränkande fotografering?

Hej! Min kollegas 16-åriga son (säg Kalle) blev ombedd av sin kompis (Adam) att fota honom efter gymnastiken när han spänner armmusklerna och sedan skicka honom bilden.

Kalle gjorde detta, inga konstigheter, grabbarna fotar varandra lite då och nu. Senare i klassrummet börjar 2 andra killar bråka med kompisen Adam, på skoj trodde alla, Kalle filmar (på eget initiativ) när de 2 killarna går på och håller strypgrepp och puttar på Adam.

Inget händer sen utom att kompisen Adam ber Kalle skicka honom filmen.

Bilder och film har inte spridits på nätet utan bara fotats och skickats till Adam på hans egen begäran.

Nu har Adam polisanmält Kalle för "kränkande fotografering", vad innebär detta?

Familjen och Kalle är helt förtvivlade och mår jättedåligt. De har aldrig haft med polisen att göra, Kalle är en omtänksam och duktig elev som nu mår oerhört dåligt av detta och fattar ingenting!

Polisen har sagt de ska få en advokat och Kalle ska på förhör, vi har försökt läsa oss till vad "kränkande fotografering" innebär men skulle vilja veta hur allvarligt detta är och vad det innebär för en 16- åring, kan detta verkligen leda till straff och vad i så fall?

Tacksam för svar!

Mvh Susanne Öhman

Lawline svarar

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga. Om jag förstår er fråga rätt så vill ni alltså veta hur allvarligt en anklagelse om kränkande fotografering och vilka påföljder det kan leda till.

Jag kommer först kort presentera vad kränkande fotografering innebär enligt lagen, för att sedan besvara er fråga om hur allvarligt en sådan anklagelse är och vilket straff som kan bli tillämpligt.

Kränkande fotografering
Kränkande fotografering är ett brott som regleras i Brottsbalken 4 kap. 6a §. Enligt lagens ordalydelse döms den som: '' olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme.Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarligt.''

De rekvisit som ska vara uppfyllda är alltså:
a) Olovligen
b) I hemlighet
c) Med tekniskt hjälpmedel tar upp bild
d) Av någon som befinner sig på vissa särskilda platser, (...) tex omklädningsrum eller liknande utrymme.

Av intresse i ert fall är rekvisit b -nämligen om upptagningen skett i hemlighet. Även rekvisit d är av intresse för ert fall.

Har den kränkande fotograferingen skett i hemlighet?
Att en bildupptagning ska ha skett i hemlighet innebär att den tekniska utrustningen (dvs Kalles mobil) hålls helt dold för den fotograferade (dvs Adam) – eller att denne i vart fall är totalt omedveten om att kameran är igång.

Betydelsen av rekvisitet är att gärningsmannen måste utnyttja det förhållande att den fotograferade saknar vetskap om eller inte är uppmärksam på att en upptagning sker. (se exempel NJA 2018 s. 844). Det är också möjligt att att fotograferingen sker öppet – men att den fotograferade (dvs Adam) inte uppfattar att han blivit filmad.

Om däremot den fotograferade (dvs Adam) haft möjlighet att uppfatta fotograferingen – och att fotografen (dvs Kalle) haft anledning att räkna med att den avbildade (dvs Adam) uppfattar fotograferingen – då har man ansett i förarbetena att uppsåt till hemlighetsrekvisitet saknas – dvs att kravet på hemlighet inte är uppfyllt.

Du nämner till mig att Adam har sett att Kalle har filmat – vilket får mig att tvivla på att hemlighetsrekvisitet är uppfyllt i ert fall – och Kalle kan därför inte straffas för kränkande fotografering.

Det har dock diskuterats i underrättspraxis om straffansvar kan aktualiseras om den fotograferade upptäcker att fotograferingen pågår under tiden. Som exempel har sagts att det förhållande att den avbildade har haft viss möjlighet att uppfatta mobilen – tex att man ser en mobilkamera förs in i smyg genom dörren till en provhytt – inte kan innebära att hemlighetsrekvisitet inte är uppfyllt.

Slutligen kan sägas att det är upp till domstolen att avgöra varje enskilt fall, och för tillfället saknas vägledande praxis på exakt hur en bedömning av hemlighetsrekvisitet ska göras. Enligt mig talar dock mycket för att rekvisitet inte är uppfyllt.

De särskilt skyddade platserna
Om jag förstår frågan rätt så har alltså filmningen skett i ett klassrum – och inte ett omklädningsrum. Enligt mig är det tveksamt ifall rekvisitet är uppfyllt. Vad som menas med liknande utrymmen enligt bestämmelsen är utrymmen som är avsedda för mycket privata förhållanden (Tex provhytt, bastu, dusch etc).

Vad som innebär liknande utrymme har tolkats rekvisit i praxis – vilket även har bekräftats av BRÅ:s rapport 2019:7. Jag är således tveksam till om ett klassrum träffas av bestämmelsen.

Vad är straffet?
Straffet för kränkande fotografering är böter eller fängelse i högst två år. I normalfallet borde påföljden bli böter – om det inte föreligger särskilt försvårande omständigheter.

Eftersom Kalle är 16 år – då är han straffmyndig och kan därför dömas till brott och straff. När domstolen tar ställning till vilket straff som ska utdömas – så tar de naturligtvis åldern i beaktning – då den utgör en förmildrande omständighet. Som en tumregel så ligger straffnedsättningen för en 16-åring på mellan 65–75%.

Det är även värt att nämna att det finns en presumtion mot fängelse i Sverige – och att man så långt som det är möjligt försöker undvika att döma till fängelse (Brottsbalken 30 kap. 4 §). Om personen i fråga har begått ett brott innan han fyllt 18 år då får fängelse endast väljas ifall det finns synnerliga skäl (Brottsbalken 30 kap. 5 §).

Sammanfattningsvis:

Sammanfattningsvis kan sägas att mycket talar för att rekvisiten i bestämmelsen kränkande fotografering inte är uppfyllda. I så fall kan Kalle inte dömas för brottet. Det är såklart en allvarlig anklagelse - och jag förstår att ni är upprörda. Jag hoppas att ni fått er fråga besvarad! Har ni ytterligare frågor är det bara att skriva en kommentar!

Mvh,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo