Vad innebär försörjningskravet när det gäller permanent uppehållstillstånd? Och kan man ansöka om svenskt medborgarskap utan att ha permanent uppehållstillstånd?

Hej Jag är svensk medborgare sen 2018 och min fru har tillfälligt uppehållstillstånd 3 år och hon har bott i Sverige i ungefär 7 år. Vi bodde ihop i mer än 2 år och vi har två barn tillsammans. Kan hon få permanent uppehållstillstånd utan att hon behöver försörja sig själv? Jag själv jobbar och har hög inkomst och kan försörja hela familjen. Kan hon ansöka om svensk medborgare utan att hon har permanent uppehållstillstånd? Tack för hand Mvh 

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


Tolkning och lagrum

Jag tolkar det som att din fru haft tillfälligt uppehållstillstånd i 3 år. Du undrar ifall hon kan få permanent uppehållstillstånd utan att behöva kunna försörja sig själv. Du undrar även ifall hon kan ansöka om svenskt medborgarskap utan att ha permanent uppehållstillstånd.


Rätten till uppehållstillstånd regleras i utlänningslagen (UtlL) och rätten till medborgarskap regleras i medborgarskapslagen (MedbL).


När beviljas permanent uppehållstillstånd?

En ansökan om permanent uppehållstillstånd ska göras samtidigt som ansökan för förlängning av uppehållstillståndet. Permanent uppehållstillstånd kan beviljas först när den som ansöker om detta haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst 3 år samt uppfyller de övriga kraven ( 5 kap 3g § fjärde stycket UtlL). I praktiken blir det vanligtvis efter 4 år, eftersom uppehållstillstånd beviljas för 2 år i taget. För att beviljas permanent uppehållstillstånd finns det ett antal kriterier som måste vara uppfyllda, dessa kriterier är gemensamma för alla som ansöker om permanent uppehållstillstånd, oavsett vilken typ av uppehållstillstånd de har idag. Kraven personen som ansöker ska uppfylla är följande:


  • Uppfyller kraven för fortsatt uppehållstillstånd
  • Har bott en viss tid med uppehållstillstånd i Sverige
  • Kan försörja sig själv
  • Lever ett skötsamt liv

Vad krävs för att uppfylla kravet “kunna försörja sig själv” ?

För att din fru ska kunna beviljas permanent uppehållstillstånd är det alltså ett krav att hon ska kunna försörja sig själv (5 kap 7 § UtlL).


Detta kravet innebär att din fru ska kunna försörja sig själv genom inkomster som kommer från en anställning eller eget företag. Även inkomster från deltidsarbeten får räknas in här. Föräldrarpenning och sjukpenning får också räknas in om den som ansöker fortfarande har en pågående anställning och föräldraledigheten eller sjukskrivningen inte beräknas överstiga 18 månader.


Som direkt svar på din fråga räcker det därmed inte med att du kan försörja din fru, hon måste kunna försörja sig själv.


Det krävs även att din fru kan visa på att hennes förmåga att försörja sig själv är av viss varaktighet. På migrationsverket hemsida står det att detta kravet anses vara uppfyllt om den som ansöker om permanent uppehållstillstånd har en fast anställning eller en visstidsanställning som varat i minst 18 månader från den dagen ansökan prövas.


När Migrationsverket bedömer om inkomsterna är att anse som tillräckliga finns det ingen minimilön de utgår från. Detta är en bedömning som alltid görs i det enskilda fallet, där migrationsverket kollar på om inkomsterna är tillräckliga för att den som ansöker om permanent uppehållstillstånd ska kunna försörja sig själv. Det krävs att inkomsterna täcker boendekostnader samt vanliga levnadskostnader såsom kläder, mat m.m. Du kan läsa mer om detta på migrationsverkets hemsida här.


Finns det några undantag från detta försörjningskrav?

Undantag från försörjningskravet kan göras om det rör sig om ett barn, om personen som ansöker har rätt till pension eller om det finns andra särskilda skäl (5 kap 8 § först stycket UtlL). Det kan röra sig om särskilda skäl om den som ansöker har en långvarig nedsättning av arbetsförmågan på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan.


Kan man ansöka om svensk medborgarskap utan att ha permanent uppehållstillstånd?

För att bli svensk medborgare finns det ett antal krav som behöver uppfyllas. Enligt huvudregeln krävs det att sökande har permanent uppehållstillstånd, fyllt 18 år, styrkt sin identitet, lever ett skötsamt liv samt bott i Sverige viss tid (11 § MedbL).


Det undantag till huvudregeln som gör att en person som inte uppfyller dessa villkoren i vissa fall ändå kan få beviljat ansökan om svenskt medborgarskap. Undantagen gäller om personen tidigare varit svensk medborgare, sökande är gift eller sambo med en svensk medborgare eller om det finns andra särskilda skäl. ( 12 § MedbL).


Undantaget hade kunnat vara aktuellt i din frus fall eftersom att hon är gift och bor tillsammans med dig som är svensk medborgare. Av praxis framgår det att en person som är gift med en svensk medborgare ska ha haft hemvist i Sverige sedan 3 år samt varit gift med den svenska medborgaren i minst 2 år. Personen ska även bott tillsammans med sin make de senaste två åren.Den svenska medborgaren, vilket i detta fall är du, ska även ha haft sitt medborgarskap under de senaste två åren, vilket du har.


Det verkar som att din fru uppfyller dessa kriterier utifrån informationen i din fråga. Ni hade därför kunnat presentera det som ett skäl till att undantaget ska göras. Vid ansökan kommer även migrationsverket kolla på andra omständigheter såsom förmågan till försörjning och anpassningen till det svenska samhället. Det är viktigt att nämna att svenskt medborgarskap får beviljas om dessa grunder föreligger, det är alltså ingenting beslutsmyndigheten måste göra. Beslutsmyndigheten gör en helhetsbedömning i de specifika fallet för att sedan antingen bevilja eller inte bevilja svenskt medborgarskap. Läs mer och ansök här. 


Sammanfattningsvis krävs det som huvudregel att din fru kan försörja sig själv för att få permanent uppehållstillstånd och det hjälper därmed inte med att du kan försörja henne. Gällande det svenska medborgarskapet finns det en möjlighet för din fru att ansöka om detta enligt undantaget eftersom hon är gift med dig som är svensk medborgare. Beslutsmyndigheten kommer att göra en helhetsbedömning i din frus fall, därmed finns det inga garantier på att hon kommer beviljas svenskt medborgarskap, det är alltid upp till migartionsverket att besluta.


Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar. Om det var någonting som var oklart eller om du har några andra frågor är du alltid varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.


Hälsningar, 

Hanna RudelövRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000