FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt12/02/2020

Vad ingår i boendeförälderns upplysningsplikt?

Är boendeföräldern skyldig att informera umgängesföräldern om kallelser för läkarbesök osv? Eller är det umgängesföräldern som ska kolla med sjukvården om barnet har några inbokade möten?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Bestämmelser om vårdnadshavares och föräldrars rättigheter och skyldigheter, m.m. återfinns i Föräldrabalken (FB).

Vårdnadshavares upplysningsplikt

Boendeföräldern har en viss informationsskyldighet gentemot umgängesföräldern. Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och ska umgås med en förälder som barnet inte bor tillsammans med (umgängesföräldern), ska den andra föräldern (boendeföräldern) lämna sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget, om inte särskilda skäl talar emot det, 6 kap 15 § 4 st FB. Med "särskilda skäl" menas sådant som utgör situationer av allvarligare slag där den lämnade informationen skulle kunna skada barnet, exempelvis.

Det finns inga tydliga ramar för vad upplysningsskyldigheten exakt omfattar. Exakt vilken information som boendeföräldern måste lämna umgängesföräldern är alltså inte lagstadgat om, utan det är något som boendeföräldern har att bedöma utifrån omständigheterna i den aktuella situationen. De upplysningar som faller inom informationsplikten är de som gäller viktiga händelser som har betydelse för själva umgänget. Upplysningar om barnets hälso- och sjukdomstillstånd är ett exempel på sådant som ingår i upplysningsplikten. Det skulle kunna tänkas att upplysningar om kallelser till, exempelvis, tandläkaren är av något mindre vikt medan sådant som sjukhusbesök och "resultatet" av tandläkar-/läkarbesök borde informeras om, då det rör barnets hälsa.

Syftet med upplysningsplikten

Syftet med upplysningsplikten är att umgänget mellan barnet och den andre föräldern ska underlättas för att det ska kunna ske naturlig och för att en god relation mellan barnet och dennes båda föräldrar ska råda. Barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrar är något man fäster särskilt avseende vid i fråga om vad som är bäst för barnet, 6 kap 2 a § FB. I slutändan är det upp till boendeföräldern att avgöra vilka upplysningar som denne vill lämna, alltså vilka upplysningar som behövs för att förenkla umgänget mellan barnet och den andra föräldern. Det finns, vidare, inga sanktioner som aktualiseras om upplysningsskyldigheten inte uppfylls. Om boendeföräldern vägrar att lämna betydelsefulla uppgifter om barnet skulle det däremot i framtiden kunna leda till nackdelar om frågan om vårdnad och umgänge skulle komma att omprövas. En vägran att lämna viktiga upplysningar skulle nämligen kunna tyda på samarbetssvårigheter med umgängesföräldern.

Sammanfattning

Boendeföräldern har alltså en upplysningsplikt om sådana viktiga händelser och omständigheter som kan underlätta umgänget mellan barnet och umgängesföräldern. Det är dock svårt att säga exakt vad som ingår i denna upplysningsplikt. Skyldigheten gäller främst sådana viktigare omständigheter som kan få en mer avgörande effekt för umgänget. Upplysningar om barnets hälsa är ett exempel på sådant som bestämmelsen tar sikte på och som alltså bör förmedlas.

Jag hoppas att detta svar kan ge lite klarhet i frågan och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar eller om svaret var otydligt på något sätt!

Med vänlig hälsning,

Amanda KeithRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”