Vad händer om man ger upp vårdnaden av sina barn?

2021-10-18 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Vad händer om man vill ge upp vårdnaden om sina barn?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över vad som händer om man vill ge upp vårdnaden av sina barn. I det följande går jag först igenom hur en ändring av vårdnaden går till, sedan redogör jag för vad vårdnaden innebär för att slutligen sammanfatta vad man förlorar om man inte längre är vårdnadshavare.

Frågor om vårdnad av barn regleras i föräldrabalken (hädanefter förkortad FB)

Ändra vårdnaden av barn

Först och främst kan det vara bra med ett förtydligande om att det inte finns någon möjlighet för en vårdnadshavare att ensidigt säga upp vårdnaden om sina barn. Vårdnaden av barn finns till för att tillgodose barnens bästa och vårdnaden ska därför vara ordnad så att barnets bästa i så stor utsträckning som möjligt blir tillgodosedd.

För att en ändring i vårdnaden ska kunna ske krävs antingen att en domstol beslutar i ärendet eller att ett avtal mellan föräldrarna upprättas och sedan godkänns av socialnämnden. (6 kap. 5 och 6 § FB)

Som jag redan har varit inne på ska i såväl en domstols som i socialnämndens bedömning barnens bästa stå i centrum. Generellt sett betraktas gemensam vårdnad och en god kontakt med båda föräldrarna som det bästa för barnen, men bedömningen beror på omständigheterna i det enskilda fallet. (6 kap. 2a § FB)

Vad vårdnaden av barn innebär

Att ha vårdnaden av ett barn innebär delvis att man har en viss tillsyn över barnet. En vårdnadshavare ska se till så att barnet får den omvårdnad, trygghet och goda uppfostran som följer av barnets bästa. Den som har vårdnaden om ett barn ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. (6 kap. 1 och 2 § FB)

Vidare har vårdnadshavaren även en rätt såväl som skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. (6 kap. 11 § FB)

Om man blir av med vårdnaden

Även om du inte är vårdnadshavare av barnet så har barnet fortfarande rätt till umgänge med den förälder den inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att man träffar varandra eller har annan kontakt. Eftersom umgänget är till för barnet finns det dock ingen plikt för barnet att umgås med föräldern och föräldern har inte någon rätt att umgås med barnet. (6 kap. 15 § FB)

Utifrån det jag skrev ovan om vad vårdnaden av barn innebär kan man dra slutsatsen att det man förlorar om man inte längre är vårdnadshavare är att man inte längre har rätt att bestämma i frågor som rör ens barn – såväl gällande personliga som ekonomiska angelägenheter. Exempel på sådana frågor skulle kunna vara frågor om sjukvård, vilken skola barnen ska gå på, försäkringsfrågor och så vidare.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?