Vad händer om ett särkullbarn inte blir kallad till en bouppteckning?

FRÅGA
Min far har avlidit och jag är osäker på om hans fru vet om mig, men han står som min biologiska pappa.Om min fars fru vet om att jag finns och ändå inte uppger mig i bouppteckningen vad händer då när hon skickar in den till skatteverket ? Ser dom att jag finns ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer regler från Ärvdabalken (ÄB) att tillämpas.

Jag uppfattar att din fråga handlar om vad som händer om du som bröstarvinge inte står med i bouppteckningen efter din biologiska pappa. Jag tolkar att din andra fråga är om Skatteverket kan se att du är en bröstarvinge och inte finns med i bouppteckningen. För att besvara din fråga kommer jag därför att gå igenom vilka regler som gäller för ett dödsbo när det finns bröstarvingar utanför arvlåtarens äktenskap. En sådan bröstarvinge från ett tidigare äktenskap eller förhållanden kallas för särkullbarn.

Inledning

En bröstarvinge är barn till den personen som är avliden (2 kap. 1 § ÄB). Om den avlidne är gift ärver den efterlevande maken/makan den avlidne före deras gemensamma barn. Om den avlidne har särkullbarn från ett tidigare förhållande eller äktenskap har särkullbarnet rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ÄB). Särkullbarnet har alltid rätt att få ut sin laglott, som är hälften av arvslotten. I svensk rätt är laglotten skyddad för bröstarvingar, däremot kan den avlidne inskränka arvslotten genom testamente (7 kap. 1 § ÄB). Testamentet får dock inte inskränka på bröstarvingens laglott. Om testamentet inskränker bröstarvingens laglott kan testamentet jämkas. Detta måste göras inom sex månader (7 kap. 3 § ÄB). Ett särkullbarn kan dock avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken/makan och därmed få rätt till efterarv (3 kap. 9 § ÄB).

Vad händer om ett särkullbarn inte blir kallad till bouppteckningen?

Vid en bouppteckning ska alla dödsbodelägare kallas (20 kap. 2 § ÄB). En dödsbodelägare har omedelbar rätt till arv eller bodelning i det aktuella dödsboet. En dödsbodelägare kan vara en efterlevande make, arvingar till den avlidne och universella testamentstagare (18 kap. 1 § ÄB).

Samtliga dödsbodelägare ska kallas till förrättningen av bouppteckningen i god tid. En tumregel är att kallelsen ska komma ca två veckor innan förrättningen (20 kap. 2 § ÄB). Bouppteckningen ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet om Skatteverket inte har godkänt en längre tid (20 kap. 1 § ÄB). Det är den dödsbodelägare som har egendom i sin vård, en boutredningsman eller testamentsexekutor som ska bestämma tid och ort för bouppteckningen. Dessa personer ska även kalla dödsbodelägarna (20 kap. 2 § ÄB).

Ofta begär de som kallar till en bouppteckning ut ett personbevis från Skatteverket innan bouppteckningen. I personbeviset finns alla kända bröstarvingar upptecknade. Om ett särkullbarn inte har blivit kallad till bouppteckningen får inte Skatteverket registrera bouppteckningen (20 kap. 9 § 3 st. ÄB). Detta beror på att kallelserna inte har gått rätt till, då det står i lagen att alla dödsbodelägare ska bli kallade. Om Skatteverket registrerar bouppteckningen ändå, måste Skatteverkets beslut överklagas inom tre veckor. Man kan då begära att en tilläggsbouppteckning ska göras. En sådan tilläggsbouppteckning ska göras inom en månad från att felet upptäcktes (20 kap. 10 § ÄB).

Sammanfattning

Ett särkullbarn har alltid rätt till arv från sin avlidne förälder, även om hen är omgift. I svensk rätt finns ett skydd för laglotten som innebär att en förälder aldrig kan göra sina barn arvlösa genom att testamentera bort laglotten. Ett särkullbarn är en legal arvinge och ska kallas till en bouppteckning. Om en sådan kallelse inte sker, ska Skatteverket inte registrera bouppteckningen. Om Skatteverket registrerar bouppteckningen trots allt, kan registreringen överklagas inom tre veckor. Därefter kan en tilläggsbouppteckning göras inom en månad.

Rekommendation

En bouppteckning ska förrättas inom tre månader efter dödsfallet. Därför kan det vara så att bouppteckningen ännu inte har ägt rum. En kallelse till dig ska dock komma två veckor innan förrättningen. Om du har vetskap om vilken begravningsbyrå som hanterade din pappas begravning rekommenderar jag dig att ta kontakt med byrån för att höra om de har hand om bouppteckningen. Det är nämligen vanligt att begravningsbyråer hanterar bouppteckningar och skickar ut kallelser.

Skatteverket ska inte registrera bouppteckningen om alla dödsbodelägare inte har kallats. Jag rekommenderar dig därför att kontakta Skatteverket för att höra om en bouppteckning har registrerats. Om bouppteckningen har registrerats ska du inom tre veckor överklaga beslutet om registrering hos Skatteverket. Då kan en tilläggsbouppteckning förrättas inom en månad.

Om du behöver mer hjälp är du välkommen att kontakta en av Lawlines jurister för hjälp. Lawlines jurister finns i Stockholm men har även möjlighet att hålla möten på telefon eller Skype. Du kan gärna boka tid här.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?