Vad händer om en testamentstagare avlider innan testator?

2020-08-10 i Testamente
FRÅGA
Hej.Kort innan min farbrors död skrevs ett testamente där hans fru ska med full äganderätt tilldelas hans tillgångar. Detta gör att jag som annars hade rätt till efterarv blir utan, min farbror hade inga barn. Det nämns inget om att vid hennes frånfälle att det istället ska tillfalla hennes barn ifrån tidigare äktenskap. Blir testamentet ogiltigt om änkan avlider innan testamentet vinner laga kraft eftersom formuleringen inte nämner arvtagare av änkan? Testamentet har inte vunnit laga kraft ännu. Funderar starkt på att klandra testamentets ogiltighet i domstol innan sex månaders tidsfristen löper ut. Min farbror var diagnoserad dement ett bra tag innan testamentet skrevs.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vad händer om testamentstagaren avlider innan testator går bort?


När ett testamente inte kan verkställas i enlighet med hur det formulerats - exempelvis för att testamentstagaren avlidit innan testator - så behöver testators vilja uttolkas för att kvarlåtenskapen ska kunna fördelas i enlighet med densamma. Detta görs vanligtvis genom att man i testamentets formulering försöker utröna om kvarlåtenskapen kan fördelas efter de rådande omständigheterna, se 11 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Utgångspunkten är alltså vad testator har velat eller kan antas ha velat ("testators hypotetiska vilja") ska hända med dennes kvarlåtenskap. Om det inte av ett testamentes formulering och övriga omständigheter går att utröna testators vilja, blir testamentet overksamt i den delen och reglerna enligt den legala arvsordningen - enligt vilka du har arvsrätt efter din farbror - tillämpas oftast istället.


Du nämner att testamentet medger full äganderätt till änkan och att hennes barn inte står omnämnda (som andrahandstestamentstagare). Detta kan förstås tolkas olika. Dels kan det tolkas som att testator haft för avsikt att enbart änkan ska åtnjuta kvarlåtenskapen. Det kan dock också tolkas som att testator ville "avskärma" den egna släkten (de legala arvingarna) från arv, med hänsyn tagen till att änkan testamenterats kvarlåtenskapen med full äganderätt. Detta förhållande finns det exempel på i rättspraxis, men i de fallen har det också varit tal om lite annorlunda situationer och lite mer detaljerade testamentsförordnanden än i ditt fall (d.v.s. även förordnanden i andra hand). Hade hon däremot ärvt med s.k. fri förfoganderätt - i egenskap av maka till den avlidne - hade du ju sedermera varit berättigad till efterarv i änkans dödsbo enligt 3 kap. 2 § ÄB (som du skriver i din text). I detta fall hade inte ett testamente ens behövts upprättas.


Det finns alltså olika tolkningsmöjligheter av testamentets formulering och eftersom jag varken har någon vidare erfarenhet av testamentstolkning eller tagit del av den aktuella testamentstexten är det poänglöst av mig att gissa på hur utgången i det här fallet kommer att bli. Jag nöjer mig därför med att flagga upp för att formuleringarna kan ges olika tolkningar och det handlar till stor del om att argumentera för att sin syn på saken är den "rätta". För att få del av kvarlåtenskapen hade du alltså behövt argumentera för att din farbrors vilja inte var att avskärma den egna släkten från att ta del av arvet, utan att denne enbart testamenterade kvarlåtenskapen till sin fru av sentimentala skäl eller dylikt. Om din farbror hade angett änkans barn som andrahands-testamentstagare, hade detta varit ett relativt starkt indicium på att det fanns en avsikt att avskärma den egna släkten från arv (detta finns det exempel på i rättspraxis). I dessa fall går kvarlåtenskapen ofta till den allmänna arvsfonden istället för till arvingarna.


Sammanfattningsvis - Om änkan avlider innan testator, behöver man utröna vad som kan tänkas varit testators vilja (eller hypotetiska vilja) i situationen. Detta sker främst genom en undersökning av testamentets formulering, men även andra omständigheter kan vara av betydelse. Änkans barn kan alltså tillmätas status som testamentstagare efter din farbror trots att de inte uttryckligen utpekats som andrahands-testamentstagare, om det finns andra indicier som starkt pekar på att det var i enlighet med testators vilja att kvarlåtenskapen skulle hamna hos dem. En sådan tolkning måste dock vara förankrad i testamentstexten; alltför vaga eller hypotetiska tolkningar kan inte godkännas. Om testators vilja inte kan utrönas ur testamentstexten borde istället reglerna om den legala arvsordningen tillämpas, enligt vilka du har arvsrätt.Klander av testamente


Grunder för testamentes ogiltighet återfinns i ÄB 13 kap. Enligt 13 kap. 2 ÄB gäller inte testamenten som upprättats under påverkan av en psykisk störning, och enligt samma kapitels 3:e paragraf gäller att ett testamente inte heller gäller om det upprättats av testator under tvång av någon som utnyttjats testators "oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning". Om din farbror upprättade testamentet under inverkan av sin demens går det att argumentera för att din farbror var under påverkan av en psykisk störning (som är ett samlingsbegrepp för olika förvirrade eller desorienterade sinnestillstånd som kan ha inverkan på en persons beslutsförhet) och att testamentet därför ska ogiltigförklaras. Om du misstänker att din farbror påverkats att upprätta testamentet av dennes maka, kan den andra nämnda bestämmelsen användas, men som du formulerar din text misstänker jag att du snarare är inställd på att det är demensen som kan ha spelat in på beslutet.


Av stor betydelse när det kommer till att klandra testamenten är att det är du som måste visa att det är just den psykiska störningen som inverkat på upprättandet av testamentet, se 14 kap. 5 § ÄB. Detta kan vara nog så svårt om man själv inte var närvarande vid tillfället. Om din farbror exempelvis hade även "klara" stunder i vilka han inte var särskilt påverkad av sin demens, måste du även visa att testamentet upprättats som en följd av demensens påverkan på honom, d.v.s. ett orsakssamband. Denna svårighet är viktig att ha i åtanke innan en klanderprocess inleds.


Notera även att testamenten är ogiltiga om dessa inte uppfyller formkraven, d.v.s. dokumentet ska vara skriftligt och testators underskrift ska vara bevittnad av två utomstående (inte make, sambo, släktingar i rakt upp- eller nedstigande led eller dessas makar, eller testamentstagaren själv) vittnen. Om inte formkraven iakttagits så är testamentet ogiltigt och kan klandras enligt nämnda bestämmelse.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga! Om det är någonting som är oklart eller om jag misstolkat något i din text får du gärna skicka mig ett mail på lucas.cyren@lawline.se så ska vi se till att reda ut det.

Lucas Cyrén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2720)
2021-01-15 Hur gör man ändringar i testamente?
2021-01-14 Arv till särkullbarn och eventuell förkovran
2021-01-13 Kan man testamentera egendom med fri förfoganderätt?
2021-01-12 Kan vi ändra i vårt testamente?

Alla besvarade frågor (88087)