Vad händer med makens skulder vid en skilsmässa, och vilken rätt har hans borgenärer?

2021-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej,Jag har fått i gåva 50% min mans andel av bostadsrätt för 10 år sen, och hel renoverat från mina egna pengarjag står för lån och han är kvar som garant hos bankennu vi kommer att skiljas pga att han belånade massor av pengar på kredit kortFråga:1. måste vi ha bodelning ? och att han för sin del som vid försäljning2. om han hamnar hos Kronofogden påverkar det bostad ? (hos skatteverket är bara jag registrerad som ägare)
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar dig som att du och din make äger 50% av en bostadsrätt, och att du nu undrar huruvida ni behöver göra en bodelning vid skilsmässa, och huruvida bostaden påverkas om han hamnar hos Kronofogden.

Måste ni göra bodelning?

Utgångspunkten är att när ett äktenskap upplöses genom skilsmässa, ska egendomen fördelas genom en bodelning (9 kap. 1§ äktenskapsbalken, ÄktB). Dock behöver bodelning inte göras om ni endast har enskild egendom, och ingen av er begär att få överta bostad eller bohag från den andra. Alltså om ingen av er gör anspråk på den andras egendom, behöver ni inte göra en bodelning, även om jag starkt rekommenderar det. Ni behöver inte anlita en bodelningsförrättare om ni är överens om hur egendomen ska fördelas. Rätten till bodelning kvarstår även efter skilsmässan, och därför är det bra att göra en bodelning så någon av parterna inte i efterhand kommer och gör anspråk på egendom och kräver bodelning.

Enskild egendom är sådan egendom som ni förordnat om i äktenskapsförord, eller i annan handling så som testamente eller gåva, med utfästelse om att egendomen ska utgöra enskild egendom, och därmed ska undantas från bodelningen. Det måste särskilt anges att viss egendom utgör enskild egendom, om det inte gjorts har ni bara giftorättsgods som då som utgångspunkt ska delas lika mellan er.

Det är klokt att i en situation som du beskriver, där ni äger hälften av bostaden, upprätta en bodelning för att klargöra hur bostaden ska fördelas mellan er. Utgångspunkten är att ert giftorättsgods ska fördelas lika, men ni får helt själv avgöra fördelningen om ni är överens. Så länge ni är överens, kan ni fördela bostaden hur ni vill. Om ni inte är överens, och då du stått för lån och utgifter vid renovering och liknande, låter det klokt att göra en bodelning. Om ni inte är överens om hur er egendom ska fördelas, kan du begära jämkning om det är så att du stått för större delen av utgifterna kring bostaden (12 kap. 1§ ÄktB). Du kan då få behålla mer av giftorättsgodset. Det är även bra att göra en bodelning om ni båda gör anspråk på bostaden. Utgångspunkten är att vardera part ska få den egendom som de själv äger vid en bodelning, men då ni båda verkar äga bostaden måste den fördelas helt på en av er, och den som får bostaden ska då lösa ut den andra (11 kap. 7-8§§ ÄktB).

Hur påverkas bostaden om han hamnar hos Kronofogden?

Jag är inte helt säker på vad du menar med "påverkrar det bostaden?". Jag tolkar det som att du med frågan undrar vad som händer om hans skulder går till indrivning via Kronofogden, och om de kan göra anspråk på bostaden. Av frågan framgår väldigt lite omständigheter, vilket gör att svaret kommer bli ganska generellt och möjligen lite rörigt.

Om ni fortfarande är gifta, gäller ändå att vardera maken svarar för sina egna skulder (1 kap. 3§ ÄktB). Detta innebär att du inte har någon skyldighet att betala av hans skulder och hans borgenärer kan inte göra anspråk på egendom som du äger ensamt.

Om han hamnar hos Kronofogden och blir föremål för utmätning, får Kronofogden endast utmäta egendom som är hans (4 kap. 17§ Utsökningsbalken, UB). Om ni samäger bostaden, skulle de ha rätt att utmäta hans del av bostaden, alltså sälja bostaden, och då har du rätt att få ut din del av bostadens värde (8 kap. 8§ UB). Detta är dock inget som Kronofogden i första hand gör, när det gäller bostaden man bor i. Det ska vara en väldigt värdefull bostad eller liknande omständigheter som skulle göra att de skulle utmäta den, då den utgör ett essentiellt behov för er (5 kap. 1§ 6p. UB). Kronofogden borde utreda och se att bostaden delvis ägs av dig. Annars måste du göra detta sannolikt, alltså ge in underlag till dem som visar att du äger 50% av den (4 kap. 19§ UB). Även om du äger hela, kan Kronofogden dock utmäta den om det föreligger så kallad dold samäganderätt, alltså om ni köpt bostaden för gemensamt bruk, om han bidragit ekonomiskt till bostaden och ni både förstått att det ekonomiska bidraget syftar att grunda samäganderätt.

Om ni begär en bodelning ska hans skulder räknas av hans andel, men endast de skulder som han redan har vid ansökan om äktenskapsskillnad. Skulder som uppstått senare ska inte räknas av (9 kap. 2§ ÄktB). Men skulderna han redan hade kan alltså utmätas från hans egendom även om en bodelning ska göras (9 kap. 9§ ÄktB). Det hjälper inte heller att han ger resterande andel i bostaden till dig i gåva, om han går i konkurs. Då ska gåvor som givits inom tre år före konkursen gå åter, om det inte visas att han hade kvar utmätningsbara skulder efter att gåvan givits (4 kap. 6§ Konkurslagen). Det går att ge som gåva, om han utöver det har kvar egendom som täcker hans skulder, vilket det dock inte låter som.

Om han hamnar hos Kronofogden efter att ni skilt er, och efter bodelningen är gjord, gäller fortfarande samma regler som ovan. Men det beror dock på vem som behåller bostaden. Om du får bostaden, kan Kronofogden som utgångspunkt inte utmäta den, då han inte längre äger den. Men om han får bostaden kan de göra det. Om ni genom bodelningen inte fördelar bostadens värde lika mellan er, alltså om han inte får ut hans andel av värdet, kan det bli problem. Din make får inte vid en bodelning gå med på en fördelning som innebär att han får ut mindre än vad han egentligen har rätt till, som skadar hans borgenärer. Han får alltså inte avstår från att få ut halva värdet på bostaden om du behåller den, om det innebär att han inte kan betala en skuld som han hade innan bodelningen (13 kap. 1§ ÄktB). Det krävs dock att han blir på obestånd. Om han avstår egendom på detta sätt, kan du komma att bli ansvarig för upp till den del som du fått för mycket av vid bodelningen, om din make inte har tillräckliga medel för att täcka hela sin skuld. Om din make går i konkurs av bodelningen, och inte har kvar utmätningsbar egendom efteråt, kan hans andel som han avstått gå åter, alltså måste du betala den del som han avstått (4 kap. 7§ konkurslagen).

Sammanfattning

Som utgångspunkt ska ni alltså göra en bodelning, om ni inte bara har enskild egendom, och som utgångspunkt är det egentligen rätt fritt för er att fördela egendomen som ni vill om ni är överens. Då kan du i princip behålla allt, och han får inget, eller vice versa. Men om ni inte är överens kommer fördelningen utgå från en likafördelning. Det finns dock utrymme för jämkning om den fördelningen är orättvis på grund av exempelvis någon av er bidragit mer ekonomiskt än den andra. Det är verkligen en rekommendation att göra en bodelning, så det inte begärs senare.

Om Kronofogden vill utmäta egendom innan ni skilt er, får de endast utmäta egendom som han äger en del i. Även om han äger en del av bostaden, torde Kronofogden inte som utgångspunkt utmäta en gemensam bostad som ni använder som ert hem. Även när man är gift svarar varje maka för sina egna skulder. Du har alltså som utgångspunkt ingen skyldighet att stå för hans skulder. Problemet som kan uppstå i er situation är då din make verkar ha skulder, kan ni inte fördela egendomen hur som helst vid en bodelning. Han får inte avstå egendom på ett sätt som gör att han inte kan betala sina borgenärer. Hans borgenärers rätt går som utgångspunkt då först. Men om han kommer ur bodelningen med tillräckligt med pengar för att täcka sina skulder, är det inga problem. Men om ni fördelar egendomen skevt, och hans skulder inte täcks, kan du bli ansvarig att betala upp till den del du fått förmycket av i bodelningen.

Du kan läsa mer om utmätning på Kronofogdens hemsida. Jag kan tyvärr inte ge ett bättre svar, då jag inte känner till så mycket om era omständigheter, men jag hoppas att du fått någon vägledning i dina frågor! Jag rekommenderar er att ta kontakt med en jurist för att klargöra alla omständigheter och hur ni bör gå vidare på bästa sätt. Du är välkommen att återkomma till mig om du önskar vidare vägledning eller hjälp, så kan jag sätta dig i kontakt med vår juristbyrå. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1122)
2022-01-08 Vad händer med våra skulder i samband med skilsmässa?
2022-01-08 Får jag ta del av utdelning efter skilsmässa?
2022-01-06 Kan jag kräva en bodelning i samband med en skilsmässa och vad innebär en sådan?
2022-01-05 Kan jag annullera (ogiltigförklara) mitt äktenskap?

Alla besvarade frågor (98481)