Vad händer med gemensam bostad om en sambo dör?

2018-01-09 i Sambo
FRÅGA
Hej,Jag och min pojkvän har köpt en bostadsrätt och ska bli sambos. Han har två barn deltid. Jag betalar mer (hela kontantinsatsen) men vi står båda på lånet och insett att vi ska skriva ett samboavtal gällande detta med mina pengar. Men jag har inte riktigt förstått vad som händer om jag dör. Hur går ledet då? Om han dör, vad händer med lägenheten då? Om jag vill att han ska "få" lägenheten, alltså min kontantinsats i lägenheten vid dödsfall, hur och vad skriver vi då?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De lagar som aktualiseras vid ett dödsfall i ett samboförhållande är sambolagen och ärvdabalken, nedan förkortat SamboL respektive ÄB. Jag kommer inleda mitt svar med ett kort sammanfattande svar på dina frågor. Därefter följer en mer utförlig beskrivning av vad som gäller.

Sammanfattande svar på dina frågor

Det som händer om en av er dör och ni inte skrivit något testamente är att efterlevande sambo kommer behöva lösa ut den avlidnes dödsbo för att få äganderätt till hela bostadsrätten. Det som ägs av dödsboet kommer nämligen att fördelas genom arv till barn, föräldrar eller andra släktingar som nämns i ärvdabalken. För att ändra på detta och sätta lagens regler åt sidan kan ni testamentera till varandra. Ett testamentsförordnande kan avse all er egendom eller enbart bostadsrätten. Här bör dock noteras att din sambo inte kan göra sina barn arvslösa utan att de alltid har rätt till en del av värdet på den egendom din sambo har vid ett eventuellt dödsfall.

Ett testamente kan ni upprätta på egen hand – det finns alltså inget krav på att anlita en jurist för detta. Med tanke på att det finns ett antal olika formkrav som måste vara uppfyllda för att ett testamente ska vara giltigt, samt att det är viktigt att det som ni tänkt faktiskt framgår av testamentet, vill jag dock rekommendera att ta juridisk hjälp om ni känner er osäkra.

Vad händer med bostadsrätten om en av er avlider och ni inte själva reglerat något?

När ett samboförhållande upphör, exempelvis på grund av dödsfall, kan all egendom som är samboegendom komma att delas mellan samborna genom bodelning (2 & 8 § SamboL). Detta gäller under förutsättning att någon av samborna (vid dödsfall den efterlevande) begär bodelning inom ett år från att bouppteckningen från dödsfallet förrättats, samt att det inte finns något giltigt samboavtal som säger att bodelning inte ska göras (8, 9 & 18 § SamboL).

Som nämnt är det endast samboegendom som ska ingå i bodelningen. Samboegendom är, med vissa undantag som inte är aktuella i ert fall, bostad och bohag som köpts för gemensamt bruk (3-7 § SamboL). Er bostad ska därmed ingå i en framtida bodelning där all er samboegendom listas utifrån äganderätten. I och med att ni köpt bostadsrätten tillsammans för gemensamt bruk och båda står på lånen är den samägd – ni äger alltså halva var. I och med samäganderätten kommer halva bostadsrättens värde listas som din och halva som din sambos. Dessutom kommer halva låneskulden räknas av från värdet på era respektive andelar av bostadsrätten. (12-13 § SamboL) Värdet på all samboegendom efter att skulden räknats bort från bostadsrättens värde kommer därefter att delas i två lika stora delar – en del till den efterlevande och en del till den avlidnes dödsbo (14 § SamboL). Delningen sker genom att fördela bostad och bohag, eller genom att den ena löser ut den andra. Vad gäller fallet att en sambo avlidit har den efterlevande alltid rätt att ta över bostad och bohag mot att dödsboet löses ut och alltså får motsvarande värde i pengar. (16-17 § SamboL)

Det som händer om en av er skulle avlida utan att ni reglerat era egendomsförhållanden är alltså att den efterlevande av er skulle behöva lösa ut den andres dödsbo ut lägenheten för att få ensam äganderätt till den.

Efter bodelningen kommer den det som tillhör dödsboet (vilket skulle kunna vara halva bostadsrätten om denna inte löses ut av den efterlevande sambon) att fördelas mellan de som är arvsberättigade efter den avlidna (23:1 ÄB). Som sambos har ni inte någon lagstadgad arvsrätt efter varandra, utan för det fall att du skulle avlida kommer i första hand dina eventuella barn att ärva, i andra hand dina föräldrar, i tredje hand dina syskon eller syskonbarn, i fjärde hand dina mor- & farföräldrar eller om dessa är avlidna deras barn. (2 kap 1-4 § ÄB) Om istället din sambo skulle avlida kommer hans arvingar ärva den del som tilldelats hans dödsbo i bodelningen. Arvsordningen är den som nyss beskrivits; i första hand kommer hans barn att ärva honom.

Om den av er som blir efterlevande inte begär någon bodelning kommer utfallet vad gäller just bostadsrätten bli densamma ändå – detta i och med att den är samägd av er. Det som händer vid bodelning är att sådan samboegendom som annars ägs av enbart den ena sambon kommer att delas.

Hur reglerar man egendomsfördelningen mellan sambos?

Jag förstår det som att er önskan är att om någon av er avlider ska den andra, utan att köpa ut den andra, få ta över hela bostadsrätten. Det ni kan reglera genom samboavtal är huruvida bodelning överhuvudtaget ska ske efter samboskapets upplösning och om någon samboegendom ska undantas från en eventuell bodelning (9 § SamboL). Ni kan alltså inte genom samboavtal bestämma att den ena vid den andres dödsfall ska ta över hela bostadsrätten. Sådan reglering av arv ska istället göras genom testamente som uppfyller de formkrav som ställs i 10 kap ÄB.

Ni kan upprätta var sitt testamente eller ett gemensamt inbördes testamente. Testamentet ska vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av två utomstående personer. Se närmre om formkraven här och i 10 kap 1-4 § ÄB. Genom testamente kan ni bestämma antingen att just bostadsrätten ska tas över av den efterlevande sambon vid eventuellt dödsfall eller att ni ska ärva varandra helt (alltså inte bara bostadsrätten). Värt att tänka på här är att din sambos barn inte kan göras arvslösa genom att han testamenterar till dig; de kommer oberoende av testamente att ha rätt att kräva ut sina laglotter. Så länge ni inte skaffar några gemensamma barn kommer deras respektive laglott att motsvara en fjärdedel av all din sambos egendom vid hans eventuella dödsfall. Om bostadsrätten utgör mer än hälften av värdet på all din sambos egendom vid hans eventuella dödsfall kommer barnen alltså ha rätt att ta del av bostadsrättens värde. (7 kap 1 § & 3 kap 1 § ÄB)

Avslutningsvis vill jag uppmärksamma dig på att det inte är möjligt för mig att här beskriva exakt vilka formuleringar ni skulle kunna använda i ett testamente. Detta i och med att jag inte har full kännedom om era egendoms- och familjeförhållanden samt att jag inte vet exakt vilket resultat ni önskar. Det är av stor betydelse att ett testamente formuleras så att det faktiskt framgår hur arvet ska fördelas – i annat fall kommer testamentet att tolkas enligt en hypotetisk vilja eller lagbestämmelser vilket kan ge ett resultat som kanske inte stämmer överens med era faktiska viljor. För det fall att ni vill testamentera all er egendom till varandra bör din sambo exempelvis fundera över om han önskar att hans barn ska få efterarvsrätt i hela sin arvslott eller om de bara ska få ut sin laglott (motsvarar halva arvslotten). Efterarvsrätt är en form av uppskjutet arv och innebär att de i så fall skulle få ut en del av arvet från sin pappa efter att du avlidit.

Om ni vill ha hjälp eller vägledning vad gäller regleringen av era egendomsförhållanden och upprättande av testamente är ni varmt välkomna att boka tid hos en av våra jurister.

Hoppas du fått svar på dina frågor! Om något är fortsatt oklart är du självklart välkommen att höra av dig igen.

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (510)
2021-12-30 Hur gör man för att leva så orubbat som möjligt som sambo om en avlider?
2021-12-30 Ses sambor som "släkt" till den avlidne?
2021-12-26 Vem ärver den avlidne sambons del av det gemensamma huset?
2021-12-07 Upphör ett samboförhållande när sexuellt samliv inte längre förekommer?

Alla besvarade frågor (98546)