Vad gäller vid fel i varan (en bil)? Och hur går man praktiskt tillväga när säljaren trilskas?

2020-05-12 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Min brorson köpte en bil, privat på annan ort, den 28 april-20, betalade för bilen 105 000 kr.Till hjälp att köpa bilen hade han sin pappa. Tyvärr visade det sig att bilen hade fel som han omöjligt kunde upptäcka trots att han undersökte den noga. Påväg hem stoppade bilen. De kontaktade genast säljaren, på telefon, som nekade till fel på bilen. Har nu varit i kontakt med bilfirma på säljarens ort som muntligt intygar att förra ägaren i slutet av mars-20 försökt att byta in bilen där. När bilen undersöktes på bilfirman upptäcktes allvarliga motorfel, så de valde att inte byta in den. Detta undanhöll säljaren.Mina frågor:1. Kan/får bilfirman lämna ut skriftligt protokoll på bilens fel, till min brorson 2. Hur går min brorson vidare, vart vänder han sig för att få hjälp, när säljaren förnekar felen.Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Din brorson har nyligen införskaffat en bil vilken denne har köpt av en privatperson. Men redan under färden hem från säljaren stannade bilen och detta som ett direkt resultat av diverse allvarliga motorfel. Såvitt jag förstår hade de ifrågavarande felen inte ens kunnat upptäckas vid en noggrann undersökning. Jämte detta har en bilfirma muntligen intygat att bilen de facto är (var) behäftad med flertalet fel eftersom säljaren tidigare i våras hade försökt att byta in just densamma. Säljaren förnekar dock att han skulle ha känt till det nu sagda. Du undrar därför huruvida det är möjligt att kunna få ta del av bilfirmans besiktningsprotokoll och hur ni praktiskt ska gå tillväga för det fall säljaren fortsätter att trilskas. Tillämplig lagstiftning:

Köplagen (KöpL).

Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL).

Allmänt och några köprättsliga hållpunkter

Inledningsvis kan det konstateras att det inte föreligger någon generell upplysningsplikt för säljaren. Men märk väl att även om en klausul tas in i köpehandlingarna som stadgar att bilen säljs i befintligt skick kan objektet i efterhand anses felaktigt om säljaren skulle ha underlåtit att upplysa köparen om ett så kallat väsentligt förhållande som denne kände till och borde ha förstått var av vikt för köparen (din brorson) att bli upplyst om inför beslutet om att ingå avtalet (19 § KöpL). Huruvida de motorfel som åberopas i din ärendebeskrivning kan likställas med ett väsentligt förhållande har jag av förklarliga skäl ganska svårt att uttala mig om. Men vid en första objektiv bedömning och utifrån den information som ges enligt ovan torde det nog förhålla sig på just det viset. Det talar således för att säljaren borde ha informerat din brorson om de aktuella felen eller i vart fall uppmanat honom att vidta en mycket noggrann undersökning. Vidare behöver något sorts avtalsinnehåll fastställas. För det fall ett skriftligt köpeavtal saknas och den muntliga överenskommelsen inte kan tjäna som funktionsduglig vägledning får lagstiftningen på köprättens område istället fylla ut och komplettera avtalet. Även avtalslagen kan i viss mån behöva beaktas.

Vad gäller enligt köplagen vid fel i vara?

Att bilen redan under hemfärden stannar på grund av konstaterbara fel hänförliga till motorn menar jag är att betrakta som ett köprättsligt fel. I normalfallet ska säljaren beredas möjlighet till avhjälpande alternativt till omleverans (34-36 §§ KöpL). Men eftersom detta handlar om ett köp av en begagnad bil och att säljaren inte verkar vara särskilt samarbetsvillig framstår det nyss anförda som mindre genomförbart. Ett prisavdrag motsvarande kostnaden för att på egen hand åtgärda felet kan däremot utgöra ett vettigt alternativ (38 § KöpL). Annars återstår endast en hävning (39 § 1 st. KöpL), eventuellt med ett tillhörande skadeståndsanspråk (40 § 1 st. KöpL). Om ett köp hävs ska den ursprungliga utväxlingen av parternas prestationer gå åter (den ursprungliga betalningen och överlämnandet av säljarens bil). Annorlunda uttryckt: Rätten till återbetalning är villkorad med att säljaren i så fall får tillbaka sin bil. Notera dock att din brorson i egenskap av köpare har en lagstadgad undersökningsplikt, vilken inträdde i samband med varans avlämnande, alltså vid tidpunkten för hämtningen av bilen (31 § 1 st. KöpL), och att vissa tidsfrister gäller för att kunna göra gällande att ett fel i varan (bilen) föreligger. Reklamationen till säljaren ska därefter ske inom skälig tid efter det att din brorson märkte eller borde ha märkt felet (32 § 1 st. KöpL). Du uppger även att säljaren kände till samtliga fel. Om detta vederhäftigt kan påvisas, exempelvis genom ett vittnesmål genom bilfirmans försorg, skulle avtalet eventuellt kunna angripas och ogiltigförklaras med stöd av 30 § AvtL, vilken reglerar vad som händer vid ett så kallat svikligt förledande (svek, falskhet) på säljarens sida.

Vid utebliven önskvärd respons från säljaren, hur går man praktiskt tillväga? Och är det möjligt att begära ut bilfirmans protokoll?

Det första naturliga steget är att initiera någon form av informellt samtal i vilket din brorson förklarar hur denne bedömer den uppkomna situationen och även där redogör för vad han vill åstadkomma. Framstår detta som verkningslöst blir nästa steg att författa ett formellt kravbrev i vilket din brorson anger sina ståndpunkter och grunderna för dessa. Eventuella ersättningsanspråk ska också preciseras. Genom kravbrevet kan det även föreslås en tid för ett möte och/eller en förhandling som förhoppningsvis kan rendera i en uppgörelse i godo. Om en förlikningsförhandling skulle misslyckas återstår slutligen enbart att väcka en talan i en allmän domstol (en tingsrätt som första instans) och i ett sådant forum driva ett ordinärt tvistemål. Beträffande det protokoll som tidigare har upprättats av bilfirman är det enligt min mening inte något som bolaget är skyldigt att lämna ut. Ett protokoll av det här slaget är inte en allmän handling. Men huruvida bilfirman får lämna ut dokumentation hänförlig till andra kunder ställer jag mig tveksam till. Det är avhängigt vilken typ av information som framgår av handlingarna och vad som är stipulerat i bilfirmans eventuella avtal med den tidigare ägaren.

Sammanfattning och ytterligare rådgivning

I sammanhanget förtjänas det att sägas att ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna hade varit behövligt liksom tillgång till det avtal som är träffat mellan din brorson och säljaren. Men följande kan ändå anföras. Säljaren åläggs ingen generell upplysningsplikt. Däremot har köparen en lagstadgad skyldighet att undersöka objektet vid avlämnandet. Väsentliga förhållanden ska dock säljaren informera om. Flertalet felpåföljder finns att tillgå men vissa tidsfrister måste i så fall iakttas avseende reklamationen. Och protokollet och rätten att begära ut detsamma förefaller vid en första anblick som hyfsat svårt, men detta beror som sagt helt och hållet på vad som framgår av innehållet.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Byrån kan bistå er med upprättandet av kravbrev, agera ombud under eventuella förlikningsförhandlingar liksom inför och under en kommande domstolsprocess. Om en sådan skulle bli aktuell vill säga. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1262)
2020-11-22 Har företag en rätt att företa omleverans eller avhjälpande innan hävning?
2020-11-22 När kan det röra sig om dolda fel?
2020-11-20 När ska betalning ske för ett köp?
2020-11-18 Kan man häva ett köp av häst utan att undersöka vad som är felet?

Alla besvarade frågor (86458)