Vad gäller om jag köpt något i befintligt skick och säljaren var 16 år?

2020-04-29 i Köplagen
FRÅGA
Vi har köpt en moped av en som är 16 år. Det visar sig att det är mycket fler fel på den än vad säljaren uppgivit. Jag vill häva köpet men han vägrar och säger att eftersom den sålts i befintligt skick har han inget ansvar. Jag undrar om jag kan hävda att köpet inte är giltigt då han är under 18år. Felen är allvarliga och har kostat mig en dag på akuten och gipsad arm då gasen hängde sig och bromsarna inte fungerade som de skulle. Motorblocket är mixtrat med och bultar saknas. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Det framgår av din fråga att du har köpt en moped av person som är 16 år och att den har haft fler fel än vad som uppgivits vid köpet. Säljaren hävdar även att hen inte har något ansvar eftersom hen har sålt den i befintligt skick. Du undrar om du kan häva köpet till följd av säljaren är under 18 år. Jag kommer först redogöra för vad som gäller vid köp i befintligt skick som regleras i köplagen (köpl) och därefter för vad som gäller när underåriga ingår avtal som regleras i föräldrabalken (FB).

Vad gäller när man köpt något i befintligt skick?

Risken för varan

Om du som köpare bär risken för varan innebär det att du är skyldig att betala även om varan försämras genom en händelse som inte beror på säljaren (12 § köpl). Risken går över på dig som köpare när varan avlämnas enligt avtalet (12 § första stycket köpl). I ditt fall så har alltså risken gått över på dig i samband med att ni hämtade mopeden hos köparen och tog hand om den (6 § köpl). Frågan om mopeden är felaktig ska bedömas med hänsyn till hur den var vid överlämnandet. Säljaren ansvarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felen visar sig först senare (21 § köpl).

Befintligt skick

Eftersom mopeden sålts i befintligt skick så räknas det som en generell friskrivning från fel vilket gör att särskilda felregler i köplagen blir tillämpliga. Begagnade varor säljs ofta med denna friskrivning och varan är då endast felaktig om säljaren lämnat uppgifter som inte visar sig stämma, att säljaren haft vetskap om felet, men inte upplyst dig om det eller om varan är i väsentligt sämre skick än vad du med hänsyn till pris och andra omständigheter haft fog att förutsätta (19 § köpl). I ditt fall så verkar de röra sig om allvarliga fel, bland annat att bromsarna inte fungerade som de ska. Det framgår inte vad du betalade för mopeden men att de är så allvarliga fel kan indikera på mopeden var i väsentligt sämre skick än du haft fog att anta. Detta gäller särskilt om säljaren visste om alla felen som förelåg på mopeden utan att berätta detta för dig.

Du som köpare får inte åberopa fel som du borde ha märkt eller känt till vid en undersökning av mopeden inför köpet, vilket även gäller om du trots köparens uppmaning inte undersökte mopeden (20 § köpl). Beroende på vad för typ av fel som det är med t.ex. bromsen och om du borde upptäckt detta. Om det rör fel som är svårare att upptäcka men som fortfarande fanns när du köpte mopeden så har du rätt att göra påföljder gällande.

Påföljder

Säljaren kan då alltså ha ett ansvar och du som köpare har rätt att kräva avhjälpande, den ska ske utan kostnad för dig som köpare vilket innebär att säljaren står för reparationskostnader och till exempel transportkostnader från och till dig som köpare (34 § köpl). Det verkar dock som att du främst vill häva köpet men innan det är möjligt så har säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet om det kan ske utan väsentlig olägenhet för dig och utan risk att du inte får dina egna kostnader ersatta av säljaren. Säljaren har alltså en möjlighet att innan hävning blir aktuellt, själv få avhjälpa felet (36 § köpl). Du får häva köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde ha insett detta (39 § köpl). Du kan även ha rätt till skadestånd för skada du lidit genom att varan är felaktig (40 § köpl). För att kunna åberopa fel och kräva påföljder måste du dock ha reklamerat att varan är felaktig till säljaren inom skälig tid (32 § köpl). Det verkar som att du reklamerat felen eftersom säljaren nekar till ansvar.

Häva köpet med anledning av att säljaren är 16 år

Den som är under 18 år får som huvudregeln inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser (9 kap 1 § FB). Ett undantag från detta är om den underårige fyllt 16 år, hen får då råda över vad hen genom eget arbete förvärvat efter det att hen fyllt 16 år. Med begreppet råda över innebär att den underårige får förfoga över egendomen genom avtal (9 kap 3 § FB). Det innebär att om säljaren tjänat ihop sina pengar och köpt en moped så har hen även rätt att sälja den till dig.

Sammanfattning

Beroende på om du borde upptäckt felen och om de fanns vid köpetillfället så kan du ha rätt att häva köpet och få ersättning för dina skador. Du kan förmodligen inte häva köpet med anledning av att säljaren är 16 år om hen själv fick råda över sin egendom. Jag rekommenderar dig att vända dig till säljaren med dina krav igen och förklara vad som gäller vid befintligt skick. Går inte säljaren med på dina krav så kan du ansöka om stämning om du tror att du kan bevisa dina påståenden.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1333)
2021-04-07 Köp av traktor med ett dolt fel
2021-04-07 Fel i bostadsrätt
2021-04-05 Hur får jag tillbaka pengar efter en ej levererad vara
2021-04-02 Varan överensstämmer inte med det som har marknadsfört, kan det anses som fel på varan?

Alla besvarade frågor (91059)