Vad gäller om arbetsgivaren vill säga upp ett anställningsavtal?

FRÅGA
Hej! Går det att säga upp en anställning "i förväg"? Har skrivit på kontrakt för sommarjobb som inte ska börja förens i juni. Kan företaget säga upp mig innan anställningen börjat eller måste jag börja jobba innan de kan säga upp mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår det som att att du fått en tjänst som börjar i juni och att du skrivit på anställningsavtalet för denna tjänst. I och med att du i frågan inte nämner vilken anställningsform du har kommer jag översiktligt redogöra för vad som gäller för var och en av de olika anställningsformerna.

För att svara på din fråga tänker jag redogöra för de olika anställningsformerna och hur arbetsgivaren kan avsluta dessa.

Din fråga regleras i Lag om anställningsskydd (LAS)

Vilka olika anställningsformer finns det?

Ett anställningsavtal börjar gälla från den dagen du ingått avtalet med arbetsgivaren. Om du har ingått ett avtal om att få arbeta i sommar är arbetsgivarens skyldighet att bereda dig arbete enligt avtalet under denna period. Arbetsgivaren kan under olika omständigheter häva avtalet men således ser reglerna lite olika ut beroende på vilken anställningsform du har.

Det finns tre olika huvudsakliga anställningsformer:

Tillsvidareanställning - 4 § LASVisstidsanställning - 5 § LASProvanställning - 6 § LAS

Provanställningar och hur kan dessa avslutas?

Idag är det vanligt att en arbetsgivare inleder med en provanställning. Denna får vara i högst 6 månader och kan som huvudregel avslutas när som helst utan särskild grund (6 § LAS).

Efter en provanställning kan arbetsgivaren välja att gå vidare med den anställde antingen genom en tillsvidareanställning eller visstidsanställning (4 § LAS).

Tillsvidareanställningar och hur kan dessa avslutas?

En tillsvidareanställning kan enbart upphävas genom uppsägning eller avsked (jfr 7 § och 18 § LAS). En uppsägning kräver saklig grund (7 § LAS). Saklig grund är ett begrepp som har uppdelats i två kategorier:

Uppsägningen på grund av arbetsbristUppsägning på grund av personliga skäl

De två olika kategorierna inrymmer en stor variation av olika situationer där arbetsgivaren får säga upp avtalet.

Personliga skäl

Om arbetsgivaren säger upp på grund av personliga skäl ska den "sakliga grunden" hänföra sig till arbetstagarens personlighet på något sätt, exempelvis samarbetssvårigheter, arbetsvägran eller dylikt. I och med att du inte påbörjat ditt arbete finner jag det osannolikt att arbetsgivaren kan säga upp dig på denna grund och fördjupar mig inte vidare i denna delen.

Arbetsbrist

Arbetsgivaren säga upp avtalet på grund av arbetsbrist, i denna kategorin inryms allt som inte faller under personliga skäl. Den framförallt vanligaste orsaken är att arbetsgivaren inte kan bereda arbetstagaren något arbete och helt enkelt inte är i behov av arbetskraften. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist krävs att arbetsgivaren upprättar en turordningslista enligt 22 § LAS. Turordningen följer principen sist in först, således är det troligt att du varit "först" på listan av de som kan sägas upp. Dessutom ska arbetsgivaren utreda om den anställde genom omplacering kan beredas annat arbete hos arbetsgivaren (7 § andra stycket LAS).

För den som blir uppsagd gäller en uppsägningstid om 1 månad (11 § första stycket LAS).

Uppsägning och avsked ska alltid vara skriftligt (19 § och 8 § LAS).

vad gäller för avsked - enligt 18 § LAS?

Avsked får ske om man grovt åsidosatt sina åliggande. Det kan exempelvis vara genom brott mot arbetsgivaren eller att man arbetsvägrat under en längre tid. Enbart vid avsked har man inte rätt till någon uppsägningstid.

Uppsägning och avsked ska alltid vara skriftligt (19 § och 8 § LAS).

Visstidsanställning - 5 § LAS

En visstidsanställning kan träffas för en bestämd period exempelvis juni - augusti. Under denna perioden ska arbetstagaren beredas arbete enligt avtalet. Att säga upp en visstidsanställd är svårare än vad som gäller för tillsvidareanställningar. Det beror på att det grundar sig på den avtalsrättsliga principen, pacta sunt servanda - avtal ska hållas. Enkelt uttryckt kan man säga att om vi har kommit överens om att du ska arbeta hos mig under en bestämd period så ska jag som arbetsgivare se till att du har arbete under den perioden.

En visstidsanställning kan sägas upp enligt allmänna avtalsrättsliga grunder. Det kan exempelvis vara att förutsättningarna för avtalets ingående i väsentlig mån förändrats (stort produktionstapp pga oförutsedda händelser) eller att man jämkar avtalets längd enligt 36 §

Slutsats och vad bör du göra nu?

Som svar på din fråga har du alltså rent juridiskt "börjat jobba" och således måste arbetsgivaren förhålla sig till alla de regler jag redogjort för ovan.

Beroende på vilken anställningsform du har får du ta ställning till vilken av de olika regelpaketen du omfattas av. Du bör titta igenom ditt anställningsavtal och se vad det säger, du kan även kontakta facket för arbetsrättsliga frågor.

Som en avslutande kommentar kan nämnas att med tanke på den rådande coronakrisen är det troligt att många företag kommer säga upp anställda med hänvisning till arbetsbrist. Det hänför sig helt enkelt till att det troligen kommer ske ett stort produktionstapp samt att företag vill reducera sina personalkostnader. En del konsekvenser av krisen är legala skäl att säga upp personal, men en bedömning ska alltid göras i det enskilda fallet.

Om du önskar gå vidare med ditt ärende mer i detalj är du välkommen att kontakta någon av våra verksamma jurister här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1748)
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?
2021-04-16 Är det möjligt att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden?
2021-04-15 Utgör uppsägning på grund av privat liv saklig grund?
2021-04-14 Kan man avtala om längre uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (91260)