FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 03/06/2018

Vad gäller när arbetsgivaren ändrar en anställds arbetsuppgifter?

Hej, vad gäller när en arbetsgivare ändrar en anställds arbetsuppgifter utan någon diskussion eller förvarning? Bakgrund: den anställda var sjuk en mycket kort tid (det föreligger en konflikt med en annan medarbetare (utfrysning) som gjort den här anställda sjuk) , sedan ledig en mycket kort tid, på första dagen tillbaka på jobbet så blev den anställda sjukskriven av företagshälsan pga energibrist. Företaget hade då redan börjat annonsera en tjänst med huvuddelen av denne anställdas arbetsuppgifter (kärnuppgifter). Efter två veckors sjukskrivning var anställda tillbaka på jobbet och fick höra att någon konsult hade rekryterats och skulle ta över en stor del av anställdas kärnarbetsuppgifter. Vad har den anställda för rättigheter kring de ensidigt ändrade arbetsuppgifterna?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad gäller när en arbetsgivare ändrar en anställds arbetsuppgifter utan diskussion eller förvarning?

Utgångspunkten inom arbetsrätten är att en arbetsgivare har rätt att leda och fördela arbetet och omplacera arbetstagare inom ramen för arbetstagarens arbetskyldighet. Detta kallas för arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Detta betyder att en arbetsgivare som huvudregel har rätt att ändra en anställds arbetsuppgifter. Arbetsgivaren är överordnad arbetstagarna och arbetstagarna har en långtgående lydnadsplikt gentemot arbetsgivaren.

Arbetsledningsrätten finns inte lagstadgad men gäller som en allmän regel inom arbetsrätten och som en dold klausul i alla anställningsavtal och kollektivavtal.

Arbetstagarens arbetsskydighet är relativt vid och anställningsavtalet utgör ramen för denna arbetsskyldighet. För att bedöma om en arbetstagare är arbetsskyldig, dvs skyldig att utföra de ändrade arbetsuppgifterna, ska tre faktorer tittas på:
- Utförs de nya arbetsuppgifterna för arbetsgivarens räkning?
- Ligger de nya arbetsuppgifterna inom arbetsgivarens naturliga verksamhetsområde?
- Har arbetstagaren tillräckliga yrkeskvalifikationer för de nya uppgifterna?

Är dessa tre uppfyllda så är arbetstagaren arbetsskyldig, dvs skyldig att utföra de ändrade arbetsuppgifterna. Det krävs ingen särskild diskussion eller förvarning från arbetsgivarens sida.

Vad har den anställda för rättigheter kring de ensidigt ändrade arbetsuppgifterna?

Även om arbetsgivarens arbetsledningsrätt är vittomfattande så är den inte obegränsad.

- Är de tre faktorerna inte uppfyllda ovan föreligger ingen arbetsskyldighet för arbetstagaren. Arbetstagaren är då inte skyldig att utföra de ändrade uppgifterna.

- Arbetstagaren är inte heller arbetsskyldig om ändringen av arbetsuppgifterna skulle strida mot god sed. Det vill säga om arbetsgivaren ändrar arbetsuppgifterna på ett otillbörligt/godtyckligt sätt.

- Arbetstagaren är inte heller arbetsskyldig om de ändrade arbetsuppgifterna är särskilt ingripande och beror på personliga skäl och arbetsgivaren inte kan visa godtagbara skäl för en sådan ändring. Godtagbara skäl är exempelvis om den arbetstagare som omplaceras har samarbetssvårigheter som påverkar arbetet negativt.
En omplacering ses dock i regel inte som särskilt ingripande om inte omplaceringen innebär sämre anställningsförmåner, vanligtvis i form av mindre lön.

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetsgivarens har en långtgående rätt att styra arbetsledningen på arbetsplatsen och bestämma vem som ska vara på vilken plats och göra vad. Omplaceringar får dock inte ske på ett otillbörligt sätt. Av omständigheterna i din fråga blir min bedömning att arbetsgivaren inte har agerat på ett otillbörligt sätt utan istället söker lösa en uppkommen situation på arbetsplatsen. Däremot måste en annan bedömning göras om arbetsgivaren vill säga upp en anställd, då gäller andra regler och utgångspunkter. Utfrysningen som du tar upp i frågan skulle kunna falla in under diskrimineringslagen. Jag kan dock inte göra någon bedömning av detta enbart utefter informationen i frågan.

Jag råder dig att ta kontakt med din fackförening alternativt att prata med skyddsombudet på arbetsplatsen.

Hoppas att du fick svar på din fråga och annars är du varmt välkommen att ställa en ny!

Linn GerhardssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?