Vad gäller för turordning i internationella bolag och vid olika driftställen?

FRÅGA
Hej! Jag arbetar för en internationell koncern med global verksamhet och har nu getts ett preliminärt besked om uppsägning pga arbetsbrist i samband med en större omorganisation. Det blir kvar en position i Sverige som jag tidigare innehaft men gått vidare ifrån. Företaget menar nu att den som nu har jobbet får företrade eftersom han har längre sammanlagd anställningstid från olika anställningar inom företaget. Men kollegan har varit anställd både i Sverige och Danmark, på olika driftställen inom Sverige och inom olika, separata företag men alla 100% ägda av samma, utländska koncern. Vi har inget kollektivavtal.Hur kan företaget motivera att kollegan räknar ihop anställningstid även från andra driftställen och från utomlands?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga berör huvudsakligen de två områdena arbetsbrist och turordning och jag reder ut dem var för sig.

Arbetsbrist
När det gäller arbetsbrist har arbetsgivare generellt sett en relativt stor frihet att vidta sådana uppsägningar så länge det rör sig om faktisk arbetsbrist och inte fingerad arbetsbrist, dvs. en fördold form av uppsägning av personliga skäl. Utifrån det du skriver ser jag ingen anledning att ifrågasätta att det rör sig om en uppsägning pga faktiskt arbetsbrist som arbetsgivaren alltså har rätt att vidta.

Turordningsreglerna
När det gäller turordning är det ett antal olika regler som spelar roll för din situation. Anställningens längd spelar roll, liksom driftsenheter och kvalifikationer också kan spela roll. Huvudregeln är att en turordningslista ska gälla för varje driftsenhet och för varje kollektivavtalsområde. Du skriver att ni inte har något kollektivavtal, vilket jag tolkar som att företaget inte tecknat något kollektivavtal alls. Om kollektivavtal tecknats av arbetsgivaren men det är du och kollegan som inte är fackligt anslutna, så gäller kollektivavtalets bestämmelser om turordningsreglerna även er förutsatt att era anställningar ligger inom kollektivavtalsområdet (2 § LAS). Jag bortser dock från den möjligheten här, då jag inte tolkar din situation så. Även kvalifikationer spelar som sagt roll och helt kort är det då så att för att en omplacering enligt turordningsreglerna ska bli aktuell måste den som ska omplaceras vara tillräckligt kvalificerad för tjänsten. Du nämner dock inte heller något om kvalifikationer, så jag utgår från att ni bägge är tillräckligt kvalificerade och att det därmed inte har betydelse för din situation.

När det gäller beräkningen av anställningstid är det så att en anställd vid placering i turordningslistan får tillgodoräkna sig anställningstid hos olika företag, alltså olika arbetsgivare, så länge dessa vid tillfällena för bytena tillhörde samma koncern (3 § LAS). Det innebär alltså att din kollega har företräde framför dig, om hen med hänsyn till de bestämmelserna då har längre anställningstid. Det förutsätter dock att ni ska tillhör samma turordningskrets.

Du nämner också driftsenheter men det framgår inte av din fråga om den tjänsten som blir kvar tillhör din driftsenhet eller någon annan. Generellt är huvudregeln att driftsenheter avgränsas geografiskt och anläggningsmässigt, men beroende på verksamhetens art behöver det inte vara så och facket har möjlighet att begära att en gemensam turordning ska gälla för flera driftsenheter på samma ort. Är det så att den kvarvarande tjänsten tillhör din driftsenhet och din kollegas tjänst hört till en annan driftsenhet har du alltså företrädesrätt (22 § LAS). Tillhör tjänsten som blir kvar varken din eller den andre anställdas driftsenhet och någon gemensam turordning inte begärs från fackligt håll (om driftsenheterna ligger på samma ort) gäller dock inte heller denna regel. Då är det istället så att arbetsgivaren är fri att själv avgöra vem som är lämpligast för tjänsten (AD 2011 nr 30).

Sammanfattningsvis
Skulle du tillhöra den driftsenhet som den kvarvarande anställningen finns i men din kollega tillhöra en annan, har du företrädesrätt. Om ni bägge kan anses ingå i den driftsenhet som den kvarvarande tjänsten tillhör så har den av er med längst anställningstid företrädesrätt. Vid beräknandet av anställningstiden ska då arbete vid andra driftsenheter och på andra företag inom samma koncern räknas med. Ligger anställningen utanför både din och din kollegas driftsenheter gäller dock inte turordningsreglerna och arbetsgivaren får bestämma själv vem den vill erbjuda tjänsten.

Jag hoppas det var svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Isak Bergström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1795)
2021-06-16 Hur gör jag om jag är sommarvikarie men inte vill arbeta mer?
2021-06-15 Måste uppsagd arbetstagare förbli arbetslös för att åtnjuta företrädesrätt?
2021-06-12 Mobiltelefon på jobbet?
2021-06-12 Kan arbetsgivaren avtala om en längre uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (93146)