Uppsägning av personlig skäl - anställd med betalningsanmärkningar

FRÅGA
Hej,Jag undrar om det kan vara saklig grund för uppsägning av personliga skäl i det fall en person har privata skulder till Kronofogden och samtidigt sitter i en position där han/hon ansvarar för företagets ekonomi eller inköpsfunktion?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Jag kommer nedan förklara hur man kan pröva om det föreligger saklig grund för uppsägning eller inte. Prövning görs i varje enskilt fall utifrån specifika omständigheter. Det som förklaras nedan är vad som gäller enligt lagen om anställningsskydd (LAS) för arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Om personen i fråga har en företagsledande ställning i företaget är denne undantagen LAS (1 § 2 st. LAS). I sådana fall kan en uppsägning ske på den grunden som du angivit.

Uppsägning av personliga skäl

Om en arbetstagare missköter sig i tillräcklig mån kan arbetsgivare säga upp anställningsavtalet (7 § LAS). Det föreligger inte saklig grund för att säga upp en arbetstagare av personliga skäl om arbetsgivaren har känt till uppsägningsgrunden i mer än två månader, så kallad tvåmånaderssregeln.

För att avgöra om en arbetstagare misskött sig börjar man med undersöka arbetstagarens åtagande i anställningsavtalet, vilket är följande:

Att utföra arbetsuppgifterna.Att följa ordningsföreskrifter. Dessa måste implementeras, det räcker inte att föreskrifterna i fråga endast ligger i en pärm någonstans utan arbetsgivaren måste tydligt se till så att alla anställda är väl medvetna om att det finns ordningsföreskrifter.Att följa säkerhetsföreskrifter och använda skyddsanordningar.Att samarbeta.Att vara lojal. Arbetstagaren ska sätta arbetsgivarens intresse före sina egna vid utförandet av arbetet.

Prövning – föreligger saklig grund eller inte?

Om man kommer fram till att arbetstagaren inte sköter sina åtaganden enligt anställningsavtalet kan man göra en prövning enligt modellen nedan för att se om det finns saklig grund för uppsägning eller inte. Prövningen sker i tre steg;

Misskötsel. För att avgöra om det föreligger saklig grund måste man först fastställa om arbetstagare brutit mot något åtagande i anställningsavtalet, det kan ske både avsiktligt och oavsiktligt. (se ovan)Medvetandegörande. Man ska undersöka om arbetstagare varit medveten om sin misskötsel samt vilka konsekvenser som kan aktualiseras. Arbetsgivaren måste vara konsekvent i vad som tillåts på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren inte gör arbetstagaren medveten om att det är ett oönskat beteende som kan utgöra misskötsel förlorar arbetsgivaren rätt att använda det beteende som grund för uppsägning.Skada. Man ska undersöka om misskötseln innebär någon skada för arbetsgivaren. Skadan behöver inte vara ekonomisk.

Omplacering

Även om misskötsel, medvetandegörande och skada kan visas är det möjligt att saklig grund ändå inte föreligger. Detta på grund av att arbetsgivaren ibland först har en omplaceringskyldighet. Omplaceringsskyldighet innan uppsägning av personliga skäl kan föreligga när misskötseln är ofrivillig eller kan avhjälpas via omplacering.

Vid uppsägning av personliga skäl görs en intresseavvägning mellan arbetstagarens intresse att behålla arbetet och den skada som beteendet har orsakat arbetsgivaren. Däremot vid tillräckligt grovt kontraktsbrott tillämpas inte intresseavvägningen och arbetstagaren kan sägas upp.

Bevisbördan

Arbetsgivaren har full bevisbörda för hävdad misskötsel, vilket kan vara svårt att bevisa.

Sammanfattning och råd

Generellt sett är svaret nej på din fråga. Om en anställd sköter sina arbetsuppgifter och inte på något sett skadar bolaget finns inga skäl för uppsägning. Omständigheten att den anställda har privata betalningssvårigheter medför inte en annan bedömning så länge den omständigheten inte skadar företaget. Det är en annan sak vid anställning av en person som ska sköta ekonomin i ett bolag. Då är troligtvis inte en person med betalningsanmärkningar lämplig för arbetsuppgifterna men att en redan anställd person under sin anställning får problem med sin privata ekonomi är inte grund för uppsägning.

Om däremot arbetstagaren missköter företagets ekonomi och orsakar företaget skada blir situationen en annan. Då kan man börja tala om misskötsel av arbetsuppgifterna vilket kan leda till uppsägning, möjligtvis löser en omplacering problemet.

Men sammanfattningsvis är det en ytterst individuell prövning där man väger in alla relevanta omständigheter i det enskilda fallet. Det är även viktigt att notera att om en arbetsgivare känt till en misskötsel i över 2 månader får arbetstagaren inte använda den grunden för uppsägning.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hamner
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96356)