Uppehållstillstånd baserat på syskons medborgarskap i Sverige

Hej,

Jag har svensk medborgarskap och har bott i Sverige för 7 år nu. Kan någon av mina syskon beviljas uppehållstillstånd genom mitt medborgarskap? Min bror är 32-åring vuxen.

Tack.

Mvh,

M

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppehållstillstånd baserat på relationen mellan syskon regleras i 5 kap. utlänningslagen (UtlL) och man kan dela upp möjligheterna i två alternativ.

Alternativ 1

En utlänning som är nära anhörig (och ej tillhör kärnfamiljen; dvs annan anhörig än make, maka, sambo eller barn) till någon som exempelvis är bosatt i Sverige eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning här, kan beviljas uppehållstillstånd om: (1) han eller hon ingått i samma hushåll som den personen och (2) det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna som innebär att personerna svårligen kan leva åtskilda och som fanns redan i hemlandet (5 kap 3 a § andra punkten UtlL).

Särskilt beroendeförhållande

Kravet på särskilt beroendeförhållande innebär att det, utöver det naturliga band som finns mellan nära anhöriga, även föreligger ytterligare faktorer som gör att personerna inte kan leva åtskilda från varandra. Detta förhållande ska föreligga vid tidpunkten för uppehållstillståndsprövningen samt ha funnits när släktingarna befann sig i hemlandet. Kravet kan uppfyllas om släktingarna haft hushållsgemenskap omedelbart före anknytningspersonens flytt till Sverige och ansökan om familjeåterförening görs relativt snart efter att denna bosatt sig i här. Även faktorer som typen av släktskap, sökandens civilstånd och ålder kan vägas in i bedömningen. Om lång tid förflutit från dess att anknytningspersonen bosatt sig i Sverige till dess att den andra ansöker som uppehållstillstånd här måste beroendeförhållandet ha bestått under denna tid. I migrationsdomstolens mål MIG 2014:7 ansågs ett beroendeförhållande inte ha förelegat då föräldrar skickat sitt barn till att bo i Sverige med andra släktingar under obestämd tid då detta talade mot att de inte kunde leva åtskilda. I ett annat mål ansågs det faktum att kvinna varit 20 år gammal och därmed kunna leva på egen hand utgöra en faktor som talade mot att ett beroendeförhållande förelåg.

Alternativ 2

Skulle ovan ställda krav inte anses vara uppfyllda finns en möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd om (1) det finns synnerliga skäl och (2) utlänningen är adopterad i Sverige i vuxen ålder, är anhörig till en utlänning som är flykting eller alternativt skyddsbehövande eller har en särskild anknytning till Sverige.

Bedömningen av om synnerliga skäl föreligger ska utgå ifrån en helhetsbedömning som fokuserar på om den sökandes sociala, säkerhetsmässiga eller humanitära situation framstår som särskilt utsatt.

I ditt fall framstår kravet på särskild anknytning till Sverige som det mest relevanta alternativet. Detta krav är mycket restriktivt tillämpat. I ett tidigare fall ansågs en man som bl. a. vistats i Sverige i 5 år, hade egen bostad samt talade flytande svenska ej uppfylla kravet på särskild anknytning till Sverige. En helhetsbedömning görs i det enskilda fallet.


För att ett uppehållstillstånd ska beviljas baserat på alternativ 1 eller 2 krävs att anknytningspersonen kan försörja både sig själv och den sökande samt har en egen bostad av tillräcklig storlek och standard för sig själv och den sökande (5 kap. 3 b § UtlL).

Ett uppehållstillstånd som beviljas genom alternativ 1 eller 2 ska vara tidsbestämt och gälla i 2 år (5 kap. 3 g § andra stycket UtlL).

Jag har inte tillräcklig information om just ditt fall för att ge ett definitivt svar. Men det faktum att du och din bror bott isär i 7 år samt hans relativt höga ålder talar emot att ett särskilt beroendeförhållande föreligger mellan er. Det är däremot inte uteslutet beroende på vilka ytterligare omständigheter som kan tänkas föreligga i ert fall. Detta skulle isåfall utesluta alternativ 1. Då återstår att gå vidare till alternativ 2. Vad gäller detta har jag ingen information i ert ärende att utgå ifrån men ovan ser du vad som har betydelse för bedömningen i det enskilda fallet.

Jag hoppas detta bidragit till lite klarhet angående vad som gäller i dessa ärenden.

För en mer djupgående bedömning av möjligheten för din bror att få beviljat uppehållstillstånd baserat på ditt medborgarskap rekommenderar jag att du kontaktar en av våra jurister samt bidrar med ytterligare information!

Du kan boka tid HÄR

Vänligen,

Erika JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”